De rechterstoel

De rechterstoel - Wat is dit en wanneer zal dit plaatsvinden?
Het idee van de rechterstoel, in het Grieks "Bema" genoemd, komt uit de oude Olympische Spelen, waar een jury of rechter aan de finishlijn op de "Bema" zetel zat. Het doel van de rechter was om de volgorde te bepalen waarin de lopers de finish bereikten (wie was eerste, wie tweede, enzovoorts) en om vervolgens de bijbehorende prijzen uit te reiken. Dit is de beeldspraak achter wat wij nu kennen als de Rechterstoel van Christus.

Deze zetel wordt in 1 Korintiërs 3:12-15 beschreven: "Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen." Je goud, zilver en edelstenen zijn je werken die voor de glorie van God zijn uitgevoerd, met het juiste motief en in de kracht van de Heilige Geest.

Er bestaan verschillende interpretaties over het exacte moment waarop de Rechterstoel zal plaatsvinden. Sommigen denken dat dit het moment is waarop een gelovige sterft. Anderen zijn van mening dat de Rechterstoel zal plaatsvinden tijdens de eindtijd en dat alle gelovigen dan tegelijkertijd zullen worden beoordeeld. In werkelijkheid doet het er niet echt toe wanneer de Rechterstoel zal plaatsvinden. Het is veel belangrijker dat wij erop voorbereid zijn.

De rechterstoel - Wat het niet is
De Rechterstoel is niet bepalend voor je redding, maar is het moment waarop gelovigen zich tegenover Christus voor hun levens moeten verantwoorden. Het is ontzettend belangrijk dat we de Rechterstoel niet verwarren met het oordeel voor de Grote Witte Troon. Openbaring 20:11-15 beschrijft dit oordeel: "Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid." De Grote Witte Troon is waar mensen die niet in Jezus Christus geloven worden beoordeeld en veroordeeld.

De Rechterstoel daarentegen is bestemd voor gelovigen wier verlossing reeds is veiliggesteld door hun geloof in Jezus Christus (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10). We moeten de Rechterstoel niet zien als een oordeel van Christus over onze zonden, maar veeleer de beloning van God voor onze levens. Jazeker, we zullen ons ongetwijfeld voor onze levens moeten verantwoorden. Romeinen 14:10-12 legt dit uit: "Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden." Deze beoordeling zal onder meer bestaan uit een verantwoording voor de zonden die we hebben begaan. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat veroordeling niet het zwaartepunt van de Rechterstoel zal zijn.

In 2 Korintiërs 5:10 geeft Paulus de kerk van Korinthe een illustratie van de Rechterstoel: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht." Paulus leert ons dat alle Christenen voor de Rechterstoel van Christus zullen staan. Tijdens deze gebeurtenis zal Jezus Christus elke daad aan het licht brengen - goed of slecht - van elke gelovige sinds zijn bekering. Elke Christen zal op basis van zijn woorden, daden en trouwhartigheid beloond worden.

Lees nu deel 2 van "De rechterstoel"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen