Hoe kan ik gered worden?

Hoe kan ik gered worden - Waarom moet de mens gered worden?
De belangrijkste zoektocht in het menselijke leven is de zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe kan ik gered worden? Deze zoektocht begint wanneer een mens zich voor het eerst bewust is van zijn werkelijke toestand tegenover een heilige God.

De hechte en zoete gemeenschap die de Vader wil hebben met de mens, de kroon van Zijn schepping, ging verloren toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan het gebod van God in de hof van Eden. Toen Adam en Eva zondigden, verloren zij hun recht op de vruchten van de levensboom, die hen eeuwig leven kon geven. Zij werden uit de hof verbannen. Zo werd hun ook de toegang ontzegd tot de liefdevolle relatie die God met hen wenste te hebben. Hun zondige toestand maakte hen ongeschikt om zich nog langer in de aanwezigheid van God te bevinden. De zondeval was geen onbelangrijke gebeurtenis, maar juist een catastrofaal keerpunt in de geschiedenis waardoor de mens in een neerwaartse spiraal werd gebracht, die tot de dag van vandaag nog steeds doorgaat.

Een mens zonder God maakt zijn eigen plannen, volgt zijn eigen advies en leeft naar zijn eigen regels. Maar omdat de mens geschapen werd voor gemeenschap met God blijft er een ontevredenheid en een verlangen in de mens bestaan die alleen door God Zelf vervuld kunnen worden. Omdat de mens nu hopeloos verdorven is en God perfect heilig is, bestaat er een behoefte aan verzoening tussen mens en God, zodat de gemeenschap hersteld kan worden.

Hoe kan ik gered worden - Op welke manier biedt God de mens redding?
Hoe je gered kunt worden wordt voor elk mens uiteengezet in de prediking van het Evangelie. Het Evangelie is het goede nieuws over Jezus Christus. "Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend...” (2 Korintiërs 5:19). God was Zich er volledig van bewust dat de mens in zonde zou vervallen en heeft de mens een mogelijkheid geboden met Hem verzoend te worden. Hij wist de mens zelf niets zou kunnen doen om acceptabel voor God te worden.

God stuurde daarom Jezus Christus, die de relatie tussen God en mens heeft hersteld door Zijn eigen leven op te geven, door Zijn eigen bloed te vergieten. Er was geen betere manier om de gevolgen van de zonde uit te roeien dan door middel van bloed. "...want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22). Dit bloedvergieten gaf aan dat de straf voor de zonden was betaald; een leven werd opgeofferd voor de levens van alle mensen die hebben gezondigd. Jezus Christus was bereid om het bloedbad aan het kruis te ondergaan. Hiermee betaalde Hij de prijs voor onze zonden en maakte Hij onze verzoening met God mogelijk. “Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.” (Romeinen 5:19).

Hoe kan ik gered worden - Wat moet een mens doen om gered te worden?
Redding is voor elk menselijk wezen op deze aarde binnen handbereik. Toen Jezus Christus aan het kruis stierf, voorzag Hij in de verlossing van alle mensen. "'Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven” (Johannes 12:32-33). Er is in de redding voorzien; deze hoeft nu slechts aanvaard te worden. Wanneer een mens zich bewust is van zijn behoefte aan redding en zich realiseert dat God via Jezus Christus zijn redding mogelijk heeft gemaakt, dan moet hij de volgende stap zetten en deze redding omarmen.

Redding is eenvoudigweg een proces van belijden en geloven. Een mens moet belijden dat Jezus onze Heer is, waarmee hij aangeeft dat Christus volledige heerschappij over zijn leven moet hebben, met alle bijbehorende rechtschapen vereisten. Deze erkenning van Christus als Heer houdt ook in dat we weten dat Christus in de mens aan het werk zal gaan en Zijn eigen rechtschapenheid in de mens zal volbrengen.

Vervolgens moet hij geloven dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dit geloof in de dood en de opstanding van Jezus brengt ook het besef met zich mee dat de straf voor zonden al is betaald en dat de mens macht heeft ontvangen om een leven zonder zonden te leiden. Op deze manier is de relatie van de mens met God hersteld. "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit’” (Romeinen 10:9-11). Voel jij je niet waardig om "naar de hemel te gaan"? Vrede met God is ook voor jou binnen handbereik.

Begrijp jij dat je een zondaar bent en geloof je dat Jezus Christus als de enige echte Redder naar de aarde kwam? Ben jij bereid om Gods geschenk, Zijn Zoon Jezus Christus, te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus, kom tot inkeer van je zonden en wijd de rest van je leven aan Hem als je Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen