Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel - Wat zegt de Bijbel?
Terwijl de wereld de andere kant opkeek, werd mensenhandel omwille van seks en arbeid een wereldwijde epidemie. Er wordt geschat dat 27 miloen mannen, vrouwen en kinderen zich in een dergelijke slavernij bevinden. In sommige gebieden is het zó normaal dat het een onderdeel van de alledaagse cultuur is geworden. Maar het is een cultuur die God nooit zo bedoeld heeft.

De Bijbel is er duidelijk over dat kwetsbare mensen beschermd en verzorgd moeten worden, dat mensen die gevaar lopen gerechtigheid moeten ontvangen en dat elke vorm van misbruik een zonde is.

Ontvoering is kwaadaardig (1 Timoteüs 1:8-10): Ongeacht of de slavernij lichamelijk of psychologisch (een slavernij van het denken) is, het ongerechtvaardigd gevangen houden van een ander is verkeerd (1 Timoteüs 1:8-10) — en in het Oude Testament stond hierop de doodstraf (Deuteronomium 24:7).

God haat misbruik (Jesaja 61:8): Gods wetten vertellen ons herhaaldelijk dat wij anderen zachtmoedig en eerlijk moeten behandelen.

God staat voor vrijheid (Handelingen 12; Jesaja 61:1): Het is moeilijk om duidelijker woorden te vinden dan Gods belofte in Ezechiël 34:16: "Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort."

Voor de armen zorgen is Jezus eren (Jeremia 22:16; Matteüs 25:35-40): God heeft geen grote liefde voor sociaal onderscheid dat door de mens is ingesteld (Jakobus 2:1-5). Hij geeft om onze harten en onze harten zouden liefde moeten tonen aan de minder bedeelden in plaats van hen tot slaven te maken.

De kerk en slachtoffers van mensenhandel
Toen Jezus naar de hemel opsteeg, koos God de kerk om Zijn vertegenwoordig op aarde te zijn. De kerk heeft hiertoe de kracht van de Heilige Geest gekregen. De kerk wordt specifiek opgedragen om liefde aan anderen te tonen. “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27). God heeft de kerk unieke gaven gegeven om mensen te helpen die verstrikt zitten in de mensenhandel.

Gemeenschap (Handelingen 2:42): Mensen die verstrikt zitten in de mensenhandel of die ervan gered zijn, moeten weten hoe een goede, gezonde gemeenschap eruit ziet. De gemeenschappen waar de slachtoffers uit afkomstig zijn, werden gedefinieerd door misbruik, stonden vol van ongezonde ontsnappingsmechanismen zoals drugsgebruik en er was sprake van een sterke scheiding tussen de mensen die de macht in handen hadden en de mensen die zich hieraan moesten onderwerpen. De gemeenschap van de kerk concentreert zich op het bemoedigen van juiste relaties met God en met andere mensen.

Familie (1 Timoteüs 5:1-2): Een groot aantal slachtoffers van mensenhandel werd als kind misbruikt en velen van hen hebben geen gezonde familie om naar terug te keren. Maar God heeft de kerk ontworpen om als gezin te fungeren. In 1 Timoteüs 5:1-2 geeft Paulus aan Timoteüs een korte uitleg van hoe kerkleden elkaar horen te behandelen. Moeders, vaders, broers en zussen leven respectvol samen. In 1 Korintiërs 12:4-31 geeft hij verdere details over hoe deze gezinsleden met elkaar omgaan. De kerkfamilie kan slachtoffers van mensenhandel een omgeving bieden waar zij veilig zijn en thuishoren en waar elk individu een integrale rol kan spelen.

Waarheid (Romeinen 8:6-7): Slachtoffers van mensenhandels zullen al snel gehersenspoeld worden. Er wordt hun verteld dat ongehoorzaamheid tot pijn leidt, dat het gezag van de handelaars absoluut is en dat er voor hun leven geen beter alternatief bestaat. Slachtoffers die al van hun geboorte in dit circuit gevangen zitten, omdat zij het kind zijn van een ander slachtoffer van mensenhandel, wordt dit van jongs af aan bijgebracht. Hun plaats in het “gezin” is de positie van slaaf, vaak in seksueel opzicht. Dit is hun identiteit. Maar in de kerk kunnen herstellende slachtoffers de waarheid vernemen. Die waarheid is dat alle mensen, zowel handelaar als slachtoffer, gezondigd hebben (Romeinen 3:23), dat God zó veel van alle mensen houdt dat Hij Zijn Zoon stuurde als offergave (Johannes 3:16) en dat zij bevrijd kunnen worden van de schade die door de slavernij is toegebracht aan hun harten (Galaten 5:1).

Waarde en belang (1 Samuël 16:7): Jezus hield onbeschaamd van de mensen die door de maatschappij waren verworpen. Als Zijn volgelingen zijn wij, de kerk, geroepen om hetzelfde te doen. God maakt geen onderscheid tussen mensen (Romeinen 2:11) en wij horen Zijn voorbeeld te volgen (Jakobus 2:1). De kerk is getraind om niet naar het uiterlijk van mensen te kijken, maar om elk mens te zien als een evenbeeld van God - iemand van wie God houdt.

Verzoening (2 Korintiërs 5:16-20): Terwijl voormalige slachtoffers van mensenhandel in hun herstel groeien, moeten zij leren hoe zij interacties kunnen hebben met de wereld zoals deze is, om werk en onderdak te vinden en om prioriteiten te stellen wat betreft hun eigen basisbehoeften. Maar boven alles hebben zij een verzoening met God nodig. Geen enkele poging tot sociale herintegratie in de wereld kan een ziel redden. God wil hun harten. Hij wil graag dat zij met Hem zelf verzoend worden. En God heeft de kerk de opdracht gegeven om mensen te leren wat dat betekent.

Liefde in actie
De Bijbel vertelt ons in Jesaja 61:1-3 hoe wij slachtoffers van mensenhandel kunnen helpen:

De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;
om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden
sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.


Slachtoffers van mensenhandel (inclusief de slachtoffers van kinderhandel) hebben zwaar te lijden onder vreselijk misbruik, maar wij kunnen helpen. Vind via het internet een plaatselijke bediening die slachtoffers helpt te herstellen en die praktische hulp nodig heeft. Of help wereldwijd door je dienstbaar te maken voor een globaal fonds of internationale organisatie. Gods kerk roept de vrijlating van de gevangenen uit: ontdek waar jij kunt meedoen.

Wat te doen als jij vermoedt dat iemand het slachtoffer is van mensenhandel?
Als de situatie dringend is, bel dan 112. Als er geen onmiddelijk gevaar bestaat, bel dan je plaatselijke politiekantoor. Of bel het plaatselijke kantoor van een organisatie die zich inzet tegen mensenhandel (kijk bijvoorbeeld op slachtofferhulp.nl).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen