Heilig, heilig, heilig

Heilig, Heilig, Heilig - De geschiedenis
"Heilig, Heilig, Heilig" wordt al sinds het begin van de 19e eeuw gezongen in Christelijke kerken. Al eeuwenlang heeft dit gezang zegen gebracht aan mensen overal op aarde. De inspirerende tekst van de hymne is geschreven door Reginald Heber (1783-1826), de Anglicaanse bisschop van Calcutta. Als wetenschapper stond Heber in hoog aanzien. Hij mocht in 1815 lezingen geven in Oxford (de zogenaamde "Bampton lectures") waarin hij de Goddelijkheid van de Heilige Geest benadrukte.

De geestelijke John Bacchus Dykes (1823-1876) schreef voor de viering van Drievuldigheidszondag in 1861 de melodie voor de hymne "Nicaea", die doorgaans gezongen wordt met de woorden “Heilig, Heilig, Heilig! Here God Almachtig.” In deze hymne, het duurzaamste geschenk dat Heber aan de kerk heeft gegeven, weerklinkt de aanbidding van de hemelse wezens. Heilig, Heilig, Heilig is een muzikale openbaring van eeuwige principes van het Christendom:

    1. God is Drie in Een,
    2. God is de Allerheiligste, en
    3. Gods schepping is een afspiegeling van Zijn heerlijkheid.

Heilig, Heilig, Heilig - de theologie
“Heilig, Heilig, Heilig... Gezegende Drie-eenheid” wordt gebruikt om de Bijbelse leer samen te vatten dat God drie Personen is - maar toch één God. In Genesis 1:26; 3:22 en 11:7 staat een aanwijzing dat God Zelf uit meerdere personen bestaat. Het Oude Testament verwijst naar de Messias wanneer gesproken wordt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus (Psalm 110:1). “De HEER spreekt tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan Mijn rechterhand...’” Deze zelfde tekst zien we in het Nieuwe Testament terug in Matteüs 22:41-45. In Jesaja 6:8 valt de combinatie van enkelvoud en meervoud op. “Wie zal Ik sturen? Wie kan namens Ons gaan?” In Jesaja 63:10 komt Gods volk in opstand en krenkt “Zijn Heilige Geest”, waarmee gesuggereerd wordt dat de Heilige Geest los staat van God Zelf, en dat de Heilige Geest emotionele eigenschappen bezit die kenmerkend zijn voor een op zichzelf staande persoon. “God in Drie Personen” - Vader, Zoon en Heilige Geest - en elke persoon is volledig God, en er is één God.

Heilig, Heilig, Heilig - De betekenis
Velen van ons hebben de tekst “Heilig, Heilig, Heilig” al zo vaak gehoord dat we er niet meer vol ontzag bij stilstaan. Wat betekent “heilig” eigenlijk precies? Waarom wordt “heilig” drie keer herhaald? Jesaja 6 begint met het visioen dat de profeet heeft over God. Drie dingen vielen Jesaja op over God: Hij was “gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van Zijn mantel vulde de hele tempel” (Jesaja 6:1) en de serafs (of serafijnen) riepen elkaar toe dat de Almachtige Heer “heilig” is. In het Oude Testament was het gebruikelijk om een woord drie keer te herhalen om het te benadrukken (Jeremia 22:29 NBG, Ezechiël 21:27 NBG). Net als in Jesaja 6:3, beschrijft Johannes de glimp die hij van de eeuwigheid opvangt als een “zee van glas” met hemelse wezens die Gods troon omgeven. Dag en nacht verheerlijken, eren en prijzen de serafijnen en cherubijnen de Almachtige Here God met slechts één zin: “Heilig, Heilig, Heilig...” (Openbaring 4:6,4: 8). Dit is lofprijzing op het hoogste niveau.

De heiligheid van God is onbeschrijfelijk in menselijke taal. Daarom openbaren de hemelse verkondigingen het eeuwige. God is heilig en Hij is eerbied en respect waardig. Als verheven Schepper staat Hij boven en los van een zondige wereld. Toch schiep God ons ten behoeve van Zijn eigen heerlijkheid. “Breng Mijn zonen terug van verre, Mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie Mijn naam is uitgeroepen, en die Ik omwille van Mijn Majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd” (Jesaja 43:6-7). Efeziërs 1:12 herinnert ons eraan dat Gods ons koos uit Zijn wil en ten behoeve van Zijn doel, “opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd.”

Voor mensen wier hoop gevestigd is in Jezus Christus, verheft de hymne “Heilig, Heilig, Heilig” onze geest om de woorden van engelen te horen zoals ze in Gods Woord beschreven zijn. De tekst van dit gezang inspireert ons om onze harten over te geven aan Gods barmhartigheid en liefde. En geeft onze stemmen de gelegenheid om God de Vader, Zoon en Heilige Geest aan de wereld te verkondigen!

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen