God is oppermachtig

God is oppermachtig - Wat houdt dit in?
De oppermacht van God staat voor Zijn vermogen om Zijn heilige wil of heerschappij ten uitvoer te brengen. De Allerhoogste Heer van Hemel en aarde heeft onbeperkte macht om te doen wat Hij van plan is. Omdat Hij volledig onafhankelijk is, doet God wat Hij wil. Niemand kan Hem afschrikken, niemand kan Hem iets verhinderen. In Zijn Woord verklaart God: “Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk… Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer” (Jesaja 46:9-10). Nebukadnessar, koning van Babylonië, schiep bouwwerken die tot de Zeven Wereldwonderen gerekend worden. Maar hij prees de soevereiniteit van de Allerhoogste. “Zijn [Gods] heerschappij is een eeuwige heerschappij en Zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort....Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil. Er is niemand die Hem kan tegenhouden...” (Daniël 4:31-32).

Goddelijke oppermacht betekent dat God Degene is die zetelt op de Troon van het universum. Hij is God in naam en in alles wat is en gebeurt. Hij heerst in alles. Hij, “die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, [heeft] ons de bestemming toebedeeld” (Efeziërs 1:11). In het lijden dat hij met instemming van God ervaart, erkent Job Gods grootheid en luister in tegenstelling tot zijn eigen trots en zonde. “Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is” (Job 42:2). Job realiseert zich uiteindelijk dat Gods doeleinden de allerhoogste zijn en dat Hij oppermachtig is.

De zogenaamde “Westminster Confessie” uit 1646 (de geloofsbelijdenis van de Anglicaanse kerk) zegt: "God bestemde, in alle eeuwigheid en volgens de meest wijze en heilige raadgeving van Zijn eigen wil, vrij en onveranderlijk alles wat zal geschieden."1

God is oppermachtig - Welke grenzen zijn er?
Hoewel de oppermacht van God onbeperkt is, heeft zelfs de soevereiniteit van God bepaalde grenzen. "Uiteindelijk heerst God volledig over alles, hoewel Hij er voor kan kiezen om sommige dingen te laten gebeuren volgens de natuurwetten die Hij Zelf ingesteld heeft."2

  • God kan niet iets doen dat tegen Zijn eigen karakter in zou gaan. Omdat God onveranderlijk is, moeten Zijn woorden Zijn integriteit weerspiegelen (Numeri 23:19). God kan niet liegen (Hebreeën 6:18). In alle gevallen blijft God niet alleen waarheidsgetrouw, maar komt Hij ook elke eed en belofte na die Hij doet.
  • God kan niet in de verleiding worden gebracht door het kwaad. Er is niets in Zijn aard waar het kwaad een beroep op kan doen (Jakobus 1:13). Hoewel God ons vaak op de proef zal stellen, brengt Hij niemand in verleiding. God gebruikt Zijn onbegrensde macht juist om ons in staat te stellen om het kwaad te weerstaan en er aan te ontsnappen (1 Korintiërs 10:13).
  • God kan Zichzelf niet ontkennen of tegenspreken. God blijft trouw aan Zijn beloften van het verbond (Maleachi 3:6). De waarde van een belofte hangt af van degene die de belofte doet. Net als God Zelf is ook het Woord van God onveranderlijk (1 Samuel 15:29). God vraagt niet iets terug wat Hij heeft geschonken en verwerpt niet wie Hij gekozen heeft (Romeinen 11:29).
  • God kan zonde niet vergeven als er geen boete voor gedaan is. Omdat God rechtvaardig is, kan Hij niet simpelweg “met een schone lei beginnen” (Romeinen 6:23). Christus riep uit in de Hof van Getsemane: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan!” (Matteüs 26:39). Christus moest folterende lichamelijke en geestelijke pijn verdragen. Dat was de toepassing van Gods volmaakte gerechtigheid op de zonde.
  • God kan niemand dwingen om van Hem te houden of Zijn geschenk van eeuwige verlossing door Jezus Christus te aanvaarden. Dat is een daad die de mens uit vrije wil moet verrichten (Johannes 1:11-13). Wanneer iemand verkiest om in geloof hierop te reageren en Jezus in zijn/haar leven te verwelkomen, wordt hij/zij een nieuwe schepping.

God is oppermachtig - Hoe kunnen wij dat zien?
Hoewel de oppermacht van God oneindig is, bepalen Zijn andere eigenschappen de toepassing van Zijn macht. Karakteristieken zoals waarheidsgetrouwheid, goedheid, trouw, rechtvaardigheid en liefde bepalen alles wat God doet. Als één eigenschap niet in verhouding zou zijn met de andere of teveel nadruk zou hebben, zou dat in het hele universum chaos veroorzaken.

Stel je voor dat een god sommige mensen liever zou hebben dan anderen. God begunstigt niemand vanwege hun positie, nationaliteit of wereldse bezittingen (Handelingen 10:34-35). God aanvaardt ons door ons te verwelkomen in een correcte relatie, namelijk door geloof in Jezus Christus.

Door de oppermachtigheid van God hebben wij een vrije wil, en kunnen we keuzes maken en besluiten nemen die ons leven vormgeven. Hoewel we niet beschikken over Gods oneindige macht, kunnen we ons hart, onze ziel en onze geest overgeven aan handel- en denkwijzen die overeenstemmen met Zijn heilige wil. Hiermee eren wij de Schepper en Voorziener van alles, en erkennen wij dat God werkelijk oppermachtig is (Kolossenzen 1:16-17).

Leer meer over de eigenschappen van God!

Voetnoten:
1 Westminster Confessie, hoofdstuk III.
2 Ryrie, Charles. Basic Theology, 43.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen