4 augustus


Jeremia's oordeel over Egypte

Jeremia's profetische bediening is niet alleen aan Juda gericht, maar ook aan de buitenlandse volken die Juda hebben onderdrukt. Juda's meest recente dreiging kwam uit Egypte, maar de tijd nadert waarin Egypte het gepaste loon hiervoor zal ontvangen. Hier volgen Jeremia's waarschuwingen tegen Egypte en tegen de Filistijnen, die Egyptes laatste slachtoffers zullen zijn in dit tijdperk van machtsstrijden.

Jer. 46:1-11
NEDERLAAG TE KARKEMIS AANSTAANDE. Hier volgen de boodschappen, die de HERE aan Jeremia gaf met betrekking tot andere volken.

Deze boodschap tegen Egypte werd gegeven na de slag bij Karkemis, waar het leger van Farao Necho bij de Eufraat werd verslagen door koning Nebukadnezar van Babel. Dat gebeurde in het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia:

  Neem al uw schilden
  en trek ten strijde, Egyptenaren!
  Maak uw paarden klaar
  en stijg op.
  Neem uw posities in,
  zet uw helmen op,
  slijp uw speren
  en trek uw wapenrusting aan.
  Maar kijk!
  Het Egyptische leger slaat in paniek op de vlucht;
  verslagen rennen de dapperste soldaten weg
  zonder achterom te kijken.
  Ja, de angst zal hen aan alle kanten omringen,
          zegt de HERE.

  Zelfs de snelsten kunnen niet ontsnappen,
  evenmin als de sterksten.
  In het noorden, langs de Eufraat,
  zullen zij struikelen en vallen.

  Wat is dat voor een machtig leger,
  oprijzend als de Nijl,
  die bij vloed al het land overstroomt?
  Het is het Egyptische leger dat brult
  dat het de aarde zal overstromen als een stormvloed,
  de steden zal verwoesten en elke tegenstander vernietigen.
  Kom dan maar, paarden,
  strijdwagens
  en dappere soldaten van Egypte!
  Kom op, mannen uit Kusch en Put,
  die het schild hanteren en de boog spannen!
  Want dit is de dag van de HERE, de God van de hemelse legers,
  een dag van wraak op Zijn vijanden.
  Het zwaard zal verslinden tot het doordrenkt,
  ja, dronken is van uw bloed,
  want de HERE, de God van de hemelse legers, zal vandaag een offer ontvangen
  in het noordelijke land aan de oevers van de Eufraat!

  Ga naar Gilead om zalf te halen,
  maagdelijke dochter van Egypte!
  Maar al gebruikt u nog zoveel geneesmiddelen,
  voor u bestaat geen genezing.

Jer. 46:12-26
BABYLON ZAL EGYPTE ONDERWERPEN.

  De volken hebben gehoord over uw schande.
  De aarde is gevuld met uw kreten van vertwijfeling en verslagenheid;
  uw beste soldaten zullen over elkaar struikelen
  en samen vallen.

Toen gaf de HERE Jeremia de volgende boodschap over de komst van koning Nebukadnezar van Babel om Egypte aan te vallen:

  Roep het om in Egypte;
  maak het bekend in de steden Migdol, Memfis en Tachpanhes!
  Maak u klaar voor de strijd,
  want het vernietigende zwaard zal iedereen verslinden.
  Waarom is uw sterke held gevallen en niet weer opgestaan?
  Omdat de HERE hem neersloeg.
  Velen zijn gestruikeld
  en vallen over elkaar heen.
  Dan zal de rest van dat leger zeggen: "Laten wij teruggaan
  naar ons vaderland, weg van deze slachtpartij!"
  Thuisgekomen roepen ze:
  "Farao is een opschepper,
  hij heeft zijn kans niet gegrepen."

  Zowaar Ik leef, zegt de koning,
  de HERE van de hemelse legers,
  er komt iemand naar Egypte,
  die net zo groot is als de berg Tabor
  of de berg Karmel aan de kust!
  Pak uw bezittingen bij elkaar,
  maak u klaar om in ballingschap te gaan, inwoners van Egypte,
  want de stad Memfis zal totaal worden verwoest
  en zonder overlevenden worden achtergelaten.

  Egypte lijkt op een mooie jonge koe,
  maar een horzel uit het noorden komt op haar af!
  Zelfs haar befaamde huurlingen
  lijken nu op vetgemeste kalveren.
  Zij draaien zich om
  en zetten het op een rennen,
  want dit is een rampzalige dag voor Egypte,
  de tijd voor de straf.
  Sissend als een wegglijdende slang vlucht Egypte;
  het aanvallende leger marcheert binnen.
  Talloze soldaten slaan uw mensen neer
  als houthakkers die een bos omkappen.
  Egypte is hulpeloos als een jong meisje
  tegenover de mannen uit het noorden.

De HERE van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Ik zal Amon, de god van Thebe, en alle andere Egyptische goden straffen. Ook Farao zal Ik straffen, evenals allen die op hem vertrouwen. Ik zal hen in handen geven van degenen die hen naar het leven staan, in handen van koning Nebukadnezar van Babel en zijn leger. Pas lang daarna zal het land zich weer herstellen van de door de oorlog aangerichte verwoestingen.

Jer. 46:27,28
GERUSTSTELLING VOOR JUDA.

  Maar u hoeft niet bang te zijn,
  volk van Mij dat terugkeert naar uw eigen land.
  Wees niet angstig, want Ik zal u uit de verte beschermen
  en uw kinderen uit den vreemde terugbrengen.
  Ja, Israël zal terugkeren en rust krijgen.
  Niets zal haar nog bang maken.
  Vrees niet, mijn dienaar Jakob,
          zegt de HERE,

  want Ik ben bij u.
  De volken waarheen Ik u in ballingschap stuur,
  zal Ik vernietigen,
  maar u verwoest Ik niet volledig.
  Ik zal u straffen, maar niet meer dan nodig is
  om u op het rechte pad te houden.

Jer. 47:1-7
GEVAAR VOOR FILISTIJNEN. Dit is de boodschap van de HERE aan Jeremia over de Filistijnen, voordat de stad Gaza werd ingenomen door de Egyptenaren.

De HERE zegt:

  Een vloed komt uit het noorden opzetten
  om het land van de Filistijnen te overstromen;
  hij zal hun steden en alles en iedereen die zich erin bevindt, verwoesten.
  De mensen zullen schreeuwen van angst
  en het hele land zal huilen.
  Hoor de kletterende hoeven
  en de ratelende wagenwielen
  als de strijdwagens naderbij razen;
  vaders vluchten weg
  zonder om te kijken naar hun hulpeloze kinderen,
  want de tijd is gekomen dat alle Filistijnen,
  de laatst overgebleven bondgenoten van Tyrus en Sidon,
  worden vernietigd.
  Want de HERE vernietigt de Filistijnen,
  die kolonisten uit Kaftor.
  De steden Gaza en Askelon zullen met de grond worden gelijkgemaakt.
  Alleen puinhopen zullen ervan overblijven.
  O nakomelingen van de Enakieten,
  wat zult u klagen en rouwen!

  "Zwaard van de HERE,
  wanneer zult u weer tot rust komen?" zullen zij roepen.
  "Ga terug in uw schede;
  rust en wees stil!"
  Maar hoe kan het zich rustig houden
  als de HERE het opdracht heeft gegeven?
  Want de stad Askelon en de kustbewoners moeten van Hem worden vernietigd.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen