Kan God mij nog vergeven?

Kan God mij nog vergeven? - Afwijzing en opstand
“Kan God mij vergeven?” is een vaak gestelde vraag. Wanneer je onzeker bent over Gods persoonlijkheid en karakter, kunnen twijfels over Zijn vergeving steeds weer terugkomen. Gevoelens van schuld en afwijzing overheersen vaak onze gedachten. “Ik heb God gevraagd om mij te vergeven, maar ik voel me nog steeds schuldig. Ik weet niet eens zeker of ik Gods vergeving wel verdien.” Misschien zijn we onzeker over wat de Bijbel zegt over Zijn kinderen. Maar het gevolg van die onzekerheid is dat we 1) onszelf opsluiten in zelfveroordeling, en 2) onszelf beletten om Gods genade en barmhartigheid te ontvangen.

Vergeving is een gratieverlening. Zelfs wanneer we ervoor kiezen om Hem te weigeren, wil God ons nog steeds graag vergeven. “Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet” (Jesaja 43:25). God verklaart minzaam dat Hij klaarstaat om ons te vergeven. Hij had net zo makkelijk kunnen besluiten om ons te vernietigen, en Zichzelf te verlossen van onze ongehoorzame natuur. Maar in Zijn grootste liefdesverklaring is Gods houding ten opzichte van ons, die van de Schenker van Genade. God verkiest het om onze zonden te vergeven, ze te doen verdampen zoals een wolk verdampt in de zon (Jesaja 44:22).

Het is niet altijd makkelijk om een almachtige God te zien als vriendelijk en zachtaardig. Onze opstandige natuur beïnvloedt alles wat we doen en zijn. Vaak blijven we de gevolgen van onze opstandigheid oogsten. God verkiest echter om ons niet te geven wat we verdienen, maar wat we nodig hebben: vergeving.

Kan God mij nog vergeven? - De boete betalen
In het Oude Testament vereiste God voor vergeving een dieroffer zoals een stier. Hij verlangde dat bloed gesprenkeld of uitgegoten werd op een gewijd altaar als offer voor de zonde. Dit vertegenwoordigde het feit dat het leven van het offerdier aan God gegeven werd, in plaats van het leven van de zondaar. Dit was een losgeld; de prijs die geëist werd voor de zonden van de Israëlieten (Leviticus 4:14-21). Gedurende meer dan een millennium plaatste God de betaling van een bloedoffer voor vergeving in het middelpunt van het Joodse leven.

David, de Joodse herdersjongen en koning van Israël, heeft zich wellicht afgevraagd: “Kan God mij vergeven?” Davids overspelige affaire met Batseba en samenzwering om haar man te vermoorden resulteerde in de dood van Davids eerstgeboren zoon. God kan Zijn rechtvaardige natuur niet schenden — zonde moet verzoend (betaald) worden. Maar God kwam een berouwvolle David tegemoet en vergaf hem (2 Samuel 12:13-14). Toen David echter een volkstelling verlangde van zijn soldaten, betaalde Israël een hoge prijs voor de trots en zelfvoorzienigheid van hun leider. God stond David toe om te kiezen hoe de ongehoorzaamheid bestraft zou worden - er werd een engel gestuurd om Jeruzalem te verwoesten (1 Kronieken 21:10-15). David beleed toen zijn persoonlijke zonde en drong er bij de Heer op aan om het onschuldige volk te sparen. “Hij bouwde er een altaar voor de HEER en bracht brandoffers en vredeoffers... En de HEER droeg de engel op zijn zwaard weer in de schede te steken.” (1 Kronieken 21:26-27). Het was enkel aan Gods oneindige genade en barmhartigheid te danken dat de volledige boete voor Davids zonden niet opgeëist werd.

Kan God mij nog vergeven? - Een indruk van het offer
Net als David heb jij wellicht de verwoestende gevolgen van je slechte gedrag ervaren. Mensen om je heen stonden niet te trappelen om je te vergeven. “Als mensen me niet kunnen vergeven, hoe kan God dat dan doen?” Satan, die dag en nacht mensen aanklaagt, wil Gods kinderen laten geloven dat God hen niet meer wil vergeven (Openbaring 12:9-11). Deze twijfels ten aanzien van vergeving zijn volledig in strijd met Gods persoonlijkheid en karakter.

God vergeeft ons niet simpelweg “automatisch” zonder dat Hij een reactie van ons vraagt. Hij spreekt ons verstand, onze gevoelens en onze wil aan.

  • God spreekt ons verstand aan door uit te leggen dat “iedereen heeft gezondigd en de nabijheid van God ontbeert” (Romeinen 3:23).
  • God spreekt tot onze emoties door een innige persoonlijke uitnodiging te doen. “Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken” (Handelingen 3:19-20).
  • God spreekt onze wil aan door ons te vragen om geloof te hebben, om Hem te vertrouwen. “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: 'Wie in hem [Jezus Christus] gelooft, komt niet bedrogen uit'” (Romeinen 10:10-11).
Dus, “kan God mij vergeven” zelfs als ik dingen gedaan heb die de maatschappij heel slecht vindt? Het gaat niet om de grootte van de zonde, maar om de omvang van de verzoening. Jezus werd voor ons een vloek en ving de klap op van Gods rechtvaardige toorn over onze zonden (Galaten 3:13). Jezus betaalde de onoverzienbare prijs die wij nooit zouden kunnen betalen. Hij gaf Zijn leven en Zijn bloed, als het Lam Gods - het offer van lichaam en bloed voor ons allemaal (1 Johannes 2:2).

Gods barmhartigheid geeft ons wat wij niet verdienen - verlossing van zonde en de belofte van eeuwig leven. Hij verkiest het om ons kosteloos Zijn barmhartigheid als geschenk te geven. God belooft dat allen die in Jezus Christus geloven “uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen [worden] omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door Zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft...” (Romeinen 3:24-25).

De rode draad die door de hele Bijbel heen loopt is het verhaal van Gods onverdiende liefde en verlossende redding ten behoeve van Zijn kinderen. Wat is moeilijker te aanvaarden: dat God ernaar verlangt om de eeuwigheid met jou door te brengen - Zijn unieke en kostbare schepping? Of dat God vrijwillig Zijn enige Zoon, Jezus Christus, opofferde, zodat vergeving kon worden geschonken aan de hele mensheid?

Leer meer over Gods vergeving!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen