Hoe kan ik in de hemel komen?

Hoe kan ik in de hemel komen - Wat geloven mensen?
Veel mensen geloven dat je een goed mens moet zijn om in de hemel te komen. Voor sommigen betekent goed zijn eenvoudig: niet slecht zijn. Een of meer van de volgende uitspraken zouden jou kunnen beschrijven: Je hebt niemand vermoord. Je steelt niet. Je vloekt niet, niet al te veel tenminste. Je liegt niet, niet te vaak tenminste. Je bent geen drugsverslaafde. Je bedriegt niemand. Je gokt zelden. Je geweten is zuiver, omdat je bij lange na niet zo slecht bent als de mensen in de krant of op TV. Je bent net als alle andere mensen die je kent en jullie kunnen toch zeker niet met zijn allen naar de hel gaan? Je bent er dus aardig zeker van dat God jou, na je overlijden, in Zijn hemel zal toelaten, toch?

Vele andere mensen geloven dat je goede werken moet doen om in de hemel te komen. Een of meer van de volgende uitspraken zouden jou kunnen beschrijven: Je geeft op straat geld aan bedelaars of eten aan daklozen. Je bent actief betrokken bij sociale onderwerpen of zaken die in je gemeenschap spelen. Je geeft gul van je geld, je tijd en je talenten aan non-profit- en liefdadigheidsinstellingen. Je handelt beter dan de meeste mensen die je kent. Sterker nog, je bent zo goed dat je ervan overtuigd bent dat God jou, na je overlijden, zonder twijfel in Zijn hemel zal toelaten, toch?

Er zijn weer anderen die geloven dat hun godsdienstige rituelen hun toegangskaartje tot de hemel zullen zijn. Het volgende zou jou kunnen beschrijven: Je omarmt religieus onderricht dat jou vertelt hoe je een spiritueel leven kunt leiden. Je godsdienst vertelt je weliswaar dat er een God is, maar vertelt je niet hoe je een persoonlijke relatie met Hem kunt hebben. En ondanks al je godsdienstige rituelen heb je geen garantie dat die rituelen jou naar de hemel zullen leiden, toch?

Hoe kan ik in de hemel komen - Geloof de waarheid!
De waarheid is dat er voor de mens maar één manier is om in de hemel te komen en dat is door in de Heer Jezus Christus te geloven.

Ieder mens is een zondig wezen, dat zit in zijn aard opgesloten. De Bijbel zegt dat onze pogingen om goede werken te doen in Gods ogen niet aanvaardbaar zijn (Efeziërs 2:8-9). Alleen God is heilig. Alleen God is goed. Daarom heeft God in een manier voorzien waarop wij zondige menselijke wezens Zijn hemel kunnen binnengaan.

God is het enige perfecte Wezen in het hele universum. Hij kwam zo'n 2000 jaar geleden als mens naar de aarde; als Jezus. Zijn moeder was een maagd met de naam Maria. Maar Maria was niet zwanger geraakt door toedoen van een mens, maar door de Heilige Geest van de Levende God. Uit haar werd de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, geboren.

Gods wetten vereisen dat een leven genomen moet worden om een leven te redden. De mensheid was zo zondig geworden dat het offeren van dieren door het Joodse volk hun niet langer van hun zonden kon zuiveren. Daarom offerde God Zichzelf, in de Persoon van Jezus Christus, zodat onze zonden door het bloed van Jezus Christus konden worden vergeven. Tijdens Zijn leven op aarde leidde Jezus Zelf een perfect, zondeloos leven.

Jezus Christus stierf aan het kruis. Hij lag drie dagen lang in een graf begraven en op de derde dag werd Hij uit de dood opgewekt. Na veertig dagen keerde Hij naar de hemel terug, waar Hij op dit moment heerst. Hij zal een tweede keer naar de aarde komen om alle mensen voor Zich op te eisen die hun geloof in Hem hebben uitgesproken.

Hoe kan ik in de hemel komen - Maak het persoonlijk
Jezus stierf zodat mensen die in Hem geloven niet langer veroordeeld zijn om de eeuwigheid afgescheiden van God te moeten doorbrengen. Als jij ervan verzekerd wil zijn dat jij na je dood naar de hemel gaat gaat en als jij gelooft dat Jezus Christus stierf om jou te redden van de straf voor jouw zonden, beantwoord dan de volgende vragen.

Begrijp jij dat je een zondaar bent en geloof je dat Jezus Christus als de enige echte Redder uit de zonde naar de aarde kwam? Ben je bereid om Gods geschenk, Zijn Zoon Jezus Christus, te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus, kom tot inkeer van je zonden en wijd de rest van je leven aan Hem als je Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen