Gebrokenheid

Gebrokenheid - Gods doel
De kostbare parfum valt op de grond, het flesje in stukken gebroken. Verbijsterd staan we voor twee keuzen: is het verspild of is het te herstellen? Wanneer we oog in oog staan met onze eigen, persoonlijke gebrokenheid, ontgaat ons vaak alle hoop op herstel. Het lijkt veiliger om het verlies te accepteren; we zijn ons niet bewust van Gods aandeel in onze gebrokenheid.

God roept ieder van ons volgens Zijn doel en verzekert ons ervan dat in alle dingen Zijn goedheid blijft volharden.

 • Bevrijd van schuld en schaamte - "... Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten lopen" (Leviticus 26:13). Als we dicht bij God blijven lopen, is de last van onze schuld gebroken.
 • Verlost van kwade plannen - "Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen" (Psalm 124:7). Prijs God voor de ontelbare keren dat Hij ons heeft verlost van onze vijanden.
 • Gered in nederigheid - "Gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen" (Psalm 34:19). Wanneer wij onze koppigheid en arrogantie aan Hem overgeven, aanvaardt Hij onze gebrokenheid en verhoort Hij de gebeden van de rechtvaardigen.
 • Genezen van binnenuit - "Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken... zijn striemen brachten ons genezing" (Jesaja 53:5). Mensen die op de Heer vertrouwen krijgen innerlijke vrede, want Zijn gebrokenheid is voor God een afdoende betaling voor onze zonden.
 • Eeuwig hersteld - "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn" (Lucas 4:18). Jezus, de lang verwachte Messias, voldoet aan de profetie uit Jesaja 61:1-2 over herstel en vernieuwing.

Gebrokenheid - Gods toorn
Gebrokenheid vertegenwoordigt Gods gezag over alle andere koninkrijken. De machtige jager Nimrod probeerde op menselijke kracht een monument te bouwen dat boven God uit torende (Genesis 11:1-4). Als gevolg daarvan werden de mensen van Babel (Babylon) verspreid (uit elkaar gebroken). Eeuwen later voelden de Babylonische koningen Nebukadnezar en Belsazar het verpletterende oordeel van Gods toorn (Daniël 4:28-33; 5:22-30). Beide koningen ervoeren "de Allerhoogste God" (Daniël 4:17, 24, 25, 32, 34, 5:18, 21). Zelfs vandaag de dag vertegenwoordigt Babylon nog steeds een economisch/politiek systeem dat schippert met Gods wil en Zijn woord. Wij moeten onze houding en onze handelingen nauwlettend in de gaten houden, anders lopen ook wij het risico om de gevolgen hiervan te ondergaan.

 • Begeerte - "Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: 'Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken'." (Jesaja 21:9)
 • Bedrog - "Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken... (Jeremia 28:2,4)
 • Trots - "Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Babels brede muren worden tot de laatste steen gebroken..." (Jeremia 51:58).

Gebrokenheid - Gods liefde
Door gebrokenheid begrijpen we wat opofferende liefde is. Maria, de zus van Martha en Lazarus, gaf haar gebroken flesje dure parfum op om haar toewijding aan Jezus te tonen (Johannes 12:1-3). Jezus, het Brood van het Leven, brak en vermenigvuldigde de broden om te laten zien dat niemand honger zou lijden (Matteüs 14:19-20, Johannes 6:35).

 • Liefde die breekt - "Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’" (Matteüs 26:26)
 • Liefde die volhoudt“Want zo ging in vervulling wat er in de Schrift staat: Van hem zal geen been gebroken worden." (Johannes 19:36)
 • Liefde die herdenkt- "In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’" (1 Korintiërs 11:23-24).

Vind hoop!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen