Een jaloerse God

Een jaloerse God - Hoe zit dat?
Is God jaloers? Het karakter van God is volmaakt. Het is onberispelijk. Hij is heilig, rechtvaardig, liefdevol, barmhartig en geduldig. Maar is Hij ook jaloers? Jaloezie wordt ook wel ‘’het groene monster’’ genoemd. Wij mensen leggen al snel de link met egoïsme, achterdocht en wantrouwen. We vinden jaloezie een slechte eigenschap omdat het spanningen oproept en ruzie veroorzaakt; het beschadigt onze vriendschappen en relaties. Wat heeft God nu met zo’n intense emotie te maken? Om daar achter te komen moeten we een aspect van jaloezie onderzoeken dat vaak over het hoofd wordt gezien.

De huwelijksrelatie biedt een handvat om het verschil te begrijpen tussen zondige jaloezie en gerechtvaardigde jaloezie. Een man die boos wordt, alleen omdat hij zijn vrouw met een andere man ziet praten, is onredelijk heerszuchtig en egoïstisch. Dat is zondige jaloezie. Hij laat zich op dat moment leiden door egoïsme en onzekerheid en niet door de verbintenis die hij heeft met zijn vrouw en de heiligheid van hun huwelijksgeloften.

Stel je nu voor dat er een derde partij is die probeert tussen de liefde van man en vrouw in te komen en de huwelijkspartners er toe wil aanzetten om de zuiverheid van de huwelijksband te schenden. Voor God is elk verbond bindend; daarom heeft Hij ook heilige richtlijnen voor het huwelijk vastgesteld (Hebreeën 13:4). Hij noemt Zijn toewijding en trouw aan Israël blijvend en voor altijd. “Israël, je zal mijn bruid worden, voor eeuwig. Ik zal jou tot mijn bruid maken door je te laten zien dat Ik trouw ben. Je zal Mij werkelijk leren kennen” (Hosea 2:18, 19).

Geen enkele toegewijde en integere man of vrouw wil zijn of haar huwelijkspartner delen met een ander. Datzelfde geldt ook voor God. God wil onze exclusieve aanbidding. Als wij iets of iemand anders boven God stellen is dat afgoderij. We plegen geestelijk overspel en dan toont God Zijn goddelijke jaloezie. “Vergeet nooit het verbond dat jullie Heer God met jullie heeft gesloten. Vergeet nooit dat jullie geen enkel godenbeeld mogen maken in wat voor vorm dan ook. Dat heeft de Heer God verboden. Want jullie Heer God is als een vuur dat alles verbrandt. Hij is een jaloers God” (Deuteronomium 4:23, 24). God beijvert zich vurig voor Zijn heiligheid. God blijft heilig, in Zijn gramschap èn in Zijn liefde.

Een jaloerse God - Zijn Naam zegt het al...
Een van de duidelijkste blijken van Gods liefde, jaloezie en toorn vinden we in het verhaal van Mozes wanneer hij neerdaalt van de berg Sinaï met de Tien Geboden. De Israëlieten zijn hun bevrijding uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee alweer vergeten en kiezen voor het aanbidden van hun zelf geschapen afgod, het gouden kalf. God gebruikt zijn dienaar Mozes om Zijn jaloezie te laten zien. Mozes verbrandt het kalf, vermaalt het tot poeder, strooit het stof uit over water en beveelt de Israëlieten om het water te drinken (Exodus 32:7,8 en Exodus 32:19,20). God koos de Israëlieten om Zijn oogappel te zijn - Zijn heilige volk. Het doel van de jaloezie van God is om de uiteindelijke bevrijding en veiligheid van Zijn volk zeker te stellen. Dat blijft Zijn doel, zelfs als Hij de Israëlieten van tijd tot tijd streng bestraft. Hoewel de Israëlieten regelmatig geestelijk ontrouw waren, spaarde God hen, want God is niet alleen jaloers maar ook barmhartig.

Gods naam illustreert wie en wat Hij is. Hij is heilig en verdient alle eer. “En aan het hele volk zal Ik mijn macht en grootheid laten zien” (Leviticus 10:3). Gods jaloezie is niet iets wat voortkomt uit een onberekenbare bui. Het is de ultieme uitdrukking van Zijn wezen. In Zijn oneindige heiligheid is God uiterst zorgvuldig in het bewaken van Zijn eer. Hij verlangt exclusieve aanbidding en lofprijzing. Als Hij met minder genoegen zou nemen, zou Hij een minder glorievolle God zijn. “Ik ben de Heer. Dat is Mijn Naam. Ik zal niet toestaan dat Ik jullie aanbidding moet delen met andere goden, met houten godenbeelden.” (Jesaja 42:8)

Deze kant van jaloezie wijst op Gods heilige ijver voor de eer van Zijn naam. Ook geeft het aan dat Hij het beste wil voor mensen die met Hem verbonden zijn door een verbondsrelatie (Ezechiël 29:23-25). De jaloezie van God komt niet voort uit onzekerheid, angst, frustratie, egoïsme, trots of ongenoegen, zoals vaak het geval is bij menselijke jaloezie. De jaloezie van de heilige God is de essentie van Zijn morele karakter; het is voor Zijn mensen een belangrijke reden om Hem te aanbidden en te vertrouwen. Voor Zijn vijanden daarentegen is het een goede reden om Hem te vrezen (Ezechiël 39:6-10).

Een jaloerse God - Hoe zit dat in jouw leven?
Zijn er misschien dingen in ons leven die Gods jaloezie zouden kunnen wekken? Is het goed voor een mens om een persoonlijke relatie te hebben met een jaloerse God?

  • Onze tijd - “Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is een tijd” (Prediker 3:1). Wij hebben geen controle over de eeuwigheid en zelfs niet over wat er allemaal op één enkele dag gebeurt, maar God verzekert ons dat Hij onze hoogste belangen op het oog heeft. Hij wil dat wij de tijd nemen om steeds weer geestelijk en lichamelijk vernieuwd te worden (Exodus 20:9-11; Matteüs 11:28-30). Door God meer van onze tijd te geven, groeien onze toewijding en ons vertrouwen en wordt de geestelijke relatie die we met Hem hebben versterkt.

  • Onze bezittingen - “Kijk, de hemel en de hoogste hemel zijn van jullie Heer God. Ook de aarde met alles wat daarop is, is van Hem” (Deuteronomium 10:14). Als we denken dat onze bezittingen van onszelf zijn, worden we trots, zelfzuchtig en ondankbaar. Maar als we Hem zoeken, voorziet God in al onze behoeften (voedsel, geld, kleding) omdat Hij trouw is aan al Zijn beloften (Matteüs 6:33; Filippenzen 4:19). God heeft alle dingen geschapen en Hij heeft het eigendomsrecht nooit aan Zijn volk overgedragen. God verwacht echter wel dat we trouwe en wijze beheerders zijn van alles wat Hij ons heeft toevertrouwd. God beloont trouw door te zorgen voor onze gezinnen en inkomens (Lukas 16:10-13)

  • Ons doel - “Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand” (Matteüs 22:37). God is begaan met onze hele persoon. Als we lijden aan hartenpijn, geneest Hij ons hart en verbindt onze wonden. Als onze vijanden ons aanvallen, is God onze rots en onze vesting waar onze ziel rust en hoop vindt. En ook als we verteerd dreigen te worden door angsten en zorgen, hoort God onze gebeden en beschermt Hij ons hart en onze geest door Christus Jezus en Zijn bovennatuurlijke vrede.
Ja, God is een jaloerse God. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, boven al het andere geschapene. Zijn doel is dat wij de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Hij offerde Zijn Zoon, als betaling voor onze zonden. De jaloerse liefde van God is volmaakt en oneindig. “Want Hij wilde dat jullie zouden toegeven dat jullie Heer God een trouwe God is. Dat Hij Zich aan zijn verbond houdt. Hij laat zien dat Hij vriendelijk is voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn wetten houden. Hij is goed voor hen en voor de duizenden mensen die van hen afstammen” (Deuteronomium 7:9).

Eigenschappen van God - Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen