Anderen vergeven

Anderen vergeven - Aanwijzingen van God
Het vergeven van anderen is een keuze, maar God is toch heel duidelijk over vergeving. Hij heeft ons in talrijke Schriftteksten specifieke aanwijzingen gegeven, die allemaal met slechts één woord kunnen worden samengevat: vergeef! Gods Woord zegt: "Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft" (Marcus 11:25). "Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden" (Lucas 6:37).

God zegt dat het in ons belang is om te vergeven! Hij praat niet over wat het beste is voor het belang van degene die vergeven moet worden. Wij zijn degenen die God probeert te beschermen, niet die ander. Een geest die niet wil vergeven compliceert en vertroebelt de dagelijkse levenswandel met God. Het vergeven van anderen bevrijdt ons van woede en staat ons toe om de genezing te ontvangen die we nodig hebben. De volledige reden dat God ons specifieke aanwijzingen heeft gegeven is omdat Hij niet wil dat er iets tussen ons en Hem instaat. Gods liefde voor ons gaat ons verstand te boven. Het vergeven van anderen bespaart ons de gevolgen van een ongenadig hart.

Het vergeven van anderen bevat geen enkele beslissing die we zouden moeten wikken en wegen. God beschouwt de ene zonde tegen Hem niet ernstiger dan de andere en Hij zegt niet dat sommige zonden wel vergeven kunnen worden, maar andere niet. God zegt bijvoorbeeld niet: "Als iemand liegt of van je probeert te stelen, dan moet je hem vergeven, maar als ze je misbruiken of je kind letsel toebrengen, dan kun je hen in ongenade houden". Hij zegt dat iedereen altijd moeten vergeven, en dat we dit onmiddellijk moeten doen.

Anderen vergeven - Een persoonlijk verhaal
Soms is er tijd nodig voordat je anderen kunt vergeven. Amy woonde niet meer samen met haar alcoholverslaafde en mishandelende echtgenoot Tim, maar 32 jaar lang was ze niet in staat om hem te vergeven voor het misbruik dat ze onder zijn handen had ervaren. Ze wist dat ze hem zou moeten vergeven, maar ze kon zichzelf er niet toe brengen om dit ook te doen. Ze voelde dat hij haar vergeving niet verdiende. Dit ging zo vele jaren door tot ik op een dag, tijdens een therapeutische sessie met Amy, haar vroeg om met haar hart te luisteren en om open te staan voor alles wat de Heer haar zou kunnen zeggen. Gedurende dat stille moment hielp de Heer Amy om in te zien dat Hij van Tim hield, hoewel Hij Tims daden afkeurde. De Heer maakte het duidelijk voor Amy dat het misbruik niet haar schuld was. Toen ze vervolgens uit haar stille houding opkeek, vertelde ze me waarom alle redenen voor haar onvergevingsgezindheid nu niet meer geldig waren. Ik vroeg haar of ze er klaar voor was om te vergeven en ze antwoordde: ja.

Amy's inzicht dat de Heer werkelijk van Tim hield, terwijl Hij zijn daden afkeurde, was de reden voor haar om haar hart te veranderen. Toen ze de keuze maakte om Tim te vergeven, verlieten al die gevoelens, die haar leven zo moeilijk gemaakt hadden, haar hart: woede, wrok, angst, onbegrip, en verwarring.

Anderen vergeven - Het Goddelijke voorbeeld
We hebben een Goddelijk voorbeeld voor het vergeven van anderen! God wist dat de mens vergeving nodig zou hebben en dus zond Hij Zijn Zoon Jezus om de hele mensheid te redden van de eeuwige gevolgen van hun zonden (1 Johannes 4:9-10). Kolossenzen 3:13 zegt: "Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven". Jezus had niet alleen de macht om te vergeven, maar ook om ons het vermogen te geven om anderen te vergeven, net zoals wij zelf zijn vergeven.

Anderen vergeven - Persoonlijke actie
Het vergeven van anderen begint vaak met de beslissing om onszelf over te geven: een handeling van onze wil. Deze overgave nodigt God uit om een begin te maken met het op een dieper niveau op onze levens in te werken, het staat God toe om ons te genezen. Net als dit voor Amy het geval was, kunnen we God vragen om ons te verlichten met het begrip dat we nodig hebben om vanuit onze harten volledig te vergeven. We moeten eenvoudig de keuze maken om open te staan voor vergeving en verzoening.

Onthoud dat vergeving niet de daden of de persoon rechtvaardigt. Vergeving voorziet niet in Gods vergeving voor wat ze gedaan hebben, omdat alleen God dat kan doen. Hoewel niets het verleden ongedaan kan maken, kunnen we wel iets doen aan de toestand van ons eigen heden en onze eigen toekomst. Het vergeven van anderen effent de weg voor het begin van onze eigen genezing.

Als je bereid bent om te vergeven, maar je weet niet hoe, kijk dan eens naar het onderstaande gebed:

Vader God, ik heb Uw hulp en Uw inzichten nodig. Vandaag heb ik een beter begrip gekregen van wat het betekent om anderen te vergeven en met Uw hulp vergeef ik volledig vanuit mijn hart. Net zoals U mij vrijelijk hebt vergeven voor het kwetsen van anderen, vanwege mijn eigen pijn, en net zoals U mijn relaties met anderen hebt hersteld. Ik bid voor dit alles in de dierbare naam van Jezus, door wie alle vergeving en genezing mogelijk werd gemaakt. Dank U dat U op manieren van mij houdt die ik nooit zal begrijpen. In de naam van Jezus, Amen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen