Mefiboset

Mefiboset - Wie was hij?
Mefiboset was de zoon van Jonatan en de kleinzoon van Israëls koning Saul. Toen hij nog maar een vijfjarig jongetje was, werden zijn vader en grootvader gedood in een veldslag tegen de Filistijnen in de bergen van Gilboa, bij het dal van Jizreël. Toen Saul hoorde dat zijn zoon in de strijd was gedood, nam hij zijn eigen leven.

In die dagen was het gebruikelijk dat, wanneer een heerser werd gedood, zijn gezin dan ook werd omgebracht, zodat er geen nakomelingen meer zouden zijn die de troon konden opeisen. Maar we lezen in 2 Samuel 4 dat Mefiboset in leven blijft.

“Sauls zoon Jonatan had een zoon met kreupele voeten. Hij heette Mefiboset. Hij was vijf jaar toen Saul en Jonatan in Jizreël waren gedood. Zijn verzorgster was toen met hem gevlucht. Onderweg had ze hem in de haast laten vallen. Daardoor was hij kreupel geworden” (2 Samuel 4:4).

Mefiboset - Wat gebeurde er met hem?
Mefiboset groeide op en had zelf een zoon toen koning David navraag deed naar zijn verblijfplaats. Koning David en Jonatan waren bijzonder goede vrienden geweest, bijna als broers. Vanwege hun goede relatie en een eed die David aan Jonatan had gezworen (1 Samuel 20:14-15, 42), wilde hij Mefiboset vinden en voor hem zorgen.

Een van de bedienden van Saul werd ondervraagd. Hij vertelde koning David waar de jongeman gevonden kon worden. Mefiboset werd ontboden om voor de koning te verschijnen. Mefiboset was bang en wist niet of hij gedood zou worden, maar toch kwam hij naar de koning. Hij was kreupel, had zijn erfgoed verloren en woonde in een afgelegen plaats, Lodebar genaamd. Letterlijk vertaald betekent die plaatsnaam “land van niets”. Op dit punt van zijn leven had Mefiboset helemaal niets meer.

2 Samuel 9 beschrijft de ontmoeting tussen Mefiboset en koning David. De jongeman boog nederig voor de koning. David zei: “Wees niet bang, want ik zal goed voor je zijn vanwege mijn vriendschap met je vader Jonatan. Ik zal je alle akkers van je grootvader Saul teruggeven. En je mag steeds bij mij aan tafel eten" (2 Samuel 9:7). Mefiboset boog opnieuw en vroeg David waarom hij zich zou bezighouden “met een dode hond als ik?” (vers 8). Mefiboset kreeg de belofte dat hij geëerd zou worden met het herstel van de bezittingen van zijn grootvader en dat hij altijd aan de tafel van de koning zou mogen eten. Hij kreeg die belofte ondanks zijn lage eigenwaarde, zijn lichamelijke handicap en de schaamte die het gevolg waren van de zonden, de nederlaag en de zelfmoord van zijn grootvader.

Mefiboset - Redding
Mefiboset is een wonderbaarlijk voorbeeld van de redding die beschikbaar is voor mensen die nederig verschijnen voor de Koning der koningen. Deze koning is Jezus; hij biedt alle mensen een gelegenheid om tot in de eeuwigheid mee te eten aan de tafel van de koning. Het maakt niets uit dat we niets hebben, of dat we beschaamd, afgewezen, gehandicapt of gekwetst zijn. Het maakt niet uit of we jong of oud zijn, of zwart, wit, rood of groen. Hij biedt ons allen een koninklijk erfgoed aan.

Wanneer wij Jezus aanvaarden als de Christus, de Messias en de zoon van God, dan worden wij kinderen van God. In Romeinen 8:17 lezen we: “En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus... Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.” Als jij Gods geschenk door Jezus Christus nog nooit hebt aangenomen, wil je er dan nu eens goed over nadenken? Hij strekt Zijn hand uit naar alle mensen; wij hoeven zijn uitgestrekte hand maar in geloof aan te nemen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen