De almachtige God

De almachtige God - Wat is almacht?
We hebben een almachtige God. Hij heeft de mogelijkheid en macht tot alles (“omni” = alles; “potent” = macht). Deze macht kan Hij zonder enige moeite uitoefenen. Een goed voorbeeld van Gods almacht wordt gegeven met de naam “el shaddai”, die betekent: “zelfvoorzienend” of “almachtige”. Gods macht is onbegrensd.

Henry Thiessen geeft hier een goede omschrijving van: “God is almachtig en kan alles doen wat Hij wil. Maar omdat Zijn wil beperkt wordt door Zijn perfecte natuur, kan God alles doen wat in overeenstemming is met Zijn perfecte eigenschappen.”1

Efeziërs 1:18-23 luidt:“Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de Kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult.”

  “Omdat Hij aan het hoofd staat van alle macht in het universum, kan de Almachtige Here God alles even gemakkelijk doen. Al Zijn daden voert Hij uit zonder enige inspanning. Hij verbruikt geen energie die opnieuw aangevuld moet worden. Vanwege Zijn zelfvoorzienigheid hoeft Hij Zijn krachten niet opnieuw aan te vullen uit een externe bron. Alle kracht die Hij nodig heeft om alles te doen wat Hij wil, ligt in alle volheid besloten in Zijn eigen oneindige wezen.”2 - Tozer
Het is belangrijk om op te merken dat God geen dingen kan doen die in strijd zijn met Zijn eigen natuur of waarmee Hij Zichzelf tegenspreekt. Zo kan God bijvoorbeeld niet liegen, ondanks dat Hij de macht heeft om alles te doen. Hebreeën 6:18 zegt hierover: “Met deze twee onomkeerbare daden - die uitsluiten dat God liegt - heeft Hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.”

“Hoewel zoveel macht wellicht angstaanjagend lijkt, moeten we onthouden dat God goed is. In overeenstemming met Zijn oneindige macht kan Hij álles, maar Hij zal alleen die dingen doen die overeenstemmen met Zijn Wezen. Daarom kan Hij niet liegen, zonde verdragen of berouwloze zondaars redden.”3 - MacArthur

De almachtige God - Bijbelse voorbeelden

 • God is almachtig in de schepping
  Jesaja 44:24 - “Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de Enige die de hemel heeft uitgespannen, die Zelf de aarde heeft uitgehamerd.”
 • God is de Almachtige Redder
  Judas 1:24-25- “De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor Zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.”
 • God is almachtig in de verrijzenis
  Johannes 10:17-18 - “De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het Zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.”
 • God is almachtig in begrip
  Psalm 147:5 - “Groot is onze Heer en oppermachtig, Zijn inzicht is niet te meten.”

De almachtige God - Hoe ga ik met Hem om?
Een almachtige God geeft ons een bron van vertrouwen. Hij kan al jouw problemen aan! Filippenzen 4:13 zegt: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Hij heeft de macht om jou te helpen!

Efeziërs 3:20-21 luidt: “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de Kerk en in Jezus Christus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”

  “Op zo’n God kunnen de heiligen zeker vertrouwen! Hij is ons onvoorwaardelijke vertrouwen waardig. Niets is te moeilijk voor Hem. Als God op enigerlei wijze beperkt zou zijn in Zijn macht en er grenzen waren aan Zijn kracht, dan hadden we reden om te wanhopen. Maar Hij is gehuld in almacht; geen gebed is zo moeilijk dat Hij het niet kan verhoren, geen behoefte zo groot dat Hij er niet in kan voorzien, geen hartstocht zo vurig dat Hij die niet kan bedwingen. Geen verleiding is zo sterk dat Hij de mens er niet van kan verlossen en geen ellende is zo groot dat Hij geen verzachting kan brengen.”4 - Pink
Hoe ga je om met de almacht van God? 1 Petrus 5:6 zegt: “Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.” We moeten ons realiseren dat wij zonder Zijn almacht tot niets in staat zijn. “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dagen. Maar zonder Mij kun je niets doen” (Johannes 15:5).

Leer meer over Gods eigenschappen!

Voetnoten:
1 Thiessen, Henry, Lectures in Systematic Theology. (Wm. B. Eerdmans Publishing Company), p. 82.
2 Tozer, A.W., The Knowledge of the Holy. (New York: Harper and Row), p. 73
3 MacArthur, John Jr., God: Coming Face to Face with His Majesty. Wheaton, IL: Victor Books), p. 77.
4 Pink, Arthur, The Attributes of God. (Grand Rapids: Baker), p. 51.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen