Christelijke hypocrisie

Christelijke hypocrisie - Wat is dat?
Hypocrisie is “het voorwenden van geloof, gevoelens, moraliteit of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen.”1 Het woord “hypocrisie” is afgeleid van het oude Griekse woord voor een toneelspeler of iemand die een masker draagt. Mensen zijn niet noodzakelijkerwijs een hypocriet omdat zij zondigen, maar omdat zij dat niet toegeven. Zij erkennen niet dat hun levens in strijd zijn met hun woorden. Ze zijn huichelaars en bedriegers.

Mogelijk heb jij zelf persoonlijke ervaringen met een Christelijke hypocriet. Ik zelf in elk geval wel. Misschien ken jij wel iemand die het een zegt en het ander doet. Ze onderwijzen een bepaald iets, maar doen zelf in hun eigen leven iets anders. Tot op zekere hoogte zijn wij allemaal hypocrieten. Het woord is niet voorbehouden aan Christenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Susan zichzelf een vegetariër noemt, maar het af en toe toch niet kan laten om vlees te eten. Of een tandarts vertelt zijn patiënten dat ze niet moeten snoepen, maar gaat vervolgens naar huis waar hij zelf een zak snoepgoed opent. Zo nu en dan zijn we allemaal hypocriet. Niemand is perfect.

Christelijke hypocrisie - De reactie van Jezus
Jezus ging graag de strijd aan met hypocrisie. Een groot gedeelte van Matteüs 23 is zelfs aan dit onderwerp gewijd. Hier volgen enkele passages:

“Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen en tegen zijn leerlingen: ‘Vroeger leerde Mozes aan de mensen wat er in de wet van God staat. Tegenwoordig doen de wetgeleerden en de Farizeeërs dat. Doe alles wat zij jullie leren. Maar jullie moeten niet dezelfde dingen dóen als zij. Want ze zéggen wel hoe het moet, maar doen dat zelf niet. Ze leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar hebben zelf geen zin om zich daaraan te houden. Alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij de mensen…’” (Matteüs 23:1-5)

“Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme!” (Matteüs 23:25)

“‘Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid. Zo zijn jullie ook. Als de mensen jullie zien, denken ze dat jullie goede mensen zijn. Maar van binnen zitten jullie vol schijnheiligheid en slechtheid.” (Matteüs 23:27-28)

Jezus nam hypocrisie heel ernstig op. Mark Mittleberg zegt: “Onze vrienden vinden Christelijk hypocriet gedrag natuurlijk onaanvaardbaar. Maar zij moeten leren inzien dat Christus dat ook vindt.”2 Zij moeten begrijpen dat Jezus het op dit gebied met hen eens is!

Christelijke hypocrisie - Enkele tips
Hier volgen enkele tips die je kunt gebruiken wanneer je met een ongelovige spreekt over Christelijke hypocrisie:

  • Veel mensen die beweren Christen te zijn hebben geen persoonlijke relatie met Jezus Christus. Mogelijk zijn ze alleen “in naam” Christen.
  • Een Christen is geroepen om te groeien in zijn geloof en om steeds meer als Christus te worden. Dat gaat niet altijd van de ene op de andere dag. Veel Christenen voeren een strijd tegen verleidingen en zonde. God heeft ons geroepen om een nieuwe natuur aan te trekken en om de Heilige Geest toe te staan om onze levens te transformeren (Efeziërs 4:23-24). Het is niet hypocriet wanneer je af en toe de mist ingaat. Het is wel hypocriet wanneer je ontkent dat je de mist bent ingegaan en voorwendt dat je heel succesvol was.
  • Een Christen is geroepen om een leven te leiden vol erbarmen, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (Kolossenzen 3:12). Je moet hier heel doelbewust mee bezig zijn en God toestaan om je hart te veranderen.
  • Christenen zouden gewoon moeten toegeven wanneer ze hypocriet zijn. We hebben allemaal wel aspecten in onze levens waarin we hypocrieten zijn. Wees kwetsbaar, authentiek en eerlijk tegen ongelovigen. Erken je zonde en laat hen weten hoe bevrijdend Gods vergeving is.
Ter afsluiting kunnen we een heleboel leren van de volgende uitspraak van Mark Mittleberg: “De beste graadmeter voor de geldigheid van het Christendom zijn niet de volgelingen van Jezus; het is Jezus zelf. Namelijk wat Hij te bieden heeft aan de mensen die Hem volgen. Uiteindelijk moeten we mensen niet aanmoedigen om hun vertrouwen in het Christendom te stellen - en al zeker niet in de gebrekkige pogingen van broze Christenen - maar in de machtige en onwrikbare Persoon Jezus Christus zelf.”2

Leer meer!

Voetnoten:
[1] Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypocrisie, versie 17 februari 2016).
[2] Mittleberg, Mark. The Questions Christians Hope No One Will Ask (oftewel: ”De vragen waarvan Christenen hopen dat niemand ze zal stellen”). Tyndale House Publishers, Inc.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen