De oneindige God

De oneindige God - de betekenis
"Oneindige God" betekent de God zonder enige grenzen. Oneindig is eindeloos, immens, onmetelijk en overal in het universum aanwezig. God is niet beperkt zoals wij in ons begrip zijn, en Hij is ook op geen enkele andere wijze ergens aan gebonden. Toen Johannes de brieven aan de zeven kerken schreef, met de woorden die hem door God gegeven werden, zei hij: “Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt… ” (Openbaring 1:4). Hiermee beschrijft hij God, die niet alleen vandaag bestaat, maar altijd bestaan heeft en altijd zal bestaan.

In vers 8 vertellen Gods eigen woorden ons: “Ik ben de Alfa [het begin] en de Omega [het eind]… Ik ben het die is, die was en die komt.” Van Jezus Christus (God met ons) wordt in Hebreeën 13:8 gezegd dat Hij “…dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.” Door te zeggen dat Hij dezelfde is, benadrukt dit vers dat Zijn natuur onveranderlijk is en dat de genade die Hij schenkt nu en altijd beschikbaar is voor allen die in Hem geloven.

De oneindige God - Hem begrijpen
A.W. Tozer heeft gezegd: “God is in alle opzichten ver buiten ons, volledig boven ons verheven en oneindig ver van ons verwijderd, maar wanneer we over God denken, proberen we over iemand te denken die anders is dan alles wat wij kennen. God zegt: wie is als Mij? Of met wie zul je Mij vergelijken? Het antwoord is: niemand; niemand is als God, niets is als God. God is als Zichzelf.

Wij verblijven in materie en ruimte en tijd en we zijn schepselen. God is niet materieel; Hij verblijft niet in materie. En Hij is niet ruimtelijk; Hij verblijft niet in de ruimte. En Hij is niet tijdelijk; Hij verblijft niet in de tijd. En Hij is geen schepsel; God is een Schepper, geen schepsel. God bestond al voordat enig schepsel bestond en zoals ik eerder heb gezegd, niets voegt iets toe aan God en niets kan iets van Hem wegnemen.”1

We kunnen God beginnen te begrijpen wanneer we meer kennis opdoen door Zijn geschreven Woord en Zijn Heilige Geest. God heeft Zichzelf, Zijn karakter en Zijn natuur geopenbaard in woord en geestelijke openbaring. Hij wenkt ons om tot Hem te komen en Hem te leren kennen.

De oneindige God - Hem kennen
Wanneer we de oneindige God beginnen te kennen, zijn we in staat om een relatie met Hem te vormen, in plaats van alleen over Hem te weten. Hij is alwetend en almachtig. Hij is het soevereine Oppergezag. Hij is een goede, barmhartige en liefhebbende God.

Hem persoonlijk kennen kan je leven veranderen. Met Hem kun je tegenslag overwinnen, en ervaar je de troost, begeleiding en kracht van Zijn Heilige Geest in je dagelijkse leven. Het allerbeste van de kennis van God is dat Hij ons vergeving van alle zonden en een eeuwig leven met Hem beloofd heeft, als we geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus, en Hem aanvaarden in ons hart. Er is maar één simpele stap nodig om Hem te leren kennen. Vraag Hem om Zichzelf aan jou te openbaren. Bid dat Hij jou zal vergeven van al je zonden en dat Hij jouw geloof zal versterken. Hij zal dit trouw voor jou doen, als jij het maar vraagt.

Leer meer!

Voetnoten:
1 Facing the Infinite God is een preek die gehouden werd in de Avenue Road Alliance Church, Toronto door A. W. Tozer.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen