Hoe de Bijbel te lezen?

Hoe de Bijbel te lezen - De eerste dingen eerst
Wanneer we bestuderen hoe we de Bijbel kunnen lezen, moeten we eerst de redenen bespreken waarom het lezen van de Bijbel belangrijk is. In 2 Timoteüs 3:16 lezen we dat de Bijbel “door God is ingegeven”. Dat betekent dat de Bijbel Gods woorden aan ons bevat.

De Bijbel is betrouwbaar en onfeilbaar. In tegenstelling tot andere zogenaamde “heilige boeken” geeft de Bijbel ons meerdere manieren waarop we zijn betrouwbaarheid kunnen nagaan, zoals de talrijke bevestigde profetieën, wetenschappelijke feiten en historische details. De Bijbel is ook voor onze levens in het heden relevant. De grote levensvragen worden erin beantwoord: waarom ben ik hier, wat is mijn doel, hoe kan ik zin geven aan mijn leven, is er leven na de dood, waarom is er zo veel leed op de wereld? De Bijbel geeft ons ook een maatstaf waarmee we dwalingen en vals onderricht kunnen herkennen.

De Bijbel is niet zomaar een “leesboek”. Het is de bedoeling dat we de Bijbel bestuderen en dat onze levens er zo door beïnvloed worden. “Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet. Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij er uitziet. Luister dus goed naar de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt, en doe ook wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zal het goed met je gaan” (Jakobus 1:22-25).

Hoe de Bijbel te lezen - De belangrijkste stappen
Er zijn enkele belangrijke stappen die we kunnen zetten wanneer we leren hoe we de Bijbel kunnen lezen. Het is een uniek boek!

  1. Bid en vraag de Heilige Geest om je te helpen. Johannes 16:13 stelt: “Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.”
  2. Bekijk de context van het vers. De context (de verzen rondom het vers dat je bestudeert) is heel belangrijk. Daarin zul je vinden aan wie het vers geschreven is, waarom en door wie het werd geschreven, en het onderwerp waarover de schrijver het heeft.
  3. Begrijp de culturele verschillen. Afhankelijk van welk boek je leest, werd de tekst tussen 3400 en 1900 jaar geleden geschreven. Probeer je 21e eeuwse “bril” af te zetten en de cultuur van die tijd te begrijpen.
  4. Herken het soort literatuur dat je leest. Sommige gedeelten van de Bijbel bevatten geschiedenis, maar andere gedeelten bevatten wetten, liederen, profetieën, brieven, dichterlijke werken, enzovoorts. Als je gedichten op dezelfde manier probeert te lezen als een geschiedenisboek, dan zal dat heel verwarrend zijn.
  5. Ga op zoek naar de toepassing. Hoe kunnen de verzen die je leest worden toegepast op je eigen dagelijkse leven? Wat heb je geleerd over God of Jezus? Welke vragen heeft je lezing opgeroepen?

Hoe de Bijbel te lezen - Waar moet ik beginnen?
Een veel gestelde vraag van mensen die nog niet goed weten hoe ze de Bijbel kunnen lezen, is: “Waar moet ik beginnen?” Zoals ik eerder al zei, is de Bijbel een uniek boek. Het is niet vlot van begin tot eind te lezen zonder op zijn minst een basisbegrip van de boodschap te hebben. Het is een verzameling boeken die door verschillende auteurs werd geschreven. Als jij de Bijbel nog nooit gelezen hebt, dan willen wij je aanmoedigen om te beginnen met de evangelies: Matteüs, Markus, Lukas of Johannes. Als je voor Markus kiest, dan zul je ontdekken dat dit een gemakkelijk te lezen boek is over het leven en de werken van Jezus. In Johannes zul je ontdekken wat Jezus heeft gezegd en wie Hij is. Elk van de evangelies zal je helpen om het leven en de bediening van Jezus te kunnen begrijpen.

Wanneer je de evangelies gelezen hebt, lees dan enkele van de zogenaamde “epistels” (brieven): Romeinen, Efeziërs, Filippenzen. Je kunt daar heel bruikbare aanwijzingen vinden voor een leven dat God eert. Daarna zou je kunnen beginnen bij het boek Genesis, waarin je leert hoe God de wereld heeft geschapen en hoe de zonde de wereld heeft aangetast.

Sommige mensen geven voor hun Bijbelstudie de voorkeur aan een chronologische Bijbel of een jaarlijks leesrooster:

  • Chronologische Bijbel - Wanneer mensen voor het eerst de Bijbel lezen, zijn ze vaak verbaasd dat de Bijbel niet in chronologische volgorde is gerangschikt. Onze eigen online chronologische Bijbel plaatst het geheel in een chronologisch overzicht, wat nuttig kan zijn als je de volgorde van de gebeurtenissen probeert te begrijpen.
  • Een leesrooster - Er zijn een heleboel leesroosters beschikbaar die je kunnen helpen om Gods Woord in een bepaalde tijdsperiode te lezen. Meestal gaat het om leesroosters voor één of drie jaar. Vaak gaat elke dagelijkse lezing dan vergezeld van een Psalm of een Spreuk. Deze leesroosters kunnen van het internet gedownload worden of in gedrukte versie gekocht worden.
Leer meer over Bijbelleesroosters!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen