Is God oneerlijk?

Is God oneerlijk wanneer er nare dingen gebeuren?
Is God oneerlijk? Met andere woorden, komt het voor dat God slechte mensen gunstig gezind lijkt te zijn terwijl onschuldigen lijden? Vanuit ons standpunt bezien lijkt het oneerlijk dat God een kostbaar kind een vreselijke ziekte laat krijgen, terwijl Hij toestaat dat een misdadiger een lang en gezond leven leidt. Waar is de God van evenwicht en gelijkheid waar wij naar verlangen?

Elke dag worstelen we met wat ons “toekomt”. Als we hard werken en eerzaam leven, dan is God ons toch een goed leven verschuldigd? Wij belonen onze kinderen voor goed gedrag en straffen hen voor hun ongehoorzaamheid. Jobs nogal onbarmhartige vriend Bildad geloofde dat God “terecht” Zijn dienaar Job strafte, en een rechtvaardig leven “eerlijk” zou belonen (Job 8:1-7). De profeet Habakuk betwijfelde de “eerlijkheid” van Gods beslissing om de slechte Chaldeeën te gebruiken voor de bestraffing van rechtvaardiger mensen (Habakuk 1:12-13). Het probleem is echter dat wij ons niet realiseren dat we feitelijk elke dag van ons leven tekortschieten qua goedheid. Wij zijn niet volmaakt en zullen dat ook nooit zijn, maar verwachten toch van God een volmaakte “beloning” of zegen. Als God “eerlijk” was (en het principe “oog om oog, tand om tand” zou hanteren) zouden we allemaal veroordeeld worden. “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God” (Romeinen 3:23).

Is God oneerlijk in ons dagelijks bestaan?
Waarom is God oneerlijk - of misschien zelfs blind of doof - ten aanzien van ons dagelijks lijden? De kinderen van Israël schreeuwden het uit gedurende hun gevangenschap in Egypte. De trouwe Job werd getroffen door het verlies van zijn bezittingen, zijn familie en zijn gezondheid, met Gods toestemming. En hoe zit het met de volgelingen van Christus die tot op de dag van vandaag folteringen en martelaarschap riskeren voor hun geloof? Waarom beschermt God hen niet….. Zijn toegewijde kinderen? Wat kunnen wij doen om vrijgesteld te worden van pijn en lijden - goed gedrag, royale geschenken, offers, urenlang gebed, een armoedegelofte? Zo zijn er veel dingen te bedenken.

Als God daadwerkelijk “eerlijk” is zoals mensen eerlijkheid zien, dat zou Hij ongevoelig en afstandelijk zijn. Als Rechter over de hele aarde bepaalt Hij als enige onze waarde (Genesis 18:25; Psalm 9:8-9). In het verhaal dat Jezus vertelde over de dagloners in de wijngaard, kregen de arbeiders die de hele dag werkten hetzelfde loon als de arbeiders die alleen het laatste uur gewerkt hadden (Matteüs 20:1-16). Sommige arbeiders deden hun beklag over de “oneerlijkheid”. Jezus zei: “Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.” Wanneer we Gods eerlijkheid willen begrijpen, moeten we kijken vanuit het perspectief van het Koninkrijk der Hemelen, niet met aardse ogen. God is rechtvaardig en barmhartig. Een van de doelen van Zijn openbaring in de schepping en in de geschiedenis is dat de mens Hem zou gaan zoeken. God zoekt hartstochtelijk naar contact met zowel de slechten als de onschuldigen (Handelingen 17:27-28).

Is God oneerlijk? - Conclusie
We kunnen ons opnieuw afvragen: “Is God oneerlijk?” wanneer Hij een onschuldige man laat sterven? Het was niet “eerlijk” dat aan de opstandeling en moordenaar Barabbas (Marcus 15:7) gratie werd verleend terwijl Jezus, de Zoon van God, onschuldig en zonder zonden, bespot werd, vreselijk gemarteld werd en ter dood werd gebracht samen met misdadigers (Marcus 15:17-20). Hebben wij een betere “voorkeursbehandeling” verdiend dan Jezus?

God gaf ons een vrije wil om Hem te kiezen of te verwerpen. Toch gaf Zijn Zoon Jezus Christus Zijn leven voor de hele mensheid. De weegschaal met onze goede en slechte daden slaat zwaar door in ons nadeel... zondig, egoïstisch en koppig. Door een overdaad aan barmhartigheid, geen eerlijkheid, legt een rechtvaardige God gewicht in de schaal dat ons tot voordeel strekt (Efeziërs 2:4-5).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen