12 juli


Jesaja's profetieën over herstel en de Messias

Jesaja is een van vele profeten die zich hebben uitgesproken tegen Juda's zonden en de gevangenneming door buitenlandse naties voorspeld hebben. De noordelijke stammen zijn reeds afgevoerd. Als er al enige reden voor optimisme was tijdens de heerschappij van Hizkia, dan is dat nu verloren gegaan in het heidendom dat Manasse heeft gekweekt. Daarom gaat Jesaja opnieuw de straat op om te waarschuwen tegen afgoderij, tovenarij en zelfs astrologie. Israël bevindt zich al in ballingschap en Jesaja verschuift nu, in zijn laatste dagen, de nadruk. Hij projecteert zichzelf in de periode van Juda's ballingschap. Hij schrijft alsof hij Gods volk ná de vernietiging van Jeruzalem ziet. Hij ziet hun wanhoop in Babylonische gevangenschap. Maar zelfs nu aanschouwt Jesaja in Gods openbaring het herstel van Israël, hun terugkeer uit de gevangenschap naar een welvarend land en de herbouwde stad Jeruzalem.
Jesaja zegt dat zijn missie op dit moment bestaat uit het troosten van de mensen die zich reeds in ballingschap bevinden en van de mensen die op het punt staan weggevoerd te worden. God heeft nog een ander doel voor Jesaja's profetieën: hij wil openbaren wat er zal gebeuren, zodat de mensen zullen weten dat deze gebeurtenissen, wanneer zij plaatsvinden, een straf van God zijn en dat God hen zal bevrijden. Hij wil niet dat zij deze gebeurtenissen toeschrijven aan de heidense goden die zij vereren. Om er zeker van te zijn dat er geen twijfel mogelijk is, onthult God expliciet de naam van Kores (Cyrus) de Perzische koning. Hij zal zo'n 150 jaar later Gods instrument zijn en Israëls herstel mogelijk maken.
Jesaja's profetieën dienen bovendien om de mensen vooruit te laten kijken naar de komst van de Messias en Zijn eeuwigdurende koninkrijk van gerechtigheid, rechtschapenheid en verlossing. De boodschappen over het herstel bevinden zich in een gepaste context over de messiaanse profetieën. Net zoals Israël een lijdende dienaar van God is geweest, zo zal ook de Messias een lijdende dienaar voor alle mensen zijn, inclusief voor de niet-Joden. Net zoals Israëls welvaart hersteld zal worden, zo zullen ook de trouwe gelovigen uit alle tijden gezegend worden in het koninkrijk van de Messias. En net zoals de onderdrukkers van Gods volk zelf vernietigd zullen worden, zo zal Gods oordeel ook de goddelozen voor altijd vernietigen. Maar voor de rechtschapen mensen bereidt God een plaats; een plaats waar tot in eeuwigheid vreugde en vrede zullen heersen. In een groot aantal opzichten zijn de huidige straffen voor Israël en haar beloofde herstel een analogie voor het koninkrijk van de Messias, het laatste oordeel in de eindtijd en het eeuwige thuis van de mensen die gered zijn.
Jesaja's profetieën over Israëls herstel en de komende Messias zijn wellicht de meest verbazingwekkende, wonderbaarlijke, troostende, inspirerende, optimistische en bemoedigende woorden die een gelovige ooit kan lezen – vooral een gelovige die of te maken heeft gehad met groot persoonlijk leed, of de wanhoop van een geestelijk ballingschap ervaren heeft. Het is nog steeds een robuuste waarschuwing voor mensen die zich vastklampen aan goddeloosheid, maar het is een verfrissende boodschap van hoop voor alle zondaars die bereid zijn om hun schuld te erkennen en hun levens berouwvol in dienst van God willen leiden.

Jes. 40:1,2
STRAF VOLTOOID.

  Troost, o troost mijn volk,
  zegt uw God.
  Spreek met tederheid tegen Jeruzalem
  en zeg haar dat
  de dagen van verdrukking voorbij zijn.
  Haar zonden zijn vergeven
  en de HERE zal tweemaal zoveel zegeningen geven
  als zij voor die tijd straf kreeg.

Jes. 40:3-5
DE KOMENDE MESSIAS.

  Luister! Ik hoor de stem van iemand die luidkeels roept:
  "Baan voor de HERE een weg in de wildernis;
  maak een rechte en vlakke weg door de woestijn.
  Vul de dalen op en vlak de heuvels af;
  maak de bochtige paden recht
  en zorg dat het wegdek geëffend wordt.
  Alle schepselen zullen de glorie van de HERE zien."
          De HERE heeft gesproken, zo zal het gebeuren.

Jes. 40:6-8
BROOSHEID VAN HET LEVEN.

  De stem zegt: "Roep!"
  "Wat moet ik roepen?" vroeg ik.

  "Roep dat de mens is als verdorrend gras
  en dat zijn schoonheid verwelkt als een uitgebloeide bloem.
  Het gras verdort en de bloem verwelkt
  onder de adem van God.
  En zo gaat het ook met de vergankelijke mens.
  Dor wordt het gras en bloemen verwelken,
  maar het woord van onze God houdt voor eeuwig stand."

Jes. 40:9-11
GODS LIEFDEVOLLE ZORG.

  Roeper van het goede nieuws,
  roep vanaf de bergtoppen naar Jeruzalem!
  Roep maar harder
  (wees niet bang)
  en vertel de steden van Juda
  dat hun God in aantocht is.
  Ja, de HERE God komt met macht;
  Hij zal met strakke hand regeren.
  Kijk, Hij heeft Zijn beloning bij Zich
  en Zijn vergelding gaat voor Hem uit.
  Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:
  Hij zal de lammeren in Zijn armen dragen
  en de zogenden voorzichtig leiden.

Jes. 40:12-14
GODS ONBEPERKTE MACHT.

  Wie hield de oceanen in Zijn hand
  en mat de hemelen af met Zijn staf?
  Wie kent het gewicht van de aarde
  en weegt de heuvels en de bergen?
  Wie adviseert de Geest van de HERE,
  leert Hem iets of geeft Hem raad?
  Heeft Hij ooit iemands raad nodig gehad?
  Moet Hem worden gezegd wat goed of beter is?

Jes. 40:15-17
KWETSBAARHEID VAN VOLKEN.

  Nee, want alle volken van de aarde zijn niets vergeleken bij Hem;
  zij zijn slechts een druppel in een emmer,
  een stofje op een weegschaal;
  de eilanden wegen niet meer dan een korreltje zand.
  De wouden van Libanon kunnen niet genoeg brandstof leveren
  om een offer te branden, dat groot genoeg is om Hem te eren.
  En ook de dieren van de Libanon zijn niet genoeg
  om aan onze God te offeren.
  Alle volken betekenen niets voor Hem;
  in Zijn ogen zijn zij minder dan niets,
  leegheid en ijdelheid.

Jes. 40:18-20
ZINLOOSHEID VAN AFGODERIJ.

  Hoe kunnen wij God beschrijven?
  Waarmee kunnen wij Hem vergelijken?
  Met een afgodsbeeld?
  Een gegoten beeld, overtrokken met goud
  en met zilveren kettingen om zijn hals?
  Een man die te arm is om zo'n dure god te kopen,
  zal een boom opzoeken die nog niet rot
  en daarna iemand huren die er een gezicht in uithakt.
  En dat is dan zijn god; een god, die zelfs niet kan bewegen!

Jes. 40:21-26
KRACHT VAN DE SCHEPPER.

  Weet u het niet?
  Bent u doof voor de woorden van God;
  de woorden die Hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon?
  Hebt u het nooit gehoord en begrepen?
  God troont boven het rond van de aarde.
  Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen.
  Hij hangt de hemelen op als gordijnen
  en maakt daarvan Zijn tent.
  Hij veroordeelt de machtigen van de aarde
  en maakt hen tot nietige wezens.
  Nauwelijks zijn zij geplant
  en schieten zij wortel in de aarde
  of Hij blaast hen omver.
  Zij verdorren
  en de wind neemt hen mee alsof zij stro waren.

  "Met wie wilt u Mij vergelijken?
  Wie is aan Mij gelijk?" vraagt de Heilige.
  Kijk omhoog naar de hemelen!
  Wie maakte al deze sterren?
  Als een herder die zijn schapen leidt,
  ze bij hun namen roept en telt
  om te zien of er niet één verdwaald is,
  zo gaat God om met de sterren en planeten!

Jes. 40:27-31
KRACHT VAN DE MENS ZIT IN GOD.

  Waarom zegt u dan, Jakob,
  en overlegt u, Israël:
  "De HERE let niet op mij
  en komt niet op voor mijn recht"?
  Begrijpt u het dan nog niet?
  Weet u nu nog niet dat de eeuwige God,
  de schepper van de verste uithoeken van de aarde,
  nooit moe of lusteloos wordt?
  Niemand kan de diepten van Zijn begrip peilen.
  Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk,
  de zwakken geeft Hij kracht.
  Jeugdigen zullen uitgeput raken
  en de jonge mannen zullen het opgeven.
  Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd,
  zullen hun krachten weer terugkrijgen.
  Zij stijgen op met vleugels als van arenden;
  zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden;
  zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.

Jes. 41:1-4
GODS VOORZIENIGHEID.

  Luister zwijgend naar Mij, landen langs de kust.
  Laat de volken sterke argumenten naar voren brengen.
  Kom maar hier en neem het woord.
  Laten we er een rechtszaak van maken.

  Wie deed deze rechtvaardige opstaan vanuit het oosten?
  Hij riep hem en stelde hem tot overwinnaar.
  God gaf hem vele volken als buit;
  vele koningen werden aan hem onderworpen.
  Zij werden als stof voor zijn zwaard
  en als kaf voor zijn boog.
  Hij achtervolgde hen, maar ging zelf veilig op een weg
  die hij niet eerder heeft betreden.
  Wie heeft deze machtige dingen gedaan,
  het leven van generaties bestuurd,
  terwijl zij elkaar opvolgden?
  Ik ben het, de HERE, de eerste en de laatste,
  steeds Dezelfde in macht.

Jes. 41:5-10
ISRAEL EEN BIJZONDER GEKOZEN VOLK.

  De landen aan de overzijde van de zee kijken angstig toe.
  Verre landen sidderen en mobiliseren hun legers.
  Iedere man bemoedigt zijn buurman met de woorden:
  "Maak je geen zorgen. Houd moed!"
  Maar zij haasten zich om een nieuwe afgod te maken.
  De beeldhouwer maant de goudsmid tot haast
  en de smid helpt bij het aambeeld.
  "Mooi", zeggen zij, "het schiet goed op.
  Nu kunnen we de armen eraan solderen."
  Voorzichtig voegen zij de onderdelen samen
  en maken het dan vast met spijkers, zodat het niet omvalt!

  Maar wat u betreft, Israël,
  u bent van Mij, Ik heb u uitgekozen.
  Want u bent nakomelingen van Abraham en hij was mijn vriend.
  Ik heb u vanuit de uithoeken van de aarde teruggeroepen
  en gezegd dat u Mij alleen moest dienen,
  want Ik heb u gekozen en zal u niet in de steek laten.
  Wees niet bang, want Ik ben met u.
  Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God.
  Ik zal u kracht geven en u helpen;
  Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen