13 mei


De bouw van de tempel

Salomo's bekendste verrichting is wellicht de bouw van de magnifieke tempel in Jeruzalem. De tempel is ongeëvenaard in schoonheid en zal een nationaal monument worden dat symbool staat voor Israëls bijzondere relatie met God. Koning David had de oorspronkelijke plannen laten vervaardigen, maar het is nu Salomo's taak om opzichter te zijn over de bouw. Het detailniveau waarmee de tempel wordt beschreven doet denken aan de beschrijving van de bouw van de tabernakel in de woestijn. De twee bouwwerken hebben zelfs een vergelijkbaar ontwerp, ook al heeft de tempel meerdere verdiepingen en een groot voorportaal, twee grote toevoegingen ten opzichte van de tabernakel.
Een groot gedeelte van het werk wordt verricht met materialen die door bekwame vaklieden uit Tyrus worden aangeleverd. Het verslag begint met de sluiting van een verdrag tussen Salomo en koning Hiram van Tyrus. Enige tijd later wordt een andere man, met dezelfde naam Hiram, uit Tyrus overgebracht om het koperwerk voor de inrichting van de tempel te vervaardigen. Het schitterende voltooide gebouw overtreft elke beschrijving.

1 Kon. 5:1-9, 2 Kron. 2:1, 3-16 - Jeruzalem
CONTRACT MET KONING HIRAM. Kr Salomo besloot na verloop van tijd een tempel voor de HERE en een paleis voor zichzelf te bouwen. Ko Koning Hiram van Tyrus was altijd al een groot bewonderaar en vriend van David geweest. Toen hij hoorde dat Davids zoon Salomo de nieuwe koning van Israël was geworden, stuurde hij ambassadeurs om zijn felicitaties en de beste wensen over te brengen. Salomo antwoordde met een voorstel over de tempel van de HERE, die hij wilde bouwen.

"Mijn vader David", zo legde Salomo koning Hiram uit, "was niet in staat zo'n tempel te bouwen wegens de talloze oorlogen die hij moest voeren en omdat hij wachtte tot de HERE hem vrede gaf."
"Maar nu", zo deelde Salomo Hiram mee, "heeft de HERE, mijn God, mij aan alle kanten vrede gegeven; ik heb geen last van buitenlandse vijanden of binnenlandse opstanden. Daarom ben ik van plan een tempel te bouwen voor de HERE, mijn God, precies zoals Hij mijn vader heeft gezegd dat ik zou doen. Want de HERE zei tegen hem: 'Uw zoon, die Ik op uw troon zal plaatsen, zal een tempel voor Mij bouwen."
Kr Salomo stuurde een afgezant naar koning Huram in Tyrus om te vragen om scheepsladingen cederhout, zoals David die vroeger ook van Huram had ontvangen toen hij zijn paleis bouwde.

"Ik ben van plan een tempel te bouwen voor de HERE, mijn God", liet Salomo Huram weten. "Het wordt een plaats waar ik reukwerk van specerijen kan verbranden voor God, waar ik het toonbrood kan uitstallen en elke morgen en avond, elke sabbat, op het feest van de nieuwe maan en bij alle regelmatige feesten van de HERE, onze God, brandoffers kan brengen. Want God verlangt van Israël dat het deze speciale gelegenheden viert.
Het wordt een prachtige tempel, want onze God is een grote God, groter dan welke afgod ook. Maar wie kan ooit een huis bouwen dat Hem waardig is? Zelfs de hoogste hemel zou nog niet Zijn huis kunnen zijn. En wie ben ik dat ik een tempel voor God mag bouwen, waar de mensen Hem kunnen aanbidden?
Stuur mij daarom een ervaren handwerksman die de mooiste dingen kan maken van goud en zilver, koper en ijzer, purper, karmozijn en violet. Ook moet hij goed kunnen graveren en kunnen samenwerken met de vaklieden uit Juda en Jeruzalem, die mijn vader David destijds heeft uitgezocht.
Stuur mij verder ceder, cypresse en algummimhout uit de wouden van de Libanon, want uw mannen zijn de beste houthakkers die ik ken. Ik zal u mannen sturen die hen daarbij kunnen helpen. We hebben een enorme hoeveelheid timmerhout nodig, want de tempel die ik ga bouwen, wordt groot en ongelooflijk mooi. Voor al uw mensen stel ik 4,4 miljoen liter tarwe, 4,4 miljoen liter gerst, 440.000 liter wijn en 440.000 liter olijfolie ter beschikking."

Koning Huram stuurde koning Salomo het volgende antwoord:

"Uit liefde tot Zijn volk heeft de HERE u tot koning aangesteld. Gezegend zij de HERE, de God van Israël, Die de hemel en de aarde heeft gemaakt en Die David zo'n wijze, intelligente en verstandige zoon heeft gegeven om Zijn tempel te bouwen en daarbij nog een paleis voor zichzelf.
Ik stuur u één van mijn beste vakmensen, de beroemde Huram-Abi. Hij is een man met goed inzicht en verstand. Zijn moeder is een Joodse vrouw uit Dan in Israël en zijn vader komt uit Tyrus. Hij is een uitstekende goud- en zilversmid, maakt prachtige dingen van koper en ijzer en weet alles van steen en houtbewerking; hij is een vakman in het maken van purper, violet, byssus en karmozijn. Daarnaast kan hij uitstekend graveren en is bovendien erg creatief. Hij zal samenwerken met uw handwerkslieden, die mijn heer David, uw vader, heeft uitgezocht.
Stuur mij de tarwe, de gerst, de olijfolie en de wijn waarover u sprak, dan beginnen wij in de heuvels van de Libanon met houthakken. U krijgt zoveel als u nodig hebt en ik zal het in de vorm van vlotten naar Jafo laten brengen. Van daaruit kunt u het dan verder vervoeren naar Jeruzalem."

1 Kon. 5:10-12
WEDERZIJDS VOORDELIG VERDRAG. Zo bezorgde Hiram Salomo zoveel ceder en cypressehout als hij nodig had en in ruil daarvoor stuurde Salomo hem een jaarlijkse betaling van vijf miljoen liter tarwe voor zijn hofhouding en 5000 liter pure olijfolie. Zo gaf de HERE Salomo grote wijsheid, zoals Hij had beloofd. En Hiram en Salomo sloten een vriendschapsverdrag.

1 Kon. 5:13-18, 2 Kron. 2:2,17,18
ARBEIDERS GEWORVEN. Ko Toen riep Salomo uit heel Israël 30.000 arbeiders op en stuurde hen in groepen van 10.000 man per maand naar de Libanon. Iedere man was dus één maand in de Libanon en twee maanden thuis. Adoniram was belast met de leiding over deze grote onderneming. Kr Daarvoor waren 70.000 arbeiders, 80.000 steenhouwers en 3600 opzichters nodig. Salomo telde alle buitenlanders in het land, net zoals zijn vader David had gedaan en kwam op een totaal van 153.600 mensen. Hij gebruikte 70.000 van hen als gewone arbeiders, 80.000 als steenhouwers en 3600 als opzichters. Ko De steenhouwers hakten grote steenblokken van een waardevolle kwaliteit uit, die moesten dienen als fundamenten voor de tempel. De Giblieten hielpen de mannen van Hiram en Salomo bij het op maat hakken van de boomstammen en het pasklaar maken van de kostbare steenblokken voor de bouw van de tempel.

1 Kon. 6:1, 2 Kron. 3:1,2 (ca. 967 v.C.) - De Berg Moria
BOUW BEGINT. Ko In de lente van het vierde regeringsjaar van koning Salomo begon deze met de eigenlijke bouw van de tempel. Dit was 480 jaar nadat het volk Israël uit de slavernij in Egypte was bevrijd. Kr Hij werd gebouwd op de top van de berg Moria midden in Jeruzalem; dat was de plaats waar de HERE aan David was verschenen en waar de dorsvloer van de Jebusiet Ornan had gelegen. Die plaats had David toen al aangewezen als toekomstige vestigingsplaats van de tempel.

1 Kon. 6:11-13
GODS BELOFTE AAN SALOMO. Toen gaf de HERE Salomo de volgende boodschap over de tempel die hij aan het bouwen was: "Als u doet wat Ik zeg en al mijn geboden gehoorzaamt, zal Ik doen wat Ik tegen uw vader David heb gezegd: 'Ik zal temidden van de Israëlieten wonen en hen nooit in de steek laten.'"

1 Kon. 6:2, 2 Kron. 3:3
AFMETINGEN VAN TEMPEL. De tempel was 27 meter lang, 9 meter breed en 13,5 meter hoog.

1 Kon. 6:9b,18, 2 Kron. 3:5-7a
GEBRUIKTE MATERIALEN. Kr De grote hal van de tempel werd met cypressehout betimmerd en daar overheen kwam een laagje goud, waarin palmen en slingers werden gegraveerd. Prachtige edelstenen werden in de wanden aangebracht om de schoonheid te verhogen. Het goud was van de allerbeste soort, afkomstig uit Parvaïm. Alle muren, balken, deuren en kozijnen werden met goud overtrokken... Ko Door de hele tempel was de cederhouten betimmering versierd met houtsnijwerk van bloemknoppen en geopende bloemen. Van de stenen muur was niets meer te zien.

1 Kon. 6:7
GEPREFABRICEERDE STENEN. De stenen die voor de bouw van de tempel werden gebruikt, waren in de steengroeve pasklaar gemaakt. De hele bouw werd uitgevoerd zonder dat ook maar ergens het geluid van een hamer, bijl of ander gereedschap werd vernomen op het bouwterrein.

1 Kon. 6:3, 2 Kron. 3:4
VOORPORTAAL. Het voorportaal strekte zich uit over de hele breedte van het gebouw. De binnenmuren en het plafond waren helemaal overtrokken met goud. Het dak was 13,5 meter hoog.

1 Kon. 6:4
RAMEN. Overal in het gebouw werden smalle ramen aangebracht.

1 Kon. 6:5,6,8,10, 2 Kron. 3:9b
MEERDERE VERDIEPINGEN. Ko Over de volle lengte van de tempel werd aan beide zijden, langs de buitenmuren, een aanbouw met kamers gemaakt. Deze aanbouw telde drie verdiepingen, waarvan de onderste 2,25 meter, de middelste 2,70 meter en de bovenste 3,15 meter breed was. De kamers waren aan de tempelmuren bevestigd met balken, die op blokken rustten die uit de muur staken; de balken zaten dus niet in de muur vast. De onderste verdieping met kamers was vanaf de rechterkant van de tempel toegankelijk en daar liep ook een wenteltrap omhoog naar de tweede verdieping. Een andere trap leidde van de tweede naar de derde verdieping. Zoals gezegd, stond langs de zijden van de tempel een aanbouw met cederhouten balken bevestigd aan de tempelmuren. Elke verdieping van deze aanbouw was 2,25 meter hoog. Kr Ook de bovenvertrekken werden met goud overtrokken.

1 Kon. 6:16,17,19-22, 2 Kron. 3:8,9a
HEILIGE DER HEILIGEN. Ko De negen meter lange kamer aan het uiterste einde van de tempel (het Heilige der Heiligen) was eveneens van de vloer tot aan het dak met cederhout betimmerd. Het overige deel van de tempel, buiten het Heilige der Heiligen, was achttien meter lang. De achterste kamer was de plaats waar de ark van het verbond van de HERE geplaatst zou worden. Dit binnenste heiligdom was negen meter lang, breed en hoog. De muren en het plafond werden overtrokken met puur goud en Salomo maakte een cederhouten altaar voor deze kamer. Daarna overtrok hij ook het interieur van de rest van de tempel met goud, inclusief het cederhouten altaar dat voor het Heilige der Heiligen staat. Tevens vervaardigde hij een gordijn, hangend aan gouden kettingen, dat de toegang tot het Heilige der Heiligen afsloot. Kr De gouden spijkers waarmee alles werd bevestigd, wogen zo'n 550 gram.

1 Kon. 6:23-28, 2 Kron. 3:10-13
CHERUBS. Ko In het binnenste heiligdom plaatste Salomo twee afbeeldingen van engelen van olijfhout, elk 4,50 meter hoog. Zij werden zó neergezet dat hun uitgestrekte vleugels van muur tot muur reikten en hun andere vleugels elkaar in het midden van de kamer raakten. Elke vleugel was 2,25 meter lang, zodat iedere engel van vleugeltip tot vleugeltip 4,50 meter mat. De beide engelen werden overtrokken met goud. Kr Zij stonden op de vloer met het gezicht naar het aanliggende vertrek gericht.

2 Kron. 3:14
GORDIJN. De ingang van dit vertrek sloot hij af met een gordijn dat was gemaakt van blauwpurper, roodpurper, karmozijn en fijn linnen, versierd met engelfiguren.

1 Kon. 6:15,29,30, 2 Kron. 3:7b
MUREN EN VLOER. Het hele interieur, van de vloer tot aan het dak, was betimmerd met cederhout en op de vloer lagen planken van cypressehout.
Engelenfiguren, palmbomen en open bloemen werden uitgesneden in de muren van de beide kamers in de tempel en de vloer van de beide vertrekken werd overtrokken met goud.

1 Kon. 6:31-35
DEUREN. De deurposten van de ingang tot het binnenste heiligdom namen een vijfde deel van de breedte van de muur in beslag en de twee olijfhouten deuren van de toegang waren ook versierd met uitgesneden figuren van engelen , palmbomen en open bloemen, alles weer overtrokken met goud. Daarna maakten zij de olijfhouten deurposten van de ingang van de tempel, die een kwart van de breedte van de muur besloegen. Er waren twee vouwdeuren van cypressehout en elke deur was zo geconstrueerd, dat hij door middel van scharnieren tegen de muur kon worden geklapt. Ook in deze deuren waren engelen, palmbomen en bloemen uitgesneden, die zorgvuldig met goud waren overtrokken.

1 Kon. 6:9a,14, 6:37,38 - (ca. 960 v.C.)
VOLTOOIING VAN BOUW. De fundering voor de tempel werd gelegd in de tweede maand van het vierde regeringsjaar van Salomo en het hele gebouw was volledig afgebouwd in de achtste maand van zijn elfde regeringsjaar. De bouw duurde dus zeven jaar.

1 Kon. 7:13-22, 2 Kron. 3:15-17
HIRAM DE AMBACHTSMAN EN DE TWEE PILAREN. Koning Salomo liet daarna een zekere Hiram uit Tyrus komen. Deze had een Joodse moeder uit de stam van Naftali en was zoon van een zeer bekwame koperslager uit Tyrus.
Zo kwam hij voor koning Salomo werken en maakte twee koperen holle pilaren, die 8,10 meter hoog waren en een omtrek hadden van 5,40 meter. Bovenop de pilaren bevestigde hij twee lelievormige, gegoten koperen kapitelen. Elk kapiteel was 2,25 meter hoog en 2 meter lang en werd versierd met zeven gevlochten slingers van koper, met daarop twee rijen van in totaal 400 granaatappelen. Hiram plaatste deze pilaren bij de ingang van de grote hal van de tempel. De zuidelijke werd de pilaar van Jachin en de noordelijke de pilaar van Boaz genoemd.

2 Kron. 4:1
KOPEREN ALTAAR. Verder maakte hij een koperen altaar van negen meter in het vierkant en een hoogte van 4,5 meter.

1 Kon. 7:23-26,39b, 2 Kron. 4:2-5,10,6c
BASSIN. Daarna goot hij een koperen bassin met een doorsnede van 4,5 meter. De rand van dit bassin was ruim 2,25 meter hoog en had een lengte van 13,5 meter. Twee rijen koperen runderen ondersteunden dit bassin en ze vormden samen één gegoten geheel.
Deze runderen, twaalf in getal, stonden met de staarten naar elkaar toe. Drie keken naar het noorden, drie naar het westen, drie naar het zuiden en drie naar het oosten. De wanden van het bassin waren acht centimeter dik en bogen naar buiten als van een beker of een lelie. De inhoud bedroeg 44.000 liter water. Het grote bassin stond in de zuidoostelijke hoek van het buitenvertrek van de tempel. De priesters gebruikten het grote bassin om zichzelf in te wassen.

1 Kon. 7:27-37
ONDERSTELLEN. Daarna maakte hij tien koperen onderstellen met vier wielen, elk 1,80 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Deze onderstellen waren gekoppeld aan vierkante dwarsplaten. De dwarsplaten waren versierd met figuren van leeuwen, ossen en engelen. Boven en onder de leeuwen en ossen bevonden zich versieringen in de vorm van kransen. Elk van de verplaatsbare onderstellen had vier koperen wielen en koperen assen en op elke hoek van de onderstellen waren koperen handvaten bevestigd, die ook weer met kransmotieven waren versierd. De bovenkant van elk onderstel bestond uit een ronde plaat van 45 centimeter hoog. Het midden van het onderstel was schaalvormig en 67,5 centimeter diep, aan de buitenkant weer versierd met kransmotieven. De sluitplaten waren vierkant, niet rond. De onderstellen reden op vier wielen, verbonden met assen die een geheel vormden met de onderstellen. De wielen waren 67,5 centimeter hoog en leken veel op de wielen van een strijdwagen. Alle delen van de onderstellen waren gemaakt van gegoten koper, ook de assen, spaken, velgen en naven.
Aan alle vier de hoeken van de onderstellen zaten handvaten, die ook één geheel vormden met het onderstel. De bovenkant van elk onderstel werd omgeven door een rand van 22,5 centimeter hoog, waaraan handvaten zaten. Op de handvaten waren overal waar maar enige ruimte was engelen, leeuwen en palmbomen gegraveerd, omringd door slingers. Alle tien onderstellen waren even groot en leken precies op elkaar, want zij bestonden uit hetzelfde gietsel.

1 Kon. 7:38,39a, 2 Kron. 4:6a,b
BRONZEN WASVATEN. Ko Daarna maakte hij tien koperen wasvaten Kr ...waarmee alles voor de offerdienst moest worden gewassen... Ko en zette die op de onderstellen. Zij hadden een doorsnee van 1,80 meter en konden 880 liter water bevatten. Vijf van deze wasvaten werden aan de rechterkant van het vertrek geplaatst. De andere vijf stonden aan de linkerkant.

1 Kon. 6:36, 2 Kron. 4:9
HOVEN. Ko De muur van de binnenste voorhof bestond uit drie rijen uitgehouwen stenen en één rij cederhouten stammen. Kr Daarna bouwde hij een voorhof voor de priesters en een voorhof voor het publiek. De toegangsdeuren en scharnieren van beide hoven overtrok hij met koper.

1 Kon. 7:40-47, 2 Kron. 4:11-18
HIRAMS KOPERWERK. Hiram maakte ook de potten, scheppen en offerschalen en beëindigde zo het werk in de tempel van de HERE, dat koning Salomo hem had opgedragen.
Hier volgt een lijst van de voorwerpen, die hij maakte:

  twee pilaren,
  kapitelen voor op de pilaren,
 het vlechtwerk dat de kapitelen van elke pilaar bedekte,
 400 granaatappelen in twee rijen op het vlechtwerk, dat de onderkant van de kapitelen moest bedekken,
 tien verplaatsbare onderstellen met daarop tien wasvaten,
 een groot vat en twaalf ossen die dat vat ondersteunden,
 potten, scheppen en offerschalen.

Al deze voorwerpen waren gemaakt van gepolijst koper en werden gegoten op de vlakten bij de Jordaan, tussen Sukkoth en Zarathan. Het totale gewicht van al deze voorwerpen was niet bekend, omdat ze eenvoudig te zwaar waren om te kunnen wegen!

1 Kon. 7:48-50, 2 Kron. 4:7,8,19-22
GOUDEN VOORWERPEN. Ko Alle gebruiksvoorwerpen voor de tempel waren gemaakt van puur goud.

  Dat gold ook voor het altaar,
   de tafel waarop de toonbroden lagen,
  de armen van de kandelaren waarvan vijf links en vijf rechts voor het Heilige der Heiligen stonden,
  de bloemen, lampen, snuiters,
  koppen, offerschalen, lepels, vuurpannen, wierookvaten,
  de scharnieren van de toegangsdeuren van het Heilige der Heiligen en de deuren van de hoofdingang van de tempel. Kr Tevens maakte hij tien tafels en zette er vijf tegen de muur aan de linkerkant en vijf tegen die aan de rechterkant. Ook maakte hij honderd massief gouden offerschalen.

1 Kon. 7:51, 2 Kron. 5:1
GEBRUIKSVOORWERPEN COMPLEET. Toen de tempel tenslotte klaar was, vulde Salomo de schatkamer van de tempel met het zilver, goud en alle andere voorwerpen die zijn vader David daarvoor had bestemd.

1 Kon. 9:25, 2 Kron. 8:12-16
ONOPHOUDELIJKE AANBIDDING. Daarna bracht Salomo brandoffers aan de HERE op het altaar, dat hij een plaats had gegeven voor de voorhal van de tempel. De hoeveelheid offers varieerde van dag tot dag, in overeenstemming met de aanwijzingen die Mozes daarvoor had gegeven; op de sabbatten, de vieringen van de nieuwe maan en bij de drie jaarlijkse feesten: Pascha, Wekenfeest en Loofhuttenfeest. Bij de aanwijzing van de priesters voor de taken in de tempel, volgde hij de voorschriften die zijn vader David hem had gegeven; de Levieten kregen opdracht de HERE te loven en de priesters bij hun dagelijkse werk te helpen; de poortwachters kregen hun taak bij de poorten toegewezen. Alles gebeurde precies volgens de aanwijzingen van koning David. En er werd in geen enkel opzicht afgeweken van de aanwijzingen omtrent deze zaken en het beheer van de schatkamers.
Op die manier bracht Salomo de bouw van de tempel tot een goed einde.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen