Christelijke gemeenschap

Christelijke gemeenschap - Christelijke kameraadschap
Een Christelijke gemeenschap bestaat wanneer twee of meer Christenen in elkaars gezelschap zijn. Het woordenboek beschrijft "gemeenschap" als: "een vriendschappelijke associatie met anderen; kameraadschap". Christelijke gemeenschap draait dus om een vriendschappelijke associatie met andere Christenen. Dit betekent dat jij andere Christenen kiest om jouw kameraden te zijn.

Christelijke gemeenschap - Wat betekent dat voor mij?
Christelijke gemeenschap begint met een adoptieproces. Ben jij vandaag al een Christen? Als dat zo is, dan ben jij al door God geadopteerd. Misschien heb je iemand wel ooit horen zeggen dat we allemaal Gods kinderen zijn, maar de waarheid is dat we pas Gods kinderen worden wanneer we door Hem geadopteerd worden, door ons geloof in Christus.

“Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden” (Efeziërs 1:5).


Als we allemaal Gods kinderen zouden zijn als gevolg van Zijn schepping, dan zou deze adoptie niet nodig zijn. Vraag het maar eens aan ouders van geadopteerde kinderen: zij zullen je vertellen dat dit een lang, moeilijk en pijnlijk proces is! Waarom zou God er voor kiezen om ons te adopteren, als we al Zijn kinderen zouden zijn? Omdat God ernaar verlangt om jou als Zijn kind te hebben, offerde Hij Zichzelf op aan het kruis, in de persoon van Jezus Christus, om jouw redding af te kopen.

Dus als jij vandaag Christus als jouw persoonlijke Heer en Verlosser hebt aangenomen: gefeliciteerd! Je bent nu een lid van Gods gezin.

Christelijke gemeenschap - Samenzijn met andere gelovigen
Na je adoptie groeit de Christelijke gemeenschap met anderen op een natuurlijke manier. Omdat het natuurlijk is dat we samen willen zijn met mensen die net zo zijn als wij zelf, zul je na verloop van tijd ontdekken dat je een verlangen hebt om samen te zijn met mensen die net als jou denken. Afhankelijk van waar je woont kunnen de dingen die je als Christen gelooft in schril contrast staan met de samenleving om je heen. Dat verlangen voor gemeenschap met "gelijkgezinden" is ons door God gegeven.

Als je dit verlangen negeert, of als je het idee hebt dat je ongelovige vrienden het niet "cool" zullen vinden als je met "Christenen" bijeenkomt, dan zul jij jezelf het gezelschap van je nieuwe familieleden onthouden en je Christelijke groei afstompen. En nog erger: je stelt jezelf open voor risico's.

Eén fenomeen waar alle gelovigen mee te maken hebben is de herkenning dat ons begrip van geestelijke zaken zonder Christus verduisterd was. Sommigen zeggen zelfs: "Het was alsof ik in het duister aan het strompelen was en toen deed God ineens het licht aan". Ongelovigen leven nog steeds in een geestelijke duisternis. Hoewel God ernaar verlangt dat wij met hen samenleven en met hen delen wat we geleerd hebben, toch worden we opgeroepen om ons in de keuze van onze naaste kameraden van hen af te scheiden. En daar zijn goede redenen voor! Paulus vertelt ons waarom:

“Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis?” (2 Korintiërs 6:14)


Als jij op zoek gaat naar een gemeenschap met andere gelovigen, dan zul je ontdekken dat je omringd zult worden met nieuwe vrienden die je allemaal "cool" zullen vinden; omdat God dat ook vindt! En door middel van die nieuwe vriendschappen zul je ontdekken dat het licht alleen maar helderder zal gaan stralen.

Christelijke gemeenschap - Waar kan ik Christelijke gemeenschap vinden?
Christelijke gemeenschap is cruciaal! Het is erg belangrijk voor je groei en je standvastigheid als een Christen dat jij je in het gezelschap van mensen bevindt die net als jij zijn. Als je in een omgeving met veel kerken woont, dan zul je dat soort kameraadschap waarschijnlijk kunnen vinden. De meeste kerken bieden de een of andere vorm van kleine studiegroepen waar je aan kunt deelnemen. Als je in jouw kerk geen bevredigende gemeenschap kunt vinden, dan is het mogelijk dat God je ertoe wil bewegen om deze ergens anders te vinden. Overweeg die mogelijkheid dan eens en bid erover! God wil je hart leiden.

Maar wat als er geen goede kerken in je omgeving zijn? Waar kun je dan een Christelijke gemeenschap vinden?

Lees nu deel 2 van "Christelijke gemeenschap"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen