30 april


Psa. 29 - Gods macht en glorie zoals die in onweer zijn waar te nemen.
Door David.

  Geef de HERE eer, bewoners van de hemelen.
  Bewijs Hem eer en prijs Zijn grootheid en Zijn kracht.
  Prijs Zijn naam en buig u voor Hem neer.
  Trek uw mooiste feestkleding aan.

  De stem van de HERE klinkt over de zee.
  De Almachtige God laat de donder weergalmen.
  De HERE beheerst de geweldige wateren.
  De stem van de HERE is krachtig.
  De stem van de HERE is glorieus.
  De stem van de HERE laat de cederbomen breken,
  zelfs de ceders van de Libanon.
  De bomen van de Libanon springen op als kalveren
  en de bomen van de Hermon als woudossen.
  De stem van de HERE splijt de vlammen.
  De stem van de HERE laat de woestijnen sidderen.
  De woestijn van Kades beeft onder Zijn stem.
  De stem van de HERE doet hertejongen geboren worden.
  De stem van de HERE laat het schors van de bomen vallen.
  Maar in Zijn paleis brengt iedereen Hem eer.

  De HERE was verheven boven de zondvloed.
  De HERE is de machtige Koning tot in eeuwigheid.
  De HERE zal Zijn volk kracht geven
  en zegenen door het vrede te geven.

Psa. 33 - Zing lofliederen tot de Heer voor Zijn macht, doelgerichtheid en liefde.

  Zing een loflied voor de HERE, allen die met God leven!
  Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
  Zing een loflied voor de HERE met de citer;
  zing een psalm met de harp.
  Zing een nieuw lied voor de HERE,
  begeleid door prachtig snarenspel.

  Want het woord van de HERE is betrouwbaar
  en uit al Zijn daden blijkt Zijn trouw.
  God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.
  De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de HERE.

  De hemelen werden door het woord van de HERE gemaakt;
  alles wat er in is, ontstond door Zijn adem.
  Hij brengt het water in de zeeën bijeen
  en slaat al het water op in Zijn schatkamers.
  Laat de hele aarde ontzag hebben voor de HERE;
  alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
  Want God sprak en toen was het er.
  Op Zijn gebod stond alles er.
  De HERE doorbreekt de plannen van de volken
  en voorkomt hun slechte voornemens.
  De wil van de HERE blijft voor eeuwig bestaan.
  Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.

  Gelukkig is het volk dat de HERE als zijn God heeft;
  het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
  De HERE kijkt uit de hemel neer
  en let op alle mensen.
  Vanuit Zijn woning kijkt Hij
  naar alle bewoners op aarde.
  Hij, die hen zelf heeft gemaakt,
  weet precies waarom zij doen wat zij doen.
  Een koning kan niet voortbestaan dank zij zijn grote leger;
  een held kan zich niet redden dank zij zijn grote kracht.
  Een paard kan de overwinning niet bewerken;
  als het leger ontkomt, is dat echt niet dank zij de kracht van een paard.
  Let maar op, de HERE kijkt naar hen die ontzag voor Hem hebben;
  Hij ziet de mensen die Zijn goedheid en liefde verwachten.
  Zij weten dat zij alleen zó aan de dood kunnen ontkomen;
  dat alleen de HERE hen bewaart voor hongersnood.

  Wij verwachten de HERE van ganser harte.
  Hij helpt en beschermt ons.
  Ja, ons hele hart juicht van vreugde
  en wij vertrouwen alleen op Hem.
  HERE, laten Uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
  En wij willen U altijd blijven verwachten.

Psa. 65 - Lof voor Gods vergeving, kracht en lichamelijke zegeningen.
Een psalm van David, een lied voor de koordirigent.

  U komt toe dat wij in stille verwondering naar U opzien, o God.
  Wij willen U in Jeruzalem lofliederen zingen.
  Geloften willen wij U betalen.
  U hoort al onze gebeden
  en alles wat leeft, mag dan ook tot U komen.
  Het kwaad dreigde mij te overmeesteren,
  maar U vergeeft mij mijn zonden.
  Gelukkig is de man die U uitkiest.
  U laat hem bij U komen en bij U wonen.
  Al het goede van Uw huis zal ons ten deel vallen, tot verzadiging toe;
  al het heilige in Uw tempel.

  U antwoordt ons in oprechtheid met grote daden,
  God; U bevrijdt ons.
  De hele aarde kan op U vertrouwen;
  U bent er tot in de verste zeeën.
  Met Uw kracht hebt U de bergen stevig geplant;
  vastgezet door Uw sterkte.
  U laat de zeeën tot kalmte komen;
  zowel het bruisen van de golven
  als het geschreeuw van de volken.
  Daarom zijn alle mensen (tot in de uithoeken van de aarde)
  bang voor de tekenen die U doet.
  Van oost tot west brengt men U eer en lof.

  U komt naar ons toe en geeft ons land een overvloedige oogst.
  U maakt ons rijk.
  De beek van God is gevuld met water.
  U laat het koren groeien,
  zoals U alles laat groeien.
  U geeft het water op de akkers,
  doordrenkt de voren op het land.
  Uw regen laat onze gewassen groeien.
  U zegent de gewassen.
  Door Uw goedheid wordt onze oogst bekroond;
  U geeft ons overvloed.
  De rijpe gewassen golven op de akker;
  de heuvels juichen over U.
  De vruchtbare streken zijn bezaaid met kudden;
  in de dalen groeit welig het koren.
  Heel het land jubelt en zingt.
  Heel deze overvloed is er dank zij U.

Psa. 66 - Lof voor Gods bevrijding uit de onderdrukking van de zonde.
Een psalm, een lied voor de koordirigent.

  Laat de hele aarde God lof toezingen.
  Zing psalmen over de grote heerlijkheid van Zijn naam.
  Breng Hem de eer en de lof toe.
  Zeg maar tegen God: Alles wat U doet, is beroemd door Uw macht en grootheid.
  Daarom doen zelfs Uw vijanden of zij U eren.
  Laat de hele aarde U aanbidden.
  Laat zij psalmen zingen ter ere van U en Uw heilige naam.

  Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet;
  groot is Zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.
  Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen;
  het volk ging te voet dwars door de rivier.
  Daar aanbaden wij Hem
  Die in eeuwigheid regeert door Zijn grote kracht.
  Laat niemand tegen Hem in opstand komen.

  Volken, prijs onze God;
  zing luid Uw lofliederen tot Zijn eer.
  Hij gaf ons het leven weer
  en verhinderde dat wij vielen.
  U hebt ons beproefd, o God;
  ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.
  U hebt ons in een net laten vangen
  en onze heupen laten binden.
  Er reden mensen over onze hoofden
  en wij gingen door water en vuur;
  maar U hebt ons door alles heengevoerd tot in de overvloed.

  Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen;
  ik kom mijn geloften na,
  die ik U gedaan heb.
  Ik deed U die geloften
  toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.
  Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren;
  de geur van rammen stijgt naar U omhoog.
  Ik offer U runderen en geiten tegelijk.

  Kom en luister! Ik wil ieder die ontzag voor God heeft,
  vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.
  Nog maar net had ik Hem aangeroepen,
  of Hij gaf mij al een loflied in de mond.
  Als mijn motieven onzuiver waren geweest,
  zou de Here echt niet hebben geluisterd.
  Maar God heeft mij wel degelijk gehoord;
  Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
  Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam.
  Hij wees mij niet af
  en heeft mij ook Zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.

Psa. 67 - Lof en gebeden voor Gods zegeningen.
Een psalm voor de koordirigent. Een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid.

  Ik bid dat God ons Zijn genade zal geven en ons zal zegenen.
  Dat Hij Zichzelf aan ons zal openbaren.
  Dan zullen de mensen op aarde weten wat Uw wil is
  en alle volken zullen door U worden bevrijd.

  Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God;
  dat zij werkelijk allemaal U zullen eren.
  Dat de volken zich in U zullen verheugen
  en juichen zullen omdat U elk volk rechtvaardig oordeelt
  en Uw weg wijst.
  Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God;
  dat zij werkelijk allemaal U de lof mogen brengen.

  Wij mochten een rijke oogst binnenhalen
  omdat God, Die onze God is, ons zo rijk zegent.
  God zegent ons
  opdat de hele aarde ontzag voor Hem heeft.

Psa. 68 - Lof voor een machtige God die zich om problemen van individuen bekommert.
Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

  Als God aantreedt, vluchten Zijn vijanden alle kanten uit;
  zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien, alle mensen die Hem haten.
  U verdrijft hen. Zoals rook uit elkaar drijft
  en was in de warmte smelt,
  zo blijft van de ongelovigen niets over als God eraan komt.
  Maar de gelovigen zijn blij als zij God zien
  en juichen voor Hem.
  Met veel vertoon van blijdschap laten zij dat blijken.

  Zing voor God, zing psalmen ter ere van Zijn naam.
  Maak een effen weg voor Hem die door de vlakten nadert.
  Zijn naam is HERE,
  jubel het uit voor Hem.
  Hij is een vader voor ouderloze kinderen
  en komt op voor de rechten van de weduwen;
  Hij is God, Die woont in Zijn heilig huis.
  God, Die eenzame mensen weer familie geeft
  en gevangenen bevrijdt en welstand geeft;
  maar de opstandigen laat Hij achter Zich in een dor en droog land.

  Mijn God, toen U voor ons volk uittrok
  en ons voorging in de wildernis,
  toen trilde de aarde
  en de hemel droop omdat U Zich toonde;
  zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,
  U, de God van Israël.
  U gaf ons een overvloed, vele goede dingen gaf U ons, o God;
  toen het land uitgeput was, gaf U het nieuwe kracht.
  Uw volk putte daaruit.
  U hielp ons, die er zo ellendig aan toe waren,
  met Uw goedheid en trouw.

  Het machtige woord van de Here werd over ons uitgesproken
  en het goede nieuws werd ons door velen gebracht.
  De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal
  en de vrouwen konden de buit verdelen.
  Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?
  U zult zijn als duiven met zilveren vleugels
  en gouden slagpennen.
  Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,
  leek de berg Salmon wit als sneeuw.

  De berg van God lijkt op de bergen van Basan,
  met hun vele toppen.
  Waarom kijken jullie, toppen van Basan,
  zo jaloers naar de berg die God uitkoos om er te wonen?
  Luister, de HERE zal daar voor eeuwig blijven wonen.
  God bezit vele duizenden strijdwagens.
  Vanaf de Sinaï is de Here Zijn huis binnengegaan.
  U bent naar de hemel gegaan
  en hebt gevangenen met U meegenomen.
  U hebt geschenken ontvangen voor de mensen;
  zelfs voor de opstandigen onder hen.
  U wilt bij hen wonen, HERE God.

  Wij prijzen de Here; elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
  Deze God geeft ons bevrijding.
  Die God is een God Die altijd voor uitkomst zorgt.
  De Oppermachtige HERE bewaart ons voor de ondergang.

  Luister, God vernietigt Zijn vijanden;
  Hij doodt de mensen die blijven zondigen.
  De Here heeft beloofd onze vijanden aan ons over te leveren,
  waar dan ook vandaan. Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.
  Opdat Israël de overwinning heeft
  en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.

  O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan;
  iedereen loopt voor U (mijn God en mijn Koning) naar Uw heilig huis.
  Vooraan lopen de zangers,
  daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.
  Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.
  Met prachtige liederen prijzen zij God, de HERE,
  Die Israël steeds weer kracht en leven geeft.
  Ik zie daar de jongste stam, Benjamin, die een groot regeerder is.
  En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!
  En daar de leiders van Zebulon en Naftali.

  Uw God gaf u de macht.
  O God, laat ons maar zien hoe groot Uw macht is,
  waardoor U ons de overwinning gaf.
  De koningen bieden U geschenken aan
  voor Uw tempel in Jeruzalem.
  Bedreigt U het ongedierte in het riet,
  de talloze stieren en kalveren van de volken.
  Allen die uit zijn op geldelijk gewin.
  Laat U de volken die op oorlog uit zijn, maar uitzwermen naar alle kanten.
  Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan
  en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God en roepen Hem aan.

  Laten alle koninkrijken die er zijn, voor God lofliederen zingen.
  Zing psalmen voor de Here.
  Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.
  Luister! Zijn machtige stem klinkt.
  Geef God alle eer. Hij is onze sterkte.
  Hij regeert over Israël.
  Zijn kracht omspant alles.
  O God, Uw roem en eer zijn befaamd. Men weet dat U in Uw heilig huis woont.
  De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan Zijn volk.

  Wij loven en prijzen onze God!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen