28 juni


Het vroege begin van de gevangenschap

De waarschuwing van de profeten dat Israël door de Assyriërs in gevangenschap zou worden afgevoerd begint nu bewaarheid te worden. Het zal nog enkele jaren duren voordat het koninkrijk volledig instort, maar het verslag geeft aan dat zelfs nu, tijdens de heerschappij van Pekah, al veel mensen van Ruben, Gad en Manasse door Tiglath-Pileser (koning Pul) worden weggevoerd.


In Israël

2 Kon. 15:29, 1 Kron. 5:23-26 - Assyrië
EERSTE GEVANGENEN AFGEVOERD. Ko Tijdens Pekahs bewind viel de Assyrische koning Tiglath- Pileser Israël aan. Hij nam de steden Ijhon, Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead en Galilea, heel het gebied van Naftali in. De bevolking werd in ballingschap naar Assyrië weggevoerd. Kr De stam van Manasse leefde verspreid door het land van Basan tot Baäl- Hermon, Senir en de berg Hermon. Ook deze stam telde vele leden.
De familiehoofden van deze stam waren Hefer, Jiseï, Eliël, Azriël, Jeremia, Hodavjah en Jahdiël. Ieder van hen had een grote reputatie als strijder en aanvoerder. Maar zij waren ontrouw aan de God van hun voorouders. Zij aanbaden de afgoden van de oorspronkelijke bevolking, die God voor hen had gedood. Daarom zette de God van Israël de Assyrische koningen Pul en Tiglath- Pilneser aan het land binnen te vallen en de mannen van Ruben, Gad en Manasse te deporteren. Zij werden meegenomen naar Halah, Habor, Hara en de rivier van Gozan, waar zij tot op de dag van vandaag wonen.

Oorlog tussen Syrië, Israël en Juda

Deze schokkende wending in de gebeurtenissen leidt tot grote angst voor de Assyriërs in zowel Israël als Syrië. Zij verenigen zich in een uitzonderlijke alliantie en vragen Juda zelfs om zich bij hen aan te sluiten. Wanneer Juda weigert om in deze zaak betrokken te worden, keren Syrië en Israël zich tegen Juda in een poging om steun af te dwingen. Dit vreemde conflict begint wanneer Jotham aan de macht is en gaat door tot in de heerschappij van zijn zoon Achaz, die kennelijk negen jaar co-regent is geweest.


In Juda

2 Kon. 15:37
SYRIE EN ISRAEL DREIGEN. In die dagen zorgde de HERE ervoor dat koning Rezin van Syrië en koning Pekah van Israël samen Juda aanvielen.


In Israël

2 Kon. 15:30a,31,30b (732 v.C.)
PEKAH VERMOORD. Toen smeedde Hosea, de zoon van Ela, een complot tegen Pekah en vermoordde hem. De verdere gebeurtenissen tijdens de regering van Pekah staan te lezen in de Kronieken van de koningen van Israël. De nieuwe koning van Israël werd Hosea. Hij was een tijdgenoot van Jotham, de zoon van Uzzia, die sinds twintig jaar koning van Juda was.

2 Kon. 17:1a,2 (732 v.C.)
HOSEA KONING VAN ISRAEL. Hosea, de zoon van Ela, werd de nieuwe koning van Israël. In Juda regeerde toen koning Achaz, die twaalf jaar aan de macht was toen Hosea zijn troon besteeg.

2 Kon. 17:1b
HOSEA'S KARAKTER. Zijn bewind in Samaria duurde negen jaar en was een goddeloos bewind, maar niet zo erg als dat van sommigen van zijn voorgangers.


In Juda

2 Kon. 15:36,38a, 2 Kron. 27:7,9a (730 v.C.)
DOOD VAN JOTHAM. De rest van Jothams geschiedenis staat beschreven in de Kronieken van de koningen van Juda. Na zijn dood werd Jotham begraven bij de andere koningen van Juda op de koninklijke begraafplaats in de Stad van David.

2 Kon. 15:38b, 2 Kon. 16:1,2a, 2 Kron. 27:9b, 28:1a
ACHAZ BEGINT ALLEENHEERSCHAPPIJ. De nieuwe koning van Juda was Achaz, de zoon van koning Jotham, die zestien jaar in Jeruzalem regeerde. Bij zijn troonsbestijging was hij twintig jaar. In Israël regeerde toen koning Pekah, een zoon van Remalia, die zeventien jaar aan de macht was toen Achaz koning werd.

2 Kon. 16:2b-4, 2 Kron. 28:1b-4
KARAKTER VAN ACHAZ. Hij was echter een goddeloze koning en leek in niets op zijn voorvader koning David. Hij volgde namelijk het slechte voorbeeld van de koningen in het naburige Israël en maakte afgodsbeelden van Baäl. Hij bracht bezoeken aan het dal Ben-Hinnom, niet alleen om reukwerk te verbranden voor de afgodsbeelden, maar ook om zijn eigen zonen in het vuur te offeren. Dat waren dezelfde gruwelijke zonden die de heidense volken deden, die de HERE uit het land had verjaagd om plaats te maken voor Israël. Ja, hij offerde en verbrandde reukwerk in de afgodentempels op de heuvels en onder elke groene boom.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen