Leer te vergeven

Leer te vergeven - Vergeving is niet aangeboren
Je kunt leren te vergeven. Dat impliceert dat vergeving een aangeleerd proces is en geen automatische reactie. Onze zondige aard (ons "vlees") verzet zich hevig tegen het aan de kant zetten van zonden of beledigingen waarvan wij het slachtoffer zijn geweest. Onze natuur kiest liever de aanval en wil de energie die de overtreding met zich meebracht op elke mogelijke negatieve manier gebruiken. Elk onderdeel van onze "onvernieuwde" geest (onze vleselijke gedachten) heeft de neiging om bitter te blijven en zelf op zoek te gaan naar gerechtigheid. In het vleselijke verstand is vergelding vaak meer dan een optie: het is een drijfveer! We moeten wraak nemen! Ons vlees, onvernieuwd, onbedwongen, zonder verlichting en begrip, geeft er de voorkeur aan om rechter en beul te zijn voor de mensen die ons onrecht hebben aangedaan, ook al zijn wij dat zelf.

Leer te vergeven - Op Christus gebaseerd
We kunnen alleen volledig leren te vergeven nadat we Jezus Christus als onze Heer en Redder hebben aanvaard, want anders handelen we eenvoudig "naar het vlees". Hoewel we op een dergelijk vleselijk niveau wel kunnen leren om "te vergeven en te vergeten", als een goede daad, is ware vergeving afkomstig van de Geest van Christus die in ons huist. Tot het moment waarop onze geest vernieuwd wordt, tot het moment waarop we door Zijn Heilige Geest worden verlicht, blijft er een weerstand, een vijandigheid tussen ons en God die al onze beslissingen zal overheersen (Romeinen 12:2, Titus 3:3-5).

Leer te vergeven - De "oude mens" herkennen in je innerlijk
We kunnen leren te vergeven door eerst te begrijpen wat God in de Bijbel over vergeving te zeggen heeft. Een gedeelte van ons leerproces bestaat uit de bewustwording dat ons vlees werkelijk vijandig is tegen God, onder een nieuw gezag moet worden geplaatst en "heropgeleid" moet worden. Onze "oude mens" moet worden afgelegd en een "nieuwe mens" moet worden aangetrokken (Efeziƫrs 4:22, 24; Kolossenzen 3:10-25). Volgens de Schrift zijn wij degenen die het oude moeten afleggen, van God moeten leren en de keuze moeten maken om Zijn wegen te volgen. Gelukkig staan we niet alleen wanneer we beslissingen moeten nemen, omdat God, onze Vader, Zijn Geest heeft gezonden om ons te helpen. De Geest huist binnen in ons en onderwijst ons (Johannes 14:26). God heeft ons ook Zijn onfeilbare Woord, de Bijbel, gegeven om ons te leren hoe we kunnen vergeven.

Leer te vergeven - Een persoonlijk verhaal
Er was een periode in mijn leven waarin ik extreem boos op mijn vader was. Volgens mij had hij iets gedaan wat niet vergeven kon worden. Ik wist wat de Bijbel zei. Men had me alle redenen geleerd waarom we zouden moeten vergeven, maar ik geloofde eenvoudig niet dat vergeving alomvattend was. Mijn woede en mijn veroordelende houding zogen het leven letterlijk uit me weg. Op een dag zei ik tegen de Heer: "Ik geloof niet dat U hem hebt vergeven. Ik kan ook niet geloven dat U van hem houdt. Hij is te ver gegaan! Als U van hem houdt en hem vergeeft, laat me dat dan zien en dan zal ik er over nadenken om hem ook te vergeven." Onmiddellijk concentreerden mijn gedachten zich op een pecannoot die op tafel lag. Ik kon de hardheid van de schil bijna voelen, maar ik wist dat de vrucht onder die schil zacht, soepel en verrukkelijk was. Terwijl ik nadacht over deze noot en zijn schil, kwam plotsklaps de gedachte in me op dat de harde schil een voorstelling was van de schil die de zonde om ons heen plaatst, terwijl de vrucht binnenin de schil intact blijft. Wanneer de schil wordt verwijderd, is het gemakkelijker om meer vruchten voort te brengen en om anderen te voeden.

Mijn geest begreep wat de Heer mij had laten zien. De schil was een voorstelling van het versteende hart van mijn vader en van zijn leefstijl die door de zonde was veranderd. Opeens begreep ik hoe vergeving en genezing er vanuit Gods oogpunt uitzien. Ik begreep nu voor het eerst dat God van mijn vader hield zoals hij was, niet zoals hij was geworden. God zag door de schil heen en Zijn liefde concentreerde zich op wie mijn vader werkelijk was; zoals Hij hem had geschapen. God herkende dat de daden van mijn vader door zonde werden gedreven. Lucas 23:34 weergalmde in mijn hoofd: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen".

Ik realiseerde dat ik mijn vader en zijn handelingen als twee afzonderlijke dingen moest beschouwen. Ik begreep dat ik, net zoals Jezus dat deed, deze man kon vergeven zonder zijn daden goed te keuren. En plotsklaps hoefde ik niet te overwegen of ik mijn vader zou vergeven. De vraag was niet meer "wanneer" ik hem zou vergeven. Het was nu een onmiddellijke reactie. God had een kleine pecannoot gebruikt om mij een les te geven met de titel "Leer te vergeven". Hij voltooide dit proces in mij en ik heb toen een blijvende les geleerd.

Ik bid dat God deze les ook voor jou zal gebruiken, wanneer jij de volgende keer met een noot in een schil te maken hebt en dat Hij jouw begrip van vergeving zal versterken, net zoals Hij dat voor mij heeft gedaan. Ik moedig je aan om jezelf eens onder de loep te nemen. Vraag de Heer om elke schil weg te nemen die zich om jou heen heeft gevormd. Mocht je bespeuren dat je dergelijke schillen hebt, vraag Hem dan om deze te breken en jou te helpen om te worden zoals Hij jou heeft geschapen!

Begrijp Gods vergeving


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen