13 januari


Jakob trouwt en krijgt kinderen

Nadat hij in het land van zijn moeder is aangekomen ontmoet Jakob zijn oom Laban en komt hij met Laban overeen dat hij zeven jaar lang voor Laban zal werken in ruil voor zijn dochter Rachel. Maar Laban bedriegt Jakob en geeft hem zijn oudste dochter Lea in plaats van Rachel. Uiteindelijk krijgt Jakob zowel Lea als Rachel, maar Jakob wordt door het bedrog van Laban ongetwijfeld herinnerd aan zijn eigen bedrog, wat de reden was voor zijn vertrek naar Haran.
Niet geheel onverwacht ontstaat er een rivaliteit tussen de twee zussen en wordt het krijgen van kinderen al snel het zwaartepunt van hun wrevel. Jakob krijgt twaalf zonen en een dochter. Enkele kinderen zijn van zijn twee vrouwen en enkele kinderen zijn van hun dienaressen, Zilpa en Bilha, die aan Jakob werden gegeven als onderdeel van deze strijd om Jakob het grootste aantal kinderen te geven. Het verslag begint op het moment waarop Jakob het land van zijn verwanten nadert.

Gen. 29:1-8 - Paddan Aram
JAKOB ONTMOET MANNEN VAN HARAN. Jakob reisde verder en kwam tenslotte in het Oosterland aan. In de verte zag hij drie schaapskudden bij een bron in het open veld liggen, wachtend tot ze werden gedrenkt. Maar er lag een zware steen op de opening van de bron. Het was gebruik dat de steen niet werd verwijderd voor alle kudden bij de bron waren. Nadat alle dieren hadden gedronken, werd de steen weer op de bron gelegd. Jakob ging naar de herders toe en vroeg waar zij vandaan kwamen.
"Uit Haran", antwoordden zij.
"Kennen jullie daar iemand die Laban heet, de zoon van Nahor?" "Zeker kennen we die."
"Gaat het hem goed?"
"Jazeker. Kijk, daar komt juist zijn dochter Rachel aan met de schapen."
"Waarom drenken jullie de schapen niet, zodat ze weer verder kunnen grazen?" vroeg Jakob. "Ze zullen honger hebben als jullie zo vroeg op de dag stoppen."
"Wij rollen de steen pas weg als alle kudden er zijn", legden de herders hem uit.

Gen. 29:9-14a
JAKOB ONTMOET RACHEL. Tijdens dit gesprek kwam Rachel met haar vaders schapen bij de bron aan, want zij was herderin. Omdat zij zijn nicht was (de dochter van zijn moeders broer) rolde Jakob de steen van de bron en drenkte zijn ooms schapen. Toen kuste hij Rachel en barstte in tranen uit. Hij vertelde dat hij een neef van haar vaders kant was, de zoon van haar tante Rebekka. Rachel rende snel naar huis terug en vertelde het haar vader.
Laban haastte zich daarop naar de bron om Jakob te ontmoeten. Hij verwelkomde hem hartelijk en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jakob hem het verhaal van zijn reis. "Werkelijk, je bent mijn eigen vlees en bloed!" riep Laban uit.

Gen. 29:14b-20
JAKOB WERKT OM RACHEL TE VERDIENEN. Nadat Jakob ongeveer een maand bij Laban was geweest, zei deze op een dag: "Het feit dat we familie zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je voor niets voor mij werkt. Hoeveel wil je verdienen?"
Laban had twee dochters, Lea, de oudste en haar jongere zuster Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was een echte schoonheid. Jakob werd dan ook verliefd op haar. Daarom zei hij tegen haar vader: "Ik zal zeven jaar voor u werken, als u mij daarna Rachel als vrouw wilt geven."
"Afgesproken!" zei Laban. "Ik geef haar liever aan jou dan aan iemand van buiten de familie."
Zo bleef Jakob de volgende zeven jaren bij zijn oom werken om Rachel te betalen. De zeven jaren leken hem zeven weken toe, zoveel hield hij van haar.

Gen. 29:21-30
LABAN BEDRIEGT JAKOB. Tenslotte brak de trouwdag aan. "Ik heb mijn deel van onze afspraak ingelost", zei Jakob tegen Laban. "Geef mij nu mijn vrouw, zodat ik met haar kan slapen."
Laban nodigde alle mannen van de nederzetting uit om het heuglijke feit met Jakob te vieren. Later die avond, toen het donker was geworden, bracht Laban Lea bij Jakob en die sliep met haar. Laban gaf Lea een dienares, Zilpa.
Maar toen Jakob de volgende morgen wakker werd, lag Lea naast hem! "Wat is dit voor een streek?" raasde Jakob tegen Laban. "Ik heb zeven jaar voor Rachel gewerkt! Waarom hebt u mij bedrogen?"
"Het is niet onze gewoonte een jongere dochter eerder uit te huwelijken dan haar oudere zuster", huichelde Laban. "Wacht tot na de bruidsweek, dan kun je Rachel ook krijgen. Maar dan moet je nog eens zeven jaar voor mij werken!"
Jakob beloofde dat. Toen gaf Laban hem ook Rachel. Rachel kreeg van haar vader een dienares, Bilha. Zo sliep Jakob ook met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Hij bleef daar en werkte de afgesproken zeven jaar voor zijn oom.

Gen. 29:31-35
LEA KRIJGT VIER ZONEN. Maar omdat Jakob Lea veronachtzaamde, liet de HERE haar een kind krijgen, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Zo werd Lea zwanger en kreeg een zoon, Ruben (De HERE heeft mijn moeilijkheden gezien). Want zei Lea: "De HERE heeft mijn moeilijkheden gezien; nu zal mijn man van mij gaan houden."
Zij werd al snel weer zwanger en kreeg weer een zoon, die zij Simeon (De HERE heeft gehoord) noemde, want zij zei: "De HERE hoorde dat ik niet geliefd was, daarom heeft Hij mij nog een zoon gegeven."
Lea raakte opnieuw in verwachting, kreeg weer een zoon en noemde hem Levi (Toevoeging). Zij zei: "Nu zal mijn man zeker genegenheid voor mij voelen, want ik heb hem drie zonen gegeven!"
Daarna werd zij nog een keer zwanger, kreeg een zoon en noemde hem Juda (Lof) en zij zei: "Nu zal ik de HERE loven!" Hierna kreeg zij geen kinderen meer.

Gen. 30:1-8
BILHA KRIJGT TWEE ZONEN. Toen Rachel merkte dat zij onvruchtbaar was, werd zij jaloers op Lea. "Geef mij kinderen, anders ga ik dood!" riep zij tegen Jakob.
Maar toen werd Jakob boos. "Ben ik God soms?" vroeg hij. "Hij is ervoor verantwoordelijk dat jij onvruchtbaar bent!"
Toen zei Rachel tegen hem: "Slaap met mijn dienares Bilha; haar kinderen zullen de mijne zijn."
Zo gaf Rachel hem Bilha als vrouw en hij sliep met haar, zodat zij zwanger werd en een zoon ter wereld bracht. Rachel noemde hem Dan (Gerechtigheid) en zei: "God heeft mij recht gedaan. Hij hoorde mijn verzoek en heeft mij een zoon gegeven."
Toen werd Bilha, Rachels dienares, opnieuw zwanger en gaf Jakob een tweede zoon. Rachel noemde hem Naftali (Mijn worsteling) en zei: "Ik ben in gevecht met mijn zuster en ik win!"

Gen. 30:9-13
ZILPA HEEFT TWEE ZONEN. Ook voor Lea werd het duidelijk dat zij niet meer zwanger werd en zij gaf op haar beurt haar dienares Zilpa aan Jakob als vrouw en die gaf hem al snel een zoon. Lea noemde het kind Gad (Mijn geluk is weer terug).
Daarna kreeg Zilpa een tweede zoon en Lea noemde hem Aser (Hij die gelukkig maakt) en zei: "Wat ben ik blij! Alle andere vrouwen zullen blij zijn vanwege mijn zegeningen!"

Gen. 30:14-21
LEA HEEFT TWEE ZONEN EN EEN DOCHTER. Op een dag, tijdens de tarweoogst, vond Ruben ergens op het veld liefdesappelen en bracht ze naar zijn moeder Lea. Rachel smeekte Lea of zij ook wat liefdesappelen mocht hebben.
Maar Lea bitste: "Was het niet genoeg dat je mijn man hebt afgenomen? Nu wil je zeker de liefdesappelen van mijn zoon ook nog stelen, hè?"
Rachel zei droevig: "Nu zal hij vannacht met jou slapen, vanwege die liefdesappelen."
Die avond kwam Jakob thuis van het land en Lea ging hem tegemoet. "Je moet vannacht met mij slapen", zei ze, "want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappelen van mijn zoon." En Jakob sliep die nacht met haar.
God verhoorde Lea's gebeden en zij raakte weer in verwachting. Zo kreeg zij haar vijfde zoon, die ze Issaschar (Loon) noemde, want zij zei: "God heeft mij terugbetaald voor de dienares, die ik aan mijn man heb gegeven."
Daarna raakte zij in verwachting van haar zesde zoon. Zij noemde hem Zebulon (Bijwoning), want zij vond: "God heeft mij goede gaven gegeven voor mijn man. Hij zal nu zeker bij mij willen wonen, want ik heb hem al zes zonen gegeven."
Later kreeg Lea nog een dochter, die zij Dina noemde.

Gen. 30:22-24 (ca. 1915 v.C.)
RACHEL KRIJGT JOZEF. Toen besloot God naar Rachel te luisteren en Hij verhoorde haar gebeden. Zij werd zwanger en kreeg een zoon. "God heeft de smaad van de onvruchtbaarheid van mij weggenomen!" juichte zij. En zij noemde haar zoon Jozef en zei: "Ik hoop dat de HERE mij nog een zoon wil geven."

Laban en Jakob zijn elkaar te slim af

Enige tijd nadat Jozef is geboren besluit Jakob om naar Kanaän terug te keren. Wanneer hij het met Laban eens is geworden over een gepaste beloning voor zijn vele dienstjaren, wordt hij opnieuw door Laban bedrogen. Jakob laat het er niet bij zitten en bedenkt zijn eigen plan om de kuddes te vergroten die volgens de overeenkomst van hem zijn. Kennelijk gelooft Jakob dat de dingen die schapen bekijken wanneer zij paren invloed hebben op de eigenschappen van hun jongen.

Gen. 30:25-34
ONDERHANDELING OVER BETALING. Kort na Jozefs geboorte wendde Jakob zich tot Laban en zei: "Ik wil naar huis terug. Laat mij mijn vrouwen en kinderen nemen (want ik heb ze eerlijk verdiend) en vertrekken, want u weet wat een werk ik voor u heb verzet."
"Ga toch niet weg", protesteerde Laban. "Alle zegeningen die ik heb gekregen, zijn veroorzaakt door jouw aanwezigheid hier. Wat wil je hebben om te blijven? Zeg het maar, ik betaal het."
Jakob antwoordde: "U weet dat ik u trouw heb gediend in de afgelopen jaren en dat uw kudden flink zijn gegroeid. Want toen ik hier kwam, was uw bezit niet zo groot, maar het is enorm gegroeid! De HERE heeft u gezegend terwille van mij. Dat is wel mooi, maar wat heb ik eraan? Ik moet ook een keer aan mijn eigen gezin denken."
"Wat wil je van mij hebben?" vroeg Laban.
"Ik heb een voorstel. Als u het daarmee eens bent, zal ik bij u blijven", antwoordde Jakob. "Ik ga naar de kudden en haal overal de gevlekte, gespikkelde en gestreepte schapen en geiten weg. Dat zal mijn beloning zijn. Als u morgen komt kijken en er zit een wit dier tussen, weet u dat ik dat heb gestolen."
"Goed", stemde Laban in. "Daarmee kan ik akkoord gaan."

Gen. 30:35,36
LABAN BEDRIEGT JAKOB. Nog diezelfde dag scheidde Laban de gestreepte en gevlekte bokken, de gespikkelde en gevlekte geiten; alles waar maar een wit plekje op zat en alle zwarte schapen van zijn eigen dieren en maakte zo een kudde voor Jakob. Hij liet Jakobs zonen de kudde wegleiden tot op een afstand van drie dagreizen. Jakob bleef in de tussentijd de kudde van Laban hoeden.

Gen. 30:37-43
JAKOB IS LABAN TE SLIM AF. Daarna verzamelde Jakob verse takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilde ze zo, dat er witte strepen op kwamen. Die geschilde takken verspreidde hij over de drinkplaats van zijn kudde, zodat de dieren bronstig werden en paarden. De jongen die daaruit voortkwamen, waren gestreept en gevlekt en Jakob voegde ze bij zijn kudde. Hij scheidde de ooien van Labans kudde van diens bokken en liet die paren met diens zwarte bokken. Zo bouwde hij zijn kudde op met behulp van Labans kudde. Jakob ging zelfs nóg verder! Hij lette erop dat alleen de sterke en gezonde dieren met behulp van de geschilde takken paarden. Bij de zwakkere dieren gebruikte hij de takken niet. Zo waren de zwakke jonge dieren voor Laban en de sterkere voor Jakob. Dank zij die taktiek groeide Jakobs kudde snel en werd hij steeds rijker, met veel dienaren, kamelen en ezels.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- januariMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen