Een relatie met God

Een relatie met God - Een mislukte relatie
Heb jij een relatie met God? Zo ja, waar is die relatie dan op gebaseerd? Wanneer mensen hun relatie met God proberen uit te leggen, vertrouwen ze vaak op godsdienst om hun mate van spiritualiteit te definiëren. Emoties, tradities en logica vormen vaste bestanddelen in de omschrijving van onze godsdienst. Op volksgeloof gebaseerde definities van ethiek en onsterfelijkheid verweven zich met de stof van onze religieuze jas.

Godsdienst leunt zwaar op onze eigen goede werken. Godsdienst vereist vaak ijverige diensten en inspanningen, en men verwacht dan een eeuwige beloning te verdienen. Iedereen hoopt redding te kunnen verkrijgen door de kracht van zelfmotivatie, zelfbeheersing en zelfbeschikking. Maar wanneer we dan persoonlijk ergens in tekortschieten, is het onvermijdelijk dat hierdoor teleurstelling, aanhoudende schuldgevoelens en uiteindelijk een onvervulde relatie met God veroorzaakt worden.

“Veel vrome mensen houden stevig vast aan allerlei religieuze denkbeelden - of die nu kloppen of niet - vanwege allerlei zwakke en kennelijk ongefundeerde, of tenminste niet-onderzochte redenen.”1

Anders dan godsdienst, komt een relatie met God voort uit Zijn geweldige liefde en genade die Hij naar ons uitstrekt. Al sinds de schepping is het Gods wens geweest om Zichzelf aan ons te openbaren (Romeinen 1:20). Adam en Eva “hoorden God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin [van Eden] wandelen” (Genesis 3:8). In het begin wenste God een eeuwigdurende, liefdevolle relatie met de mens. Adam was gemaakt naar Gods evenbeeld en werd vervolgens verkozen om op een goede manier te heersen over “alles wat ademde.” We zijn ontworpen voor relaties. Daarom voorzag God in Eva als metgezel, zodat Adam een innige verbintenis kon ervaren. Maar Adam verkoos het om Gods gebod te verwerpen en er niet aan te gehoorzamen, waardoor de zonde ontstond die de mensheid van God scheidde (Romeinen 5:12). Zonde veroorzaakte de breuk in de menselijke relatie met God, met schaamte en veroordeling tot gevolg.

Een relatie met God - Een herstelde relatie
Godsdienst kan onze relatie met God niet meer herstellen. Geen menselijk ritueel, daad of offer kan boete doen of vrijstelling voor onze zonden geven. Geen enkele mens kan op eigen kracht voldoen aan de heerlijkheid van God. Gods heerlijkheid is Zijn luister, het zichtbare deel van Zijn eigenschappen. God wenst dat wij delen in die luister, maar onze zonden verhinderen dat wij de rijkdom van zo’n relatie ervaren. We mogen ons afvragen: “Waarom verlangt God als almachtig Opperwezen naar een relatie met onvolmaakte, diepgezonken mensen?”

God koos ons al vóór de schepping voor een bijzonder doel (Efeziërs 1:4-5). Wat God toen begonnen is, zal Hij verwezenlijken en afronden in de toekomst. Het is Zijn doel om ons schuldvrij te maken, zonder enige smet, in Zijn Zoon Jezus Christus.

  • God beschouwt ons als kinderen van een Hemelse Vader (2 Korintiërs 6:18). Zodra we verlost zijn, zijn we weer veilig opgenomen in een speciale relatie met God. Terwijl de zonde ons zo in de greep kan krijgen dat wij er zelfs bang van zijn, worden gelovigen in Jezus aangenomen als kinderen en ontvangen dezelfde rechten als natuurlijke kinderen. Christenen kunnen God naderen in een innige relatie en Hem zelfs Vader noemen (Romeinen 8:16).
  • God beziet ons als kostbare schatten, die Hem kunnen eren met onze lichamen en geesten. Wij zijn gekocht tegen een bijzondere prijs - “het kostbare bloed van Jezus Christus” (1 Petrus 1:19).
Het is Gods wil om ons te redden. Hij verlangt dat wij een eeuwigdurende relatie met Hem krijgen. De vrijwillige dood van Jezus Christus op het kruis verschafte de verlossende kracht waarmee wij gered zijn. Het Goddelijke doel van de offerdood van Christus en de opstanding uit het graf waren het herstel van de mensheid en de verzoening, door de Heilige Geest tot leven gewekt (1 Petrus 3:18).

Een persoonlijke relatie met God
Stel je de relatie voor die Jezus deelde met Zijn Hemelse Vader. Jezus was de eniggeboren Zoon van de Vader. De relatie die Zij deelden terwijl Jezus op aarde was, was zonder weerga (Johannes 1:14; 6:46; 1 Johannes 4:9). Door Jezus Christus ervaren wij Gods aanwezigheid, die onze relatie sterkt:

  • Liefde - “Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).
  • Opoffering - “... Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:1-2).
  • Trouw - “God, door Wie u geroepen bent om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw” (1 Korintiërs 1:9).
  • Genade - “...Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost” (Romeinen 3:23-24).
  • Vrede - “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Filippenzen 4:7).
  • Vreugde - “Wij… leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus… in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig” (Romeinen 5:1-2).
  • Eeuwigheid - “Ik [Jezus] geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan…. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn Eén” (Johannes 10:28-30).
Een persoonlijke relatie met God begint met kennis van Zijn Zoon Jezus Christus. Onze aardse relaties veranderen. Jij en ik zijn voorbestemd voor verandering. Maar Jezus verandert nooit. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en altijd. Wanneer je tot Jezus Christus nadert, zul jij veranderd worden.

Leer meer!

Voetnoten:
1 Mittelberg, Mark, Choosing Your Faith, Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL, 2008, p. 14.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen