27 december


De openbaring aan Johannes

Het boek Openbaring is een passende afsluiting van Gods openbaring aan de mens. Het is een van de meest unieke en intrigerende boeken van de hele Schrift en doet denken aan de visioenen van Ezechiël en Daniël. De feitelijke auteur, door middel van openbaring, is Jezus Christus. De apostel Johannes gaat eigenlijk te werk als kopieerder. In zijn laatste jaren, wellicht rond 95-96 na Christus, tijdens de heerschappij van de Romeinse keizer Domitianus, bevindt de oude apostel zich als balling op het Griekse eiland Patmos. Op een bepaalde dag van de Heer (zondag), ontvangt Johannes van een engel een openbaring van de Geest van God waarin hij ertoe wordt aangezet om op te schrijven wat hij ziet en dit naar zeven gemeenten in Klein-Azië te sturen. Deze gemeenten hebben, net als vele andere gemeenten in deze periode, te maken met ernstige vervolgingen en groot lijden vanwege hun geloof in Christus. De omstandigheden vragen daarom om bemoediging en waarschuwing.
Wat Johannes ziet en vastlegt is een profetie die zowel vreemd als ontroerend is en waarin Christus als soevereine Heer de strijd aangaat met de machten van het kwaad en duidelijk als Overwinnaar uit de strijd komt. Het verslag is verwoord in figuurlijke taal, bovennatuurlijke voorstellingen en verbale en numerieke symboliek die niet gemakkelijk volledig te begrijpen is. Toch maakt het boek in alle Christenen gevoelens van opwinding wakker en geeft het de hoop dat onze huidige beproevingen zich zullen verliezen in een overwinning die zó prachtig is dat het menselijke brein dit maar gedeeltelijk kan bevatten.
De Openbaring is de vervolmaking van Gods plan voor de vrijkoping van de mens, zoals systematisch door de hele Bijbel heen is voorgesteld. Al in het oude Genesis verslag verkondigde God dat Hij de almachtige Schepper van het universum is, die aanbidding verdient voor Zijn verhevenheid en macht. Het geschapen universum was volledig goed, totdat het werd doordrongen van de kracht van Satan, die de mens bekend maakte met het kwaad van de zonde en de gevolgen daarvan. Vanwege de menselijke zonden had de mens nu behoefte aan vrijkoping en verzoening met God. Door middel van Zijn gekozen volk Israël voorzag God in die redding. In het Oude Testament werd Gods oordelende macht vastgelegd, die bekend werd gemaakt door Mozes, de wet en de profeten. In de Evangelies werd vervolgens het goede nieuws verkondigd dat de Redder naar de aarde was gekomen om de wet en de profetieën te vervullen. Jezus de Christus bracht een nieuwe rechtschapenheid in het geloof; een geloof dat de kracht heeft om redding te brengen. Door aan het kruis te sterven en weer uit het graf op te staan, zegevierde Jezus over Satans dodelijke macht. Gebaseerd op dat vertoon van Zijn heerschap en Zijn macht werd de kerk geboren en groeide zij uit tot een enorm aantal volgelingen en een geweldige invloed. Toen de kerk te maken kreeg met tegenstand en vervolgingen, schreven de apostelen en anderen hun door God ingegeven brieven om hun mede-Christenen te bemoedigen vol te houden, met in hun achterhoofd de uiteindelijke, laatste verlossing in het nog komende eeuwige leven.
Gods verlossende plan is het thema van deze openbaring aan Johannes. De openbaring ontvouwt zich wanneer de oude apostel met een weergaloze opwinding begint te vertellen over het glorieuze visioen dat hem is gegeven om met ons te delen.

Op. 1:1-3
OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS. In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem bekendgemaakt heeft. Hij zal Zijn dienaren laten zien wat binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft Hij Zijn engel naar Zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord heeft en wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest; en dat geldt ook voor de mensen die ernaar luisteren en het zullen onthouden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij.

Op. 1:4-5a
GROET AAN ZEVEN GEMEENTEN. Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Turkije: Ik wens u de genade en vrede toe van God, Die is en Die was en Die komt, van de zeven geesten die voor Zijn troon staan en van Jezus Christus, Die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt. Hij is de eerste, Die uit de dood terugkwam en niet meer stierf. Hij is de heerser van alle koningen van de wereld.

Op. 1:5b-8
LOF VOOR DE ALMACHTIGE GOD. Alle lof en eer is voor Hem, Die ons liefheeft en Die onze zonden heeft afgewassen door Zijn bloed voor ons te geven. Hij heeft ons bijeengebracht in Zijn Koninkrijk en ons tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt. Voor Hem is alle lof en eer! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.

  Hij komt op de wolken terug
  en iedereen zal Hem zien;
  ook de mensen die de speer in Zijn lichaam staken.
  En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren.
          Ja, amen.

"Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles", zegt de Here, de Almachtige God, Die is, Die was en Die komt.

Oorsprong en doel van de openbaring

Op. 1:9-11
BESCHRIJVING VAN STEM. Ik, Johannes, ben uw broeder en deel in uw lijden terwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als u blijf ik Hem trouw, dwars door alles heen! Ik was naar het eiland Patmos verbannen omdat ik de mensen op God had gewezen en hun verteld had wat ik over Jezus Christus wist. Door de Heilige Geest werd mijn geest meegenomen naar de dag van de Here. Ik hoorde een luide stem, die klonk als een bazuin, achter mij zeggen: "Schrijf alles wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea!"

Op. 1:12-16
VISIOEN VAN IEMAND ALS MENSENZOON. Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden olielampen. Tussen de lampen stond Iemand Die er uitzag als de Mensenzoon. Hij droeg een lang kleed, dat tot op Zijn voeten hing en had een gouden band om Zijn borst. Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw en Zijn ogen schitterden als vuur. Zijn voeten glansden als gesmolten brons en Hij had een stem als een donderende waterval. In Zijn rechterhand hield Hij zeven sterren; uit Zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en Zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon.

Op. 1:17,18
IDENTITEIT VAN STEM EN VISIOEN. Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig; Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.

Op. 1:19,20
OPDRACHT OM VISIOEN OP TE SCHRIJVEN. Schrijf op wat u ziet; niet alleen dit, maar ook wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren in mijn rechterhand en van de zeven olielampen: De zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten en de zeven lampen zijn die gemeenten zelf."

Brieven aan de zeven gemeenten

Op. 2:1-7
EFEZE. "Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze:

Dit zijn de woorden van Hem, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen loopt: Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en geduldig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen; u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven; u hebt het niet opgegeven.
Toch heb Ik één ding op u tegen. U houdt niet meer zoveel van Mij als in het begin. Denk er aan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal Ik uw lamp wegnemen. Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïeten haat, want Ik haat ze ook.
Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat.

Op. 2:8-11
SMYRNA. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Smyrna:

Dit zijn de woorden van de eerste en de laatste, van Hem Die dood geweest is en weer levend is geworden: Ik weet hoe u terwille van Mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich Joden noemen, maar in feite dienaren van satan zijn. Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen; u zult het tien dagen erg moeilijk hebben. Maar blijf Mij trouw tot de dood. Dan zal Ik u de erekrans van het eeuwige leven geven.
Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal niet door de tweede dood getroffen worden.

Op. 2:12-17
PERGAMUM. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum:

Dit zijn de woorden van Hem Die het scherpe, tweesnijdende zwaard in Zijn mond heeft: Ik weet dat u in de stad woont, waar de troon van satan staat. Toch bent u Mij trouw gebleven. U hebt het geloof in Mij niet herroepen, ook niet toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad, waar satan woont.
Maar er zijn enkele dingen die Ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Bileam onder u hun gang gaan. Bileam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen: Door hen vlees te laten eten dat aan afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen. Zo zijn er ook onder u mensen, die de verderfelijke leer van de Nicolaïeten volgen. Keer daarvan terug. Anders kom Ik binnenkort naar u toe om hen met het zwaard van mijn mond te bevechten.
Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van het verborgen manna, van het voedsel uit de hemel. En Ik zal hem een witte steen geven met daarop zijn nieuwe naam, die niemand kent, behalve hijzelf als hij hem ontvangt.

Op. 2:18-29
THYATIRA. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Thyatira:

Dit zijn de woorden van de Zoon van God, Die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als gesmolten brons: Ik ken uw doen en laten. Ik weet hoe groot uw liefde, uw geloof en hulpvaardigheid zijn en hoe moedig u volhoudt. Ik weet ook dat u nu nog meer doet dan eerst. Toch heb Ik iets tegen u. U laat die vrouw Izébel maar haar gang gaan. Zij beweert namens Mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren van haar ontucht, maar zij wil niet. Daarom zal Ik haar ziek maken en laten lijden; haar vrienden zal ik in grote moeilijkheden brengen, tenzij zij breken met haar ontucht. Ik zal haar kinderen doden. Alle gemeenten zullen weten dat Ik de diepste gedachten en wensen van de mens ken en dat Ik ieder zal geven wat hij verdient. Maar gelukkig zijn er in Thyatira nog mensen die deze verderfelijke leer niet volgen, die niet de zogenaamde diepten van satan hebben leren kennen. Van u vraag Ik niets meer dan dat u vasthoudt wat u hebt, totdat Ik kom.
Wie overwint en tot het einde doet wat Ik van hem vraag, zal Ik macht geven over vreemde volken.

  Hij zal met een ijzeren staaf over hen regeren;
  zij worden verbrijzeld als bros aardewerk.

Dat is de macht die Ik ook van mijn Vader gekregen heb. Wie overwint, zal Ik de morgenster geven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Op. 3:1-6
SARDES. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Sardes:

Dit zijn de woorden van Hem Die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik ben van uw doen en laten op de hoogte. Ik weet dat u de naam hebt een levende gemeente te zijn, maar u bent dood. Word wakker en versterk wat nog leeft; anders sterft dat ook. Als God op u let, kan Hij niet tevreden zijn over uw daden. Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast u erover was. Keer daarnaar terug en leef weer zoals toen. Maar als u niet wakker wilt worden, zal Ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom Ik op een moment dat u Mij niet verwacht.
Toch zijn er in Sardes een paar mensen die zich niet bevuild hebben. Die zijn het waard altijd bij Mij te zijn en witte kleren te dragen. Wie overwint, zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar voor mijn Vader en Zijn engelen verklaren dat hij bij Mij hoort. Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Op. 3:7-13
FILADELFIA. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Filadelfia:

Dit zijn de woorden van Hem Die heilig en echt is, Die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, Die binnenlaat wie Hij wil en buitensluit wie Hij wil: Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat Ik zei en bent Mij niet ontrouw geworden. Daarom heb Ik een deur voor u geopend die niemand sluiten kan. Ik zal mensen naar u toesturen die bij satan horen. Zij doen zich voor als Joden, als kinderen van God, maar het zijn leugenaars. Ik zal hen aan uw voeten laten neerknielen; zij zullen niet anders kunnen dan erkennen dat Ik u liefheb. U bent Mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals Ik u had opgedragen. Ik zal u dan ook redden voor de tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld.
Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon door niemand afnemen. Wie overwint, zal Ik maken tot een zuil in het huis van mijn God, een zuil die daar eens en voorgoed zal staan. Ik zal de naam van mijn God er op schrijven en de naam van de stád van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem, dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen. En Ik zal mijn nieuwe naam er ook op schrijven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Op. 3:14-22
LAODICEA. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea:

Dit zijn de woorden van Hem Die bevestigt, de trouwe en oprechte getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Wás u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u; Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent: U bent arm, blind en naakt. Ik geef u de raad goud van Mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is; dan pas zult u rijk worden. En koop witte kleren van Mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u kunt zien.
Ik ben heel streng voor de mensen die Ik liefheb. Ik straf u net zo lang totdat u niet meer onverschillig bent en tot inkeer komt. Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem.
Wie overwint, mag bij Mij op de troon zitten. Want Ik heb Zelf ook overwonnen en ben bij mijn Vader op de troon gaan zitten. Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- decemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen