18 juli


Jes. 54:4-8
ISRAEL ALS GODS VROUW.

  Wees niet bang;
  u zult niet langer in schande leven.
  Aan de schande van uw jeugd
  en de zorgen van uw weduwschap zal niet meer worden gedacht.
  Want uw schepper zal uw 'echtgenoot' zijn.
  HERE van de hemelse legers is Zijn naam;
  Hij is uw verlosser, de Heilige van Israël,
  de God van de hele aarde.
  Want de HERE heeft u uit uw verdriet omhoog getrokken
  een jonge vrouw,
  verstoten door haar echtgenoot.
  Voor een korte tijd heb Ik u verstoten.
  Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen.
  In een moment van toorn
  keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af,
  maar met eeuwige ontfermende liefde
  zal Ik Mij over u ontfermen,
          zegt de HERE, uw verlosser.

Jes. 54:9,10
VERBOND ALS MET NOACH.

  Net als in de tijd van Noach, toen Ik zwoer
  dat Ik de aarde nooit meer door een grote watervloed zou laten overstromen,
  zweer Ik nu dat Ik mijn toorn nooit meer zo over u zal uitgieten
  als nu het geval is.
  Want de bergen kunnen wegzakken
  en de heuvels verdwijnen,
  maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten.
  Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken,
          zegt de HERE, Die Zich over u ontfermt.

Jes. 54:11-17
ISRAELS TOEKOMSTIGE GEBORGENHEID.

  Ach mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen,
  Ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren.
  De muren van uw huizen zal Ik van kostbare juwelen maken.
  Ik zal uw torens van glinsterend agaat
  en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken.
  En al uw inwoners zal Ik onderwijzen
  en zij zullen grote voorspoed hebben.
  U zult leven onder een rechtvaardig en eerlijk bewind.
  Uw vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven;
  in vrede zult u leven.
  De verschrikkingen van een oorlog
  zullen u niet meer teisteren.
  Als een volk tegen u ten strijde trekt, ben Ik het niet, Die hen stuurt om u te straffen.
  Daarom zal dat volk worden verslagen, want Ik sta aan uw kant.
  Ik schiep de smid,
  die de kolen in de oven aanblaast
  en vernietigingswapens maakt.
  En Ik maakte de legers, die vernietiging zaaien.
  Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben
  en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht,
  zult u kunnen weerleggen.
  Dat is de erfenis van de dienaars van de HERE.
  Dit is de zegen die Ik u heb gegeven,
          zegt de HERE.

Jes. 55:1-5
PRACHT VAN HERSTEL.

  Is er iemand die dorst heeft?
  Kom dan maar hier en drink,
  ook al hebt u geen geld!
  Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk.
  Alles is gratis!
  Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft?
  Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn?
  Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!
  Kom hier bij Mij en zet uw oren goed open.
  Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel.
  Ik sta klaar om een eeuwig verbond met u te sluiten
  en u alle gunsten en liefde te geven die Ik ook aan koning David gaf.
  Hij bewees mijn macht
  door vreemde landen te onderwerpen.
  Ook u zult de volken bevelen
  en zij zullen zich haasten om u te gehoorzamen;
  niet vanwege uw eigen macht of kunde,
  maar omdat Ik, de HERE uw God, u heb verheerlijkt.

Jes. 55:6,7
OPROEP TOT GEHOORZAAMHEID.

  Zoek naar de HERE, zolang Hij Zich nog laat vinden.
  Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is.
  Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten
  en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen!
  Laten zij zich tot de HERE bekeren, zodat Hij Zich over hen ontfermt
  en tot onze God, want Hij zal grenzeloos veel vergeven!

Jes. 55:8-13
ZEKERHEID VAN HERSTEL.

  Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u
  en mijn gedachten zijn niet uw gedachten!
  Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
  zo zijn mijn wegen hoger dan die van u.
  Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe.
  Zoals de regen en de sneeuw
  vanuit de hemel naar beneden komen
  en op de grond blijven liggen
  om de aarde water te geven,
  het koren te laten groeien,
  zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren,
  zo is mijn Woord ook.
  Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op.
  Het doet alles wat Ik wil
  en bereikt datgene, waarvoor Ik het wegstuur.
  U zult in blijdschap en vrede leven.
  De bergen en heuvels,
  de bomen op het land (de hele wereld om u heen)
  zullen blij zijn.
  Waar eens dorens groeiden, zal een cypres staan;
  in plaats van distels zullen mirtes uit de aarde opschieten.
  Dit wonder zal de naam van de HERE beroemd maken
  en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde,
  waaraan nooit meer een einde komt.

Jes. 56:1,2
OPROEP TOT RECHTSCHAPENHEID.

  Wees rechtvaardig en eerlijk tegen iedereen,
          zegt de HERE God.
  Doe wat rechtvaardig en goed is,
  want Ik kom binnenkort om u te redden
  en mijn rechtvaardigheid te tonen.
  Gezegend is de man die de sabbat in ere houdt;
  gezegend is de man die zichzelf weerhoudt van slechte daden.

Jes. 56:3-8
VERLOSSING OOK VOOR ANDERE VOLKEN.

  Als iemand van een ander volk zich bij de HERE aansluit, laat hij dan niet zeggen:
  "De HERE zal mij achterstellen bij Zijn eigen volk."
  Zelfs als hij een eunuch is,
  moet hij niet denken minderwaardig te zijn.

Want dit zeg Ik

  over de eunuchs die de sabbat in ere houden,
  zich gedragen zoals Ik dat wens
  en weten dat zij deel uitmaken van mijn verbond:
  Ik zal hun in mijn huis, binnen mijn muren
  een naam geven,
  die uitgaat boven de eer die zij zouden ontvangen
  als zij zonen en dochters hadden.
  Want de naam die Ik hun zal geven, is een eeuwige;
  hij zal nooit verdwijnen.
  Ja, allen die zich bij het volk van God voegen hoewel zij behoren tot een ander volk,
  Hem dienen en Zijn naam liefhebben,
  Zijn dienaars zijn en de sabbat niet ontheiligen
  en die Zijn verbond en beloften hebben aanvaard,
  zal Ik ook naar mijn heilige berg van Jeruzalem brengen.
  Ik zal hen vol vreugde maken in mijn huis van gebed.
  Ik zal hun offers en geschenken aannemen,
  want mijn tempel zal 'Huis van gebed voor iedereen' worden genoemd!
  Want de HERE God,
  Die de uitgestotenen van Israël terugbrengt, zegt:
  Naast mijn volk Israël
  zal Ik daar ook anderen brengen.

Jes. 56:9-12
GEESTELIJKE LEIDERS VEROORDEELD.

  Kom, wilde dieren van het land, scheur de schapen uit elkaar;
  kom, wilde dieren van de bossen, verscheur mijn volk.
  Want de wachters van mijn volk
  zijn allemaal blind voor het gevaar.
  Het zijn leeghoofden,
  die geen alarm slaan als het gevaar komt.
  Zij houden van zomaar wat liggen,
  van slapen en mooie dromen.
  Zij zijn net zo gulzig als honden,
  nooit hebben zij genoeg;
  het zijn domme herders,
  die alleen op hun eigen welzijn letten
  en elke kans benutten om er zelf beter van te worden.
  "Vooruit", zeggen zij, "laten wij wat wijn halen en een feest houden;
  laten we ons eens lekker bedrinken.
  Dit is pas leven; zo mag het wel altijd blijven.
  En morgen wordt het nog mooier!"

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen