Wat is zonde?

Wat is zonde? De grote vraag
We leven in een cultuur waar het concept van zonde verstrikt is geraakt in legalistische argumenten over goed en fout. Wanneer we de vraag "Wat is zonde?" overwegen, dan denken we vaak aan overtredingen van de Tien Geboden. Maar zelfs dan hebben we de neiging om moord en overspel als "belangrijke" zonden te zien in vergelijking met liegen, vloeken of afgoderij.

De waarheid is dat zonde, zoals deze in de oorspronkelijke vertalingen van de Bijbel wordt gedefinieerd, betekent dat we "het doel missen". Het doel is in dit geval de standaard voor perfectie zoals deze door God is ingesteld en door Jezus werd gemanifesteerd. In dat licht is het duidelijk dat we allemaal zondaars zijn.

De Apostel Paulus zegt in Romeinen 3:23: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."

In het licht hiervan hebben we er niets aan om onszelf met anderen te vergelijken. We kunnen ons falen om op eigen kracht rechtschapen te zijn niet vermijden. Dit past allemaal in Gods ontwerp omdat we een vertrouwen op het offer van Jezus, dat voor onze zonden betaalde, alleen zullen overwegen wanneer we ons bewust zijn van onze eigen zwakheden.

Wat is zonde? Een Bijbels perspectief
Zonde wordt honderden keren in de Bijbel genoemd, beginnend met de oorspronkelijke erfzonde toen Adam en Eva van de boom van de kennis aten. Vaak lijkt het zo te zijn dat zonde eenvoudig de schending is van één van Gods wetten, waaronder de Tien Geboden.

Maar Paulus plaatst dit in Romeinen 3:20 in perspectief wanneer hij zegt: "Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen."

God wilde dat we onze zonden herkennen. Zelfs mensen die nooit een moord of overspel gepleegd hebben, zullen ontdekken dat zij schuldig zijn aan liegen of het aanbidden van valse afgoden, zoals geld en macht, in plaats van God.

Tragisch genoeg zal elke mate van zonde ons van God afscheiden.

"De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren," zegt Jesaja 59: 1-2. "Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen."

We moeten de verleiding weerstaan om te handelen alsof we rechtschapen zouden zijn, vooral het vertrouwen op onze eigen goede daden.

"Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons." (1 Johannes 1:8-10)

Wat is zonde? Een oproep tot inkeer
In dit alles is het goede nieuws dat wij, als we onszelf als zondaars herkennen, slechts berouw hoeven te tonen en Jezus slechts hoeven te omarmen om vergeven te worden.

De Apostel Paulus noemt dit proces "verdriet dat God welgevallig is"; het herkennen van onze zonde en weten dat wij er verantwoordelijk voor zijn.

"Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood," schrijft Paulus in 2 Korintiërs 7:10-11. "Zie nu zelf waartoe uw verdriet dat God gegeven heeft, uiteindelijk heeft geleid. Hoe groot is uw inzet niet geworden; meer nog, hoe fel hebt u zich niet verdedigd, hoe verontwaardigd was u niet, hoe bang was u niet voor mij, hoezeer verlangde u niet naar mij, wat een ijver hebt u niet getoond om die broeder te straffen. In ieder opzicht hebt u bewezen dat u in deze zaak niets te verwijten valt."

Leer meer over vergeving!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen