Ware vriendschap

Ware vriendschap - Herkenning
Hoe kunnen we in deze vaak bedrieglijke en tijdelijke wereld ware vriendschap vinden? Vriendschap betekent dat je bekend bent met de persoonlijkheid van een ander. Vrienden hebben vaak dezelfde voorkeuren, smaken, interesses, doelen en passies.

Hoe kunnen we een potentiële vriendschap herkennen? Tekenen zijn onder andere een wederzijds verlangen naar kameraadschap en misschien ook wel een soort gemeenschappelijke band. Daarnaast heeft een oprechte vriendschap te maken met een gedeeld gevoel van zorg en interesse voor elkaar, een verlangen om elkaar te zien groeien en ontwikkelen en de hoop dat die ander in alle aspecten van het leven zal slagen. Ware vriendschap heeft met acties te maken: iets voor een ander doen terwijl je er niets voor terug hoeft te krijgen; het met elkaar delen van gedachten en gevoelens zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling of negatieve kritiek.

Ware vriendschap - Relatie, vertrouwen, verantwoording
Ware vriendschap is een relatie. De wederzijdse eigenschappen die we hierboven noemden worden het fundament waarop een herkenning opgebouwd kan worden tot een relatie. Vaak zeggen mensen: "O, hij is een goede vriend van mij", maar toch nemen ze niet de tijd om daadwerkelijk ook met die "goede vriend" samen te zijn. Vriendschap heeft tijd nodig: tijd om elkaar te leren kennen, tijd om samen herinneringen op te bouwen en tijd om in elkaars groei te investeren.

Vertrouwen is essentieel voor een ware vriendschap. We hebben allemaal iemand nodig waarmee we onze levens, onze gedachten, onze gevoelens en onze frustraties kunnen delen. We moeten onze diepste geheimen met iemand kunnen delen, zonder angst dat die geheimen de volgende dag op het internet zullen staan! Een vriendschap kan al heel snel verwoest worden als we er niet in slagen om vertrouwen op te bouwen wat betreft dergelijke gevoelige geheimen. Trouw en loyaliteit vormen de sleutel voor ware vriendschap. Zonder trouw en loyaliteit voelen we ons vaak verraden, verlaten en eenzaam. In een ware vriendschap bestaan geen achterklap, negatieve gedachten en afwijzingen.

Ware vriendschap vereist ook zekere factoren die met verantwoording te maken hebben. Echte vrienden bemoedigen elkaar en vergeven elkaar wanneer de een de ander iets heeft misdaan. Een oprechte vriendschap biedt steun in moeilijke tijden. Je kunt op een vriend rekenen. In een echte vriendschap ontwikkelt zich een onvoorwaardelijke liefde. We houden van onze vrienden, ongeacht wat er is gebeurd, en we willen altijd het beste voor onze vrienden.

Ware vriendschap - Voorbeelden van echte vriendschappen
We kunnen door de hele Bijbel heen verhalen lezen over ware vriendschappen. In Genesis 18:17-33 zien we hoe God Zijn bedoelingen met Abraham deelt. Abraham reageert hierop door zijn gedachten en gevoelens over de situatie met God te delen. God en Abraham kunnen dit doen omdat ze elkaar vertrouwen en elkaar respecteren.

1 Samuël 20 concentreert zich op de vriendschap tussen David en Jonatan. Deze twee mannen gaven werkelijk om elkaar en hadden een groot vertrouwen in elkaar. David was op de vlucht voor Jonatans vader, Saul, die hem om het leven wilde brengen. Jonatan zag in dat David onschuldig was. Vanwege de ware vriendschap die zij hadden, overleefde David de moordpogingen van Saul en werd hij later een van de grootste koningen van Israël.

Een ware en oprechte vriendschap heeft te maken met keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, waarheid en vergeving. Petrus en Jezus geven ons dit voorbeeld: nadat Jezus uit de hof van Getsemane werd weggeleid, vreesde Petrus voor zijn leven en beweerde hij Jezus niet te kennen (Johannes 18). Toen Jezus door Zijn aanklagers werd weggeleid, keek Hij Petrus aan alsof Hij wilde zeggen: "Ik wist dat je Mij zou ontkennen. En Ik vergeef je." (Johannes 21)

Een echte vriendschap kijkt naar het hart, niet naar de "verpakking". Een oprechte vriendschap houdt van de liefde zelf, niet alleen van wat er voor jezelf uit de vriendschap is te halen. Een echte vriendschap is zowel uitdagend als opwindend. Echte vriendschap neemt risico's, ziet gebreken over het hoofd en heeft onvoorwaardelijk lief, maar is ook trouw, zelfs wanneer het pijn kan doen. Een echte vriendschap, die ook wel "agape" liefde wordt genoemd, komt van de Heer. De Heer Jezus noemt ons Zijn vrienden en Hij gaf Zijn leven voor ons (Johannes 15).

Relaties in het echte leven hebben te maken met verschillende niveaus van vriendschap, en dat is prima. Maar mensen zijn door God ontworpen om blijvende relaties te hebben. Vaak biedt onze individualistische samenleving alleen maar vage, lege relaties. God wil dat we hier op aarde vrienden hebben. Maar bovenal wil Hij dat we een vriend van Hem zijn!

Gods Woord zegt dat een echte vriend meer waard is dan een broer en dat iemand, om een goede vriend te kunnen zijn, vriendelijkheid moet tonen (Spreuken 18:24). De vraag is: wat voor een vriend wil jij zelf voor anderen zijn?

Spreuken 18:19 zegt: "Een verongelijkte broeder [vriend] is ontoegankelijker dan een sterke stad, en twistingen zijn als de grendel van een burcht." Wanneer we een echte vriend hebben gekwetst, door zijn vertrouwen te schenden of door in liefde de waarheid te spreken, dan lopen we het risico dat we die vriendschap verliezen. We moeten oppassen dat we dat vertrouwen niet schenden. Maar als zwijgen onze vriend meer zal schaden dan de waarheid spreken, dan moeten we bereid zijn om onze eigen behoeften voor onze vriend op te offeren. Dat is ware vriendschap.

En als we soms een vriend kwetsen zonder dat we dat willen, dan biedt Gods Woord ons een oplossing. We noemen dit vergeving. Er bestaat geen groter voorbeeld dan de liefde die God voor ons heeft. Deze liefde is zo groot dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, opgaf zodat onze vriendschap met God weer hersteld zou worden. Al hebben wij Hem vaak diep beledigd, toch heeft Hij dit voor ons gedaan. We zijn ongehoorzaam geweest aan Zijn geboden, hebben Hem onze rug toegekeerd en zijn onze eigen wegen gevolgd. De vraag is dus nog steeds: wat voor een vriend wil jij zelf voor anderen zijn? Een ware Christelijke vriendschap is vergevingsgezind.

Heb jij een vriend nodig? God wil jouw vriend zijn. Verlang jij naar kameraadschap? God is altijd bij je (Hebreeën 13:5). Ken jij iemand die vandaag een echte vriend nodig heeft? God wil dat je bevriend raakt met anderen. Hij roept ons op om Zijn handen en voeten te zijn in een wereld die smacht naar ware vriendschap.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen