De verloren zoon

De verloren zoon - Een werkelijkheid voor veel Christelijke ouders
De verloren zoon is voor velen van ons een realiteit. Op onze levensreis realiseren wij ons al snel dat er ook voor ons Christelijke ouders geen garanties bestaan. Het maakt niet uit hoe hard we proberen om onze kinderen over God en Zijn Woord te leren en het maakt niet uit hoe vaak we bidden dat onze kinderen Jezus Christus en Zijn reddende boodschap zullen ontdekken, sommigen zullen besluiten om dit alles toch gewoon af te wijzen! Zelfs in gezinnen waar God geliefd, vertrouwd en verheerlijkt wordt kunnen kinderen opstandig worden en zich van hun erfgoed afkeren!

De verloren zoon - Een verhaal uit het Oude Testament
Het verhaal over de verloren zoon is al duizenden jaren oud. In 2 Koningen 18:5 lezen we hoe koning Hizkia meer op de Heer vertrouwde dan enige andere koning van Juda. We kunnen daarom aannemen dat zijn zoon Manasse werd geleerd om van de Heer te houden en om op Hem te vertrouwen. Maar toen Manasse op twaalfjarige leeftijd koning werd, keerde hij zich onmiddellijk tegen God en deed hij "wat slecht is in de ogen van de HEER" (2 Kronieken 33:2). Manasse was werkelijk boosaardig en hield zich bezig met allerlei vormen van afgoderij, toverij en andere kwaadaardige zaken. Hij offerde zijn eigen zonen bijvoorbeeld aan heidense goden. Later, nadat Manasse en het volk van Juda in ketenen naar Babylon waren afgevoerd, keerde hij eindelijk terug naar de ene ware God, de God waar zijn vader hem over had geleerd. God hoorde Manasses roep om hulp en bracht hem naar Jeruzalem terug. Manasse was jarenlang opstandig geweest, maar toen hij eindelijk erkende dat alleen God de Heer is, bleek God nog steeds van Hem te houden en Hem nog steeds genadig te zijn.

De verloren zoon - Een verhaal uit het Nieuwe Testament
De meesten van ons kennen de gelijkenis over de verloren zoon in het Evangelie van Lucas. Het verhaal gaat over een opstandige zoon die zijn vaders opvoeding afwijst. De zoon is hoogmoedig en koppig en gaat op pad naar een verafgelegen land, leeft daar een wild leven vol avontuur en verkwanselt alles wat ook maar enige waarde heeft (letterlijk en figuurlijk). Pas wanneer hij zijn falen en wanhoop onder ogen ziet, keert hij naar huis terug, berouwvol en bereid om alles te doen wat nodig is om weer bij zijn vader in de gunst te vallen. Tot zijn verbazing, en tot de verbazing van alle anderen, wordt hij onvoorwaardelijk in zijn vaders liefdevolle en vergevende armen verwelkomd. Geen enkele hoeveelheid tijd, geen enkele hoeveelheid geld en geen enkele hoeveelheid opstandigheid konden het geduld en de onvoorwaardelijke liefde voor zijn zoon in de weg staan, "want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden" (Lucas 15:24). Natuurlijk is de geweldige boodschap van deze gelijkenis dat God voor al Zijn kinderen geduldig en genadig is. Hij is bereid om ieder van ons thuis in Zijn liefdevolle en vergevende armen te verwelkomen.

De verloren zoon - Vertrouw op God en Zijn belofte
De weg naar God is voor elke verloren zoon weer anders. Maar zoals de twee bovenstaande verhalen laten zien, moeten we onze verloren zonen nooit opgeven, ongeacht hoe ver weg zij lijken te zijn! God geeft ons deze voorbeelden in de Schrift zodat wij ons realiseren dat onze kinderen zich tegen God kunnen keren. Hij vertelt ons ook hoe wij ons geestelijk sterk kunnen maken voor onze verloren kinderen: bid onophoudelijk, geef altijd het goede voorbeeld en bouw hierop voort met liefde en genade, ongeacht hoe wanhopig de zaken worden. Onthoud Gods belofte aan mensen die hun kinderen in een Christelijk gezin grootbrengen: "Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is" (Spreuken 22:6).

Lees nu deel 2 van "De verloren zoon"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen