Christelijke therapie

Christelijke therapie - De verschillen
In het algemeen hebben zowel Christelijke als wereldse therapie het verlangen om mensen te helpen met het overwinnen van hun problemen, met het vinden van zin en plezier in het leven en met het uitgroeien tot gezonde en goed aangepaste individuen, in mentaal en lichamelijk opzicht. De meeste therapeuten zijn gediplomeerd en hebben jarenlang ervaring opgedaan in hun vak.

Het woord "therapie" kan verschillende betekenissen hebben, waaronder het geven van advies en bemoediging, het delen van wijsheid en talenten, het definiëren van doelen, het oplossen van conflicten, enzovoorts. Therapeuten duiken gewoonlijk in het verleden (of het probleem zich nu een week geleden voordeed of tijdens de kinderjaren) in een poging om het heden te repareren. Soms onderzoeken zij de mogelijke gevolgen van een lichamelijke en chemische onbalans die fysiologische problemen kan veroorzaken. Een groot gedeelte van de therapie bestaat uit het oplossen en herstellen van conflictsituaties tussen verschillende mensen.

Christelijke therapie - Het fundament
Christelijke therapie is verschillend van wereldse therapie. Christelijke therapie verheft zichzelf tot een andere dimensie. "In tegenstelling tot psychologisch geïntegreerde systemen streeft de Bijbelse therapie ernaar om zorgvuldig die gebieden te ontdekken, waarin een Christen ongehoorzaam zou kunnen zijn aan de principes en de geboden van de Schrift en om hem te helpen leren hoe hij zich liefdevol kan overgeven aan Gods wil", zo stelt een rapport van de “International Association of Biblical Counselors” (oftewel het “Internationaal Genootschap van Bijbelse Therapeuten”).

Christelijke therapeuten zijn in staat om dat te doen, omdat zij een absolute standaard hanteren waaraan hun doelen worden afgemeten en waarmee de leefstijl van hun cliënt wordt geëvalueerd. Zij zien de Bijbel als de bron van alle waarheid. 2 Timoteüs 3:16-17 zegt: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust". De seculiere therapeut heeft een dergelijke standaard niet, maar gebruikt in plaats daarvan de laatste psychologische bevindingen of maatschappelijke normen, die beide net zo veranderlijk zijn als het weer. Daarom heeft een werelds therapeut geen absolute waarden waarmee hij de moraliteit of de keuzes van zijn cliënten kan beoordelen. Christelijke therapeuten begrijpen dat de Bijbel veel praktische wijsheid bevat over de menselijke aard, het huwelijk en het gezin, menselijk lijden en nog veel meer. Door Bijbelse concepten in hun therapie te gebruiken kunnen ze mensen aanwijzingen geven voor de richting die zij moeten opgaan. Tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid daarvoor in hun eigen handen gelegd. Psalm 119:24 zegt: "Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad."

Hoewel Christelijke therapeuten vaak vaardigheden gebruiken uit de vakgebieden van de seculiere psychologie en therapie, herkennen zij dat de Bijbel, en niet de psychologie, het hoogste gezag is. "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht" (2 Petrus 1:3). De belangrijkste strategie van een Christelijk therapeut is om zijn cliënten te helpen om dwalingen in hun dagelijkse leven te vervangen door Bijbelse waarheden. Zij weten dat de waarheid, wanneer deze wordt gekend, geloofd en gehoorzaamd, mensen bevrijdt. Wanneer mensen bevrijd worden, vervullen zij hun werkelijke roeping. "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden" (Johannes 8:32).

Christelijke therapie - Een persoonlijk verhaal
Luister eens naar het volgende getuigenis van iemand die veel baat had bij Christelijke therapie. "Mijn vrouw en ik hebben Christelijke therapie als zeer waardevol ervaren. We zijn al meer dan dertig jaar getrouwd en zijn gezegend met drie kinderen. Desalniettemin hebben we zo nu en dan 'bijstellingen' in ons huwelijk moeten doorvoeren. We hebben de schat aan wijsheid en gezonde oordelen van onze Christelijke therapeut gebruikt om ons huwelijk te verbeteren. De therapeutische hulpmiddelen die hij ons aanreikte hebben ons goed geholpen; we kunnen hiermee samen omgaan met de uitdagingen in ons leven."

"Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (Hebreeën 4:12).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen