De kennis van God

De kennis van God - Het hoogste doel in je leven
“Kennis van God is van levensbelang. Als je niets weet over God is de wereld een vreemde, gekke, pijnlijke plek, en is het leven een teleurstellende en onaangename gebeurtenis” (Jim Packer).

De kennis van God - Hoe je Hem begint te begrijpen
In de hele Joodse Schrift lezen we dat kennis van God begint met ontzag voor God. Sterker nog, “het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER” (Spreuken 1:7, Spreuken 9:10, Psalm 19:10, Psalm 33:8, Psalm 111:10, en Prediker 12:13).

“Het feit dat God in ons woont mag niet de waarheid verhullen dat Hij boven ons staat en oneindig ver verheven is boven de gehele schepping. Het besef dat God alles overstijgt, brengt bewondering en aanbidding teweeg. Wanneer we ons daar niet van bewust zouden zijn, zou verering slechts een ritueel en een formaliteit zijn. Vroeger wisten mensen heel goed wat het betekende om Godvrezend te zijn. Het besef dat God “hoog en verheven” was, vormde de basis van hun leven. Hoe innig hun band met God ook was, zij waren er terdege van doordrongen dat God hoog en verheven was. Waarom zijn er vandaag de dag in de Kerk nog maar zo weinig mensen die zo denken?” (Selwyn Hughes).

“De Kerk heeft haar eens zo verheven voorstelling van God laten vallen, en die vervangen door zo’n laag beeld dat het denkende, aanbiddende mensen volkomen onwaardig is. Dit heeft de Kerk niet met opzet gedaan, maar stukje bij beetje en onbewust, en alleen al het feit dat ze dat zelf niet inziet maakt haar situatie des te triester” (A.W. Tozer).

  "U, HEER, bent eeuwig verheven" (Psalm 92:9).

De kennis van God - God zoeken met heel ons hart
Kennis van God betekent God gaan zoeken. God zegt ons ook in de Schrift: “Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel" (Jeremia 29:13).

  “God, U bent mijn God, u zoek ik, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water" (Psalm 63:2).

  “Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘God is groot!’" (Psalm 70:5).
Wanneer we er naar streven om God te kennen, leren we dat ontzag voor God slechts het begin is van begrip. Terwijl we groeien in onze kennis van God, ervaren we de fantastische Liefde van God, weerspiegeld in Zijn Zoon, Jezus Christus.
  “Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus” (Johannes 17:3).

De kennis van God - Het gaat allemaal om liefde
Begrip van Gods ongelooflijke liefde voor ons is de allerbelangrijkste stap om God werkelijk te leren kennen! De Liefde van God heeft de macht om angst te verjagen en ons te bevrijden!

  “Laat wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt Zijn trouw’" (Psalm 118:4).

  “Vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op Zijn liefde en trouw” (Psalm 147:11).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen