De definitie van zonde

De definitie van zonde - Wat is zonde?
Een definitie van zonde is: doen wat verkeerd is en niet doen wat juist is, en dit volgens Gods regels (1 Johannes 3:4). Als God zegt "Je moet niet liegen" en je liegt toch, dan is dat een zonde. Als God zegt "Je mag niet stelen" en je steelt toch, dan heb je gezondigd. God zegt dat zonde ons van Hem afzondert (Jesaja 59:2).

De Bijbel zegt: "Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen. . ." (Romeinen 1:18-22).

God heeft een morele wet en heeft elk mens een geweten gegeven. Het geweten dient om ons te beschuldigen of om ons in het gelijk te stellen. Het geweten sommeert ons om binnen de grenzen van Gods morele gedragsregels te blijven. Al kan het geweten door oefening sterk blijven, toch kan het geweten net als een menselijke spier verschrompelen als het niet gebruikt wordt. En op een gegeven moment kan iemand zich niet langer door het geweten begrensd voelen, ook al bestaat de moraliteit nog steeds. Als de aansporingen van het geweten lange tijd continu worden genegeerd, dan zal het geweten niet meer werken zoals het zou moeten.

De definitie van zonde - Wat zijn Gods regels?
Als de definitie van zonde het overtreden van Gods regels is, wat zijn Zijn regels dan? Wat zijn Gods standaarden voor ons moreel gedrag? Hier volgen tien basisregels:

1. "Ik ben de HEER uw God. . . U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij" (Exodus 20:2-3).

God, jouw Schepper, vertelt je dat Hij het brandpunt van jouw genegenheid moet zijn. Als jij meer van je leven, je bezittingen, je partner, je kinderen of je werk houdt dan van je Vader in de hemel, dan hou je meer van het geschenk dan van de Gever.

2. "U zult geen beelden maken. . . van enig wezen. . ." (Exodus 20:4).

Je mag voor jezelf geen god maken die jou goed uitkomt, niet met je handen en niet in je gedachten. Iemand zou kunnen zeggen: "Mijn god is geen god van toorn en oordeel, mijn god is een god van liefde en genade. Hij zou nooit een hel scheppen." Welnu, hij heeft daarmee een god geschapen die zich schikt naar zijn zondige leven. We noemen dat afgoderij.

3. "U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken" (Exodus 20:7).

Je mag de naam van God niet als een vloekwoord gebruiken, Zijn naam niet lichtvaardig gebruiken en niet nalaten om Zijn naam te eren. Wanneer een man (of een vrouw) Gods naam gebruikt om te vloeken, dan gebruikt hij Gods naam ter vervanging van een drie- of vierletterig schuttingwoord om zijn walging uit te drukken. Dit stelt God gelijk aan dat schuttingwoord. We noemen dat godslastering.

4. "Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn" (Exodus 20:8).

De Bijbel zegt: "Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God". De meeste mensen schenden deze wet elke zeven dagen. Het maakt niet uit welke dag je hiervoor kiest. De Bijbel zegt dat één mens de ene dag in acht neemt, en een ander mens een andere dag. Het is een zaak van het geweten, niet van legalisme.

5. "Eer uw vader en uw moeder" (Exodus 20:12).

God gebiedt ons niet om onze ouders te eren omdat ze het zouden verdienen. We zijn allemaal zondaars. We moeten hen eren uit gehoorzaamheid aan God.

Lees nu deel 2 van "De definitie van zonde"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen