Word een Christen

Word vandaag een Christen!
Hoe word ik een Christen? Wanneer je alle vragen gesteld hebt, al het bewijs hebt gewogen en alle argumenten hebt bekeken, dan zul je uiteindelijk geconfronteerd worden met de eenvoudige vraag die Jezus in Matteüs 16:15 aan zijn discipelen stelde:

'En wie ben ik volgens jullie?'

Simon Petrus antwoordde:

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.'

Wat is jouw antwoord?

Als jij tot dezelfde conclusie bent gekomen als Simon Petrus, dan ben je slechts een paar stappen verwijderd van een persoonlijke relatie met onze liefdevolle God. Wij hopen en bidden oprecht dat ieder van jullie deze conclusie zal bereiken, want we weten dat werkelijk geluk, vreugde en vrede alleen mogelijk zijn als we het doel van ons bestaan erkennen en onze wil overgeven aan onze Schepper. Zoals je zult zien, is het Christendom niet gebaseerd op een kerkgebouw of godsdienstige formules en rituelen, maar is het een zaak van wat je zelf echt in je hart gelooft.

Word een Christen - Loop eens door het Evangelie
Ten eerste kun je er zeker van zijn dat God onvoorwaardelijk van je houdt en ernaar verlangt om een persoonlijke relatie met jou te hebben.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Ten tweede moet jij je zondige aard tegenover God toegeven, omdat dat is wat jou van Hem afgezonderd houdt.

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” (Romeinen 3:23)

Ten derde moet je niet meer proberen om God tevreden te stellen met je eigen inspanningen, maar weten dat de redding door het bloed van Jezus Christus een geschenk is dat niemand van ons verdient.

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8)

Tenslotte moet je er gewoon induiken en Gods geschenk aanvaarden: Zijn Zoon, Jezus Christus.

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12)

Je bent nu dus bekend met de basisstappen om een Christen te worden. Als jij daardoor naar Gods geschenk verlangt, of naar het eeuwige leven en Zijn gezelschap, dan ben je al zo dichtbij dat dit een oprechte handeling vanuit je ware overtuiging is.

Jezus zegt:

“‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6)

Jezus zegt ook:

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” (Openbaring 3:20)

Het ontvangen van Jezus is een kwestie van Hem oprecht vragen om in jouw leven binnen te stappen, je zonden te vergeven en je Heer en Redder te worden. Het is niet slechts een intellectuele oefening, maar veeleer een daad die voortkomt uit jouw oprechte overtuiging en de wens van je hart.

Als jij Jezus nu wil ontvangen en Zijn reddende geschenk wil aanvaarden, dan is dat een kwestie van in Jezus geloven, tot inkeer komen van je zonden en de rest van je leven aan Hem overdragen. Het volgende gebed is geen ritueel dat op specifieke woorden is gebaseerd, maar veeleer een geestelijke handleiding voor een oprechte eerste stap in je geloof.

    "Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een Christen geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een Christen? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen