Naar de hemel gaan

Naar de hemel gaan – Is de hemel een echte plaats?
Naar de hemel gaan is iets wat alleen mogelijk is als de hemel een echte plaats is. Het woord hemel wordt vaak gebruikt om een extreem plezierige smaak, gevoel of ervaring te beschrijven. Maar is het een werkelijke plaats? De Bijbel stelt dat er echt een plaats is die hemel wordt genoemd. De hemel heeft een locatie, is bevolkt en heeft een Heerser. Jesaja 6:1-2a zegt: “In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels...” 1 Koningen 22:19 zegt: “Micha zei: ‘Luister naar wat de HEER te zeggen heeft. Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld’”. De hemel is de plaats waar God woont; de hemel wordt ook bevolkt door een hemelse macht van engelen. Deze engelen zijn Gods boodschappers die Zijn opdrachten uitvoeren, in het bijzonder voor Gods eigen kinderen. Psalm 91:11 zegt: "Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat...”

De hemel bestaat aan de andere zijde van de sluier die de zichtbare wereld scheidt van het onzichtbare koninkrijk. De mens kan micro-organismen niet met het blote oog waarnemen, maar toch weten we dat zij bestaan en dat zij eigenschappen en karakteristieken hebben. Op een vergelijkbare manier weten we, door te geloven, dat de hemel bestaat en dat dit de plaats is van waaruit God regeert.

Naar de hemel gaan – Wie mag er naar toe gaan?
Naar de hemel gaan is een zekerheid voor alle mensen die in Jezus als hun Heer en Redder geloven. Maar er zijn ook veel mensen die niet in Christus geloven, maar toch graag naar de hemel willen gaan. Het is de natuurlijke gedachte van de mens terwijl hij op deze aarde vertoeft.

Job heeft dit correct verwoord: “Een mens, geboren uit een vrouw – kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust” (Job 14:1). Als gevolg hiervan bestaat er in alle schepsels een verlangen naar een betere plaats waar vrede en rust heersen. Maar God heeft de hemel gereserveerd voor mensen die van Hem houden; mensen die hun levens hier op aarde aan Hem hebben opgedragen.

1 Petrus 1:3-5 zegt: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.”

Voor ongelovigen bestaat een dergelijke hoop niet. Het uiteindelijke noodlot voor mensen die niet van God houden is de hel. Lucas 16:22b-23 zegt: “Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.”

Naar de hemel gaan – Hoe kan een mens daar belanden?
Naar de hemel gaan is een reis die in de toekomst zal plaatsvinden voor alle mensen die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben. De gelovige treedt na zijn dood binnen in de aanwezigheid van de Heer. 2 Korintiërs 5:1 zegt: “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.”

De gelovige heeft deze hoop vanaf het moment dat hij Christus aanvaardt. Gelovigen realiseren zich dat het verblijf op deze aarde slechts een kort moment is, vergeleken met de eeuwigheid die met God in de Hemel zal worden doorgebracht; wij kunnen ons huidige leed en tegenspoed het hoofd bieden, omdat we weten dat de dag zal komen waarop God ons naar huis zal roepen.

1 Tessalonicenzen 4:14-18 zegt: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.”

Als jij begrijpt dat je een zondaar bent, en als jij gelooft dat Jezus Christus tot ons kwam als de enige echte Redder, dan begrijp jij hoe je naar de hemel kunt gaan. De vraag is: ben je er klaar voor om Gods geschenk, Zijn Zoon Jezus Christus, te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus, kom tot inkeer van je zonden en wijd de rest van je leven aan Hem als je Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen