27 juni


Derde vertoog

Micha 6:1-5
GODS AANKLACHT TEGEN JUDA. Luister naar wat de HERE tegen Zijn volk zegt:

  "Sta op en breng uw beschuldigingen tegen Mij naar voren.
  Laten de bergen en heuvels getuige zijn van uw aanklacht."
  Welnu, bergen, luister naar de aanklacht van de HERE.
  Ook de diepten van de aarde moeten het horen.
  De HERE heeft een aanklacht tegen Zijn volk.
  Hij wil tegen Israël een proces beginnen.

  "Mijn volk",
          zegt de HERE,
  "wat heb Ik u aangedaan,
  zodat u zich nu van Mij afkeert?
  Waarmee heb Ik u dan lastiggevallen?
  Kom voor de dag met uw beschuldigingen! Antwoord Mij.
  Ik heb u immers uit Egypte gehaald
  en verlost van die slavernij!
  Ik gaf u Mozes,
  Aäron en Mirjam om u te leiden.
  Mijn volk, bent u dan vergeten
  hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen
  door u door Bileam, de zoon van Beor, te laten vervloeken?
  Weet u niet meer dat Ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken?
  Keer op keer heb Ik voor u het beste gezocht.
  Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal
  en hoe Ik u toen heb gezegend?"

Micha 6:6-8
WAT GOD WERKELIJK WIL.

  "Hoe kunnen wij tegenover de HERE
  weer goedmaken wat we hebben misdaan?" vraagt Israël.
  "Moeten we ons met de HERE verzoenen
  door het offeren van eenjarige kalveren?
  Al zouden duizenden rammen of 10.000 beken olijfolie worden geofferd,
  het zou de HERE toch niet kunnen behagen.
  Zouden wij onze oudste zoon moeten offeren?
  Zouden dan onze zonden worden vergeven?"
  Nee, natuurlijk niet! De HERE heeft u laten weten wat goed is
  en wat Hij van u verwacht.
  Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent
  en uw best doet liefde te bewijzen
  en als een nederig mens leeft met uw God.

Micha 6:9-16
JUDA'S ZONDE EN STRAF.

  Luister! De HERE roept naar Jeruzalem;
  wie wijs is, houdt zijn oren open.
  Allesverwoestende legers rukken op;
  de HERE heeft hen gestuurd,
  want deze stad heeft zwaar gezondigd.
  De huizen van de goddelozen liggen volgestouwd
  met onrechtmatig verworven schatten
  en onzuivere weegschalen.
  Zou Ik het goed vinden dat u onzuivere weegschalen gebruikt
  en uw zakken vol zijn met valse gewichten?
  Hoe kan God rechtvaardig zijn als Hij dat zou zeggen?
  Uw rijke burgers hebben hun rijkdom door geweld verkregen
  en al uw inwoners liegen en bedriegen of het niets is!
  Daarom zal Ik u verwonden.
  Ik zal u verwoesten vanwege uw zonden.
  U zult eten maar nooit genoeg hebben.
  Het hongergevoel zal nimmer verdwijnen.
  U zult proberen geld te sparen, maar het levert niets op.
  En het weinige dat u nog weet op te sparen,
  zal Ik geven aan hen die u overwinnen.
  U zult wel zaaien, maar niet oogsten.
  U zult olie uit olijven persen, maar niet voldoende hebben om uzelf ermee te zalven.
  U zult wel druiven plattrappen voor wijn, maar er nooit van drinken.'
  De enige bepalingen waaraan u zich houdt, zijn die van Omri.
  Het enige voorbeeld dat u volgt, is dat van Achab!
  Daarom zal Ik u tot een afschrikwekkend voorbeeld stellen.
  Ik zal u verwoesten
  en tot het mikpunt van bespotting van de hele wereld maken.
  Iedereen zal u uitlachen.

Micha 7:1-7
BEZOEKING VAN JUDA'S ZONDE.

  Wat vreselijk!
  Wat is het moeilijk een eerlijk mens te vinden!
  Zij zijn even schaars als druiven en vijgen na de oogst.
  Geen enkele tros, geen enkele vijg is overgebleven.
  De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen,
  niet één rechtschapen man is achtergebleven.
  Er zijn alleen nog maar moordenaars over,
  die op hun eigen volksgenoot jacht maken.
  Zij staan altijd klaar om kwaad te doen.
  Bestuursfunctionarissen en rechters eisen steekpenningen.
  De rijke koopt hen om en zegt wie zij moeten ruïneren.
  Zo verdraaien zij de rechtspraak.
  De uitnemendste van hen is zo stekelig als een distel,
  de meest rechtschapene onder hen is krommer
  en verwrongener dan een doornhaag.
  Maar de dag van het oordeel komt snel naderbij.
  De tijd voor straf is bijna aangebroken.
  Angst, schrik en verwarring zal u dan overvallen.
  Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend;
  ook uw vrouw kunt u niet in vertrouwen nemen.
  Want de zoon minacht zijn vader,
  de dochter komt in opstand tegen haar moeder
  en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
  Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn.

  Maar ik zal uitzien naar de HERE.
  Van God zal ik mijn heil verwachten.
  Bij mijn God zal ik gehoor vinden.

Micha 7:8-13
DE VERNIEUWING VAN ISRAEL.

  Wees niet blij over mij, mijn tegenstandster;
  want hoewel ik ben gevallen, zal ik toch weer opstaan!
  Al zit ik in het donker,
  de HERE zal voor mij een licht zijn.
  Ik zal de straf van de HERE geduldig dragen,
  want ik heb tegen Hem gezondigd.
  Uiteindelijk zal Hij mij verdedigen tegenover mijn vijanden
  en mij recht verschaffen.
  Hij zal mij van het donker naar het licht brengen
  en ik zal zien hoe Hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt.
  Zij die mij haat, zal het zien
  en zich schamen omdat zij eens spottend heeft gezegd:
  "Waar is nu de HERE, die God van u?"
  Dan zal ik op haar neerzien,
  wanneer zij als modder op straat wordt vertrapt.

  Volk van God, uw steden zullen eens worden herbouwd,
  maar veel groter en ruimer dan vroeger.
  Massa's mensen uit verschillende landen zullen dan naar u toekomen;
  zij komen van Assyrië tot Egypte, van Egypte tot de Eufraat,
  van de Dode Zee tot de Middellandse Zee
  en van verre heuvels en bergen.
  Maar eerst zal de aarde veranderen in een woestenij
  vanwege de zonden van haar bevolking.

Micha 7:14-20
GEBEDEN EN LOFZANG.

  God, kom, regeer over Uw volk en weid Uw kudde.
  Laat de mensen leven in vrede en welvaart.
  Laat hen genieten van de vruchtbare weiden van Basan en Gilead;
  net als vroeger.

  "Ja", antwoordt de HERE. "Net als vroeger toen u uit Egypte trok,
  zal Ik weer grote wonderen voor u doen.

  De hele wereld zal het zien
  en zich schamen over haar geringe macht.
  Zij zal verstomd staan
  en doof zijn voor wat rondom haar gebeurt."
  Iedereen zal op zijn buik door het stof kruipen als een slang,
  als een worm uit zijn hol tevoorschijn komen.
  Zij zullen bevend van angst hun burchten verlaten
  om de HERE, onze God, te ontmoeten.
  Zij zullen diep ontzag voor U hebben.
  Waar is een God als U,
  Die de zonden van de overlevenden van Zijn volk vergeeft?
  U kunt niet voor eeuwig boos blijven op Uw volk,
  want U houdt ervan genadig te zijn.
  U zult opnieuw medelijden met ons hebben.
  U zult onze zonden vertrappen onder Uw voeten.
  Ja, U zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien.
  U zult ons zegenen zoals U Jakob lang geleden hebt beloofd.
  En U zult ons Uw goedheid tonen
  zoals U onze voorvader Abraham hebt toegezegd.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen