Goed en kwaad

Goed en kwaad - Het kwaad bestaat eigenlijk niet
Goed en kwaad - Het lijkt erop dat de grote strijd tussen goed en kwaad een dwaalbegrip is. Het goede bestaat, maar het kwaad niet. Met “het kwaad” bedoelen we dan de tegenpool van het goede; precies het tegenovergestelde. Een kracht die een gelijke en tegengestelde goede kracht zou tegenwerken. Maar zo'n “kwaad” bestaat eigenlijk niet. Wat wij het kwaad noemen is feitelijk niets meer dan de afwezigheid van het goede.

Als God goed is, dan was alles wat Hij geschapen heeft goed. In die toestand kan “het kwaad” niet bestaan in de materiële of geestelijke werkelijkheid die God heeft geschapen. Met andere woorden, het kwaad bestaat niet.

    En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (Genesis 1:31).

Goed en kwaad - Het kwaad is de afwezigheid van het goede
Wat betreft goed en kwaad suggereren wij niet dat er geen kwaad in de wereld bestaat, maar wel dat het kwaad niet op zichzelf bestaat. Dat kun je vergelijken met licht en duisternis. Het licht bestaat. Er kan bewezen worden dat het licht bestaat. Bovendien kan licht gemeten en kunstmatig voortgebracht worden. Maar duisternis bestaat eigenlijk niet. Er is geen deeltje of golf dat “duisternis” wordt genoemd. Duisternis is wat er gebeurt als er geen licht is. Het is de afwezigheid van licht. De afwezigheid van “goede” dingen brengt altijd “slechte” dingen voort: het kwaad.

Kijk eens wat er met het menselijke denken gebeurt wanneer de chemische stof Serotonine afwezig is: deze toestand wordt depressiviteit genoemd. De afwezigheid van zinvolle relaties met andere mensen in je leven maakt eenzaamheid mogelijk. Net als depressiviteit, eenzaamheid en talloze andere voorbeelden, is het kwaad niets meer dan de toestand die bestaat wanneer een fundamenteel noodzakelijk iets ontbreekt. Al “bestaan” al deze dingen niet in de ware betekenis van het woord, toch zijn dit fenomenen die waargenomen, ervaren en zelfs genezen kunnen worden.

Bedenk dat ook “verdwaald” niet een ding is dat bestaat. Hoewel iemand “verdwaald” kan zijn, en we hebben die toestand allemaal wel eens ervaren, is er geen ding dat we “verdwaald” kunnen noemen. Je bent verdwaald als er geen bekende herkenningstekens zijn die je kunnen vertellen waar je bent. En hoewel dit het gevolg kan zijn van de daden van een ander (iemand heeft je naar een andere locatie gebracht toen jij je daarvan niet bewust was), is deze toestand meestal het gevolg van je eigen handelen. Hetzelfde principe geldt voor begrippen als “kwijt” of “verloren”.

Net zoals duisternis alleen maar “bestaat” wanneer er geen licht is, en “verdwaald” alleen maar bestaat wanneer er niets herkenbaars om je heen te bekennen is, zo bestaat ook het kwaad wanneer God afwezig is. God is natuurlijk nooit volledig afwezig, maar Hij heeft Zijn schepselen wel een vrije wil gegeven, zodat zij ervoor kunnen kiezen om óf met Hem samen te zijn óf van Hem afgezonderd te zijn. Deze keuze kan permanent zijn (bewuste geestelijke/religieuze beslissingen) of tijdelijk (bijvoorbeeld wanneer een Christen besluit om Gods zijde te verlaten in een poging om iets zonder Zijn hulp en leiding te bereiken). Beide keuzes hebben gevolgen.

Goed en kwaad - De aard van God
Welnu, wat is dan uiteindelijk de waarheid over God, over goed en kwaad? God is nooit de oorzaak van het kwaad geweest en zal dat ook nooit zijn. Dat gaat volledig tegen Zijn aard in. Dat wil niet zeggen dat God niet zal straffen, omdat een rechtvaardige straf een goede zaak is. Maar dit betekent dat God niet “verantwoordelijk” is wanneer een baby sterft of wanneer een mens kanker heeft. Onze vrije wil - wat op zichzelf iets goeds is omdat wij er zo zelf voor kunnen kiezen om met God te leven - staat ons toe om ook voor het kwaad te kiezen. Sommigen kiezen voor het kwaad simpelweg door God niet op te zoeken, terwijl anderen voor het kwaad kiezen door er bewust voor te kiezen om Gods schepping te vernietigen (terroristen, bijvoorbeeld). Weer anderen kiezen voor het “kwaad” wanneer zij hun lichamen onteren met drugs of andere dingen die het lichaam schade berokkenen. Wanneer je kindje bijvoorbeeld wordt geboren met Foetaal Alcoholsyndroom vanwege jouw gekozen leefstijl, dan is dat niet Gods schuld, maar jouw eigen schuld. Onze vrije wil is een prachtige zaak, maar deze houdt in dat de gevolgen van onze handelingen onze eigen verantwoordelijkheid zijn.

Omdat God van ons houdt, wenst Hij ten alle tijde bij ons te zijn. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Maar omdat God ons niet geschapen heeft als geautomatiseerde machines, hebben wij een vrije wil gekregen die wij kunnen gebruiken om God de rug toe te keren; dat voert ons in een “kwaadaardige” toestand. Dit is een “verdwaalde” of “verloren” toestand, omdat deze betrekking heeft op mensen die Hem nog niet hebben aanvaard als hun God, of op mensen die dat wel hebben gedaan, maar zich vervolgens van Hem hebben afgekeerd. Maar deze “kwaadaardige” toestand is geneeslijk. Het is een toestand die God Zelf van deze wereld wil verwijderen. En op de Dag van het Oordeel (zie Filippenzen 2:9-11) zal Hij dat uiteindelijk ook doen. Dat geldt voor alle mensen die voor “het kwaad” (een leven afgezonderd van de Levende God) hebben gekozen, zowel mensen als engelen.

Goed en kwaad - Vind hoop in God
Los van de theologische discussie zijn goed en kwaad voor de meesten van ons een dagelijkse werkelijkheid. Voor mensen die Jezus Christus hebben aanvaard is er de belofte dat Hij ons nooit in de steek zal laten. “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Matteüs 28:20). Hij belooft ons ook, wanneer wij afdwalen van wat “goed” is (een leven in Gods aanwezigheid) naar wat “kwaadaardig” is (door ons van Hem af te keren), dat Hij dan trouw zal zijn en zal vinden wat verloren is (zie Lucas 15:11-32). En voor de mensen die nog moeten vinden wat Goed is, is Gods belofte dat Hij naar jou op zoek is. “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lucas 19:10).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen