5 oktober


De profetieën van Maleachi

Na Esthers moedige voorbede voor haar volk zal het weer twintig jaar duren voordat het historische verslag wordt vervolgd. Tijdens de eerste veertien jaar van die periode blijken koning Xerxes' goede tijden ten einde te komen; hij wordt uiteindelijk in 465 voor Christus in zijn eigen slaapkamer vermoord. Zijn zoon Longimanus beklimt vervolgens de Perzische troon als Artaxerxes I.
Er is weinig bekend over wat er in de zestig jaar na de voltooiing van de tempel plaatsvindt in het gebied dat we kennen als de Trans-Eufraat. Latere gebeurtenissen geven aan dat de opwinding over de voltooiing van de tempel, en zelfs over het incident tussen Esther en Haman, niet van lange duur is geweest. Kennelijk vindt er opnieuw een periode van ontmoediging plaats in de dolle geschiedenis van dit geplaagde volk. Een deel van het probleem is dat het nu eenmaal lang duurt om een land dat zo volledig verwoest was weer nieuw leven in te blazen. Maar een ander deel van het probleem lijkt voort te komen uit datgene wat het volk van Israël juist hoop en moed zou moeten geven: de profetieën over het herstel met hun grootse visioenen van de komende Messias en Zijn machtige koninkrijk. Na vele jaren van langzame vooruitgang, voortdurende tegenwerking van omliggende volken en blijvende overheersing door de Perzen, komen de voor de hand liggende vragen bovendrijven: is dit het herstel dat ons beloofd werd? Waar is deze “telg van Isaï” die ons van onze vijanden zou verlossen en een eeuwig koninkrijk zou stichten? Wanneer zal deze stad, die nu nog in puin ligt, veranderd worden in een glorieus Jeruzalem? Was het Haman-incident slechts een toevallige gebeurtenis? Geeft God werkelijk om Zijn mensen? Bestaat er daadwerkelijk Goddelijke gerechtigheid?
Ontmoediging en cynisme zijn de harten binnengeslopen en de geestelijke toewijding van het volk heeft eronder te lijden: de tempeldienst wordt verwaarloosd omdat er niet genoeg tienden en offers worden geschonken, de priesters offeren verminkte offerdieren en onderwijzen het volk niet over wat er in de wet staat, de mannen trouwen met vrouwen die buitenlandse goden vereren en echtscheidingen zijn aan de orde van de dag.
Is er dan geen geestelijk leider tijdens deze terugval? Is er niemand die de zondaars zal terechtwijzen en de moedelozen hoop zal geven? Ook al is het niet zeker dat dit de context is waarbinnen Maleachi's bediening plaatsvindt, toch is het mogelijk dat dit het moment is waarop hij het toneel betreedt. Zijn profetieën gaan ongetwijfeld over de problematiek waardoor deze periode gekenmerkt wordt. Maleachi's boodschap is krachtig vanwege haar eenvoud: ja, God houdt nog steeds van Zijn volk en ja, alle pracht van het uiteindelijke herstel ligt nog in het verschiet – in Gods eigen tijdschema. Tot die tijd heeft elk mens een persoonlijke verantwoordelijkheid om een leven te leiden dat geschikt zal zijn voor Gods heilige koninkrijk.
Er is niet veel bekend over wie deze profeet van God eigenlijk is. De stijl van Maleachi's profetieën wordt gekenmerkt door beloftes, vragen en antwoorden. Nadat hij begint met een belofte van God, stelt Maleachi de vraag van een twijfelaar. Vervolgens toont hij aan hoe dwaas de twijfelaar is en hoe wijs de belofte van God is. Verweven in Maleachi's profetieën vinden we de zekerheid dat “de dag van de Heer” zal komen.

Mal. 1:1 (500-460 v.C.?)
VOORWOORD. Bij de monde van de profeet Maleachi richtte de HERE de volgende boodschap tot Israël:

Mal. 1:2-5
GODS LIEFDE ONUITPUTTELIJK. "Ik heb u innig liefgehad", zegt de HERE.
"O ja?" is uw antwoord. "Wanneer dan?"
"Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jakob", antwoord de HERE. "Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs mijn eigen broer Esau verworpen en Esau's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de Jakhalzen in de woestijn.
Als zijn nakomelingen zouden zeggen: 'Wij willen deze puinhopen weer opbouwen', dan zou Ik, de HERE van de hemelse legers, antwoorden: 'probeer het maar. Ik zal het werk weer vernietigen.' Want hun land heet 'Land van de wetteloosheid' en hun volk 'Volk dat nooit vergeving van de HERE zal ontvangen.' Och Israël, kijk toch eens hoe groot de HERE is en wat hij allemaal doet! Dan zult u zeggen: ' Werkelijk, de macht van de HERE reikt tot ver buiten ons gebied!'

Mal. 1:6-14
VERMINKTE DIERENOFFERS. Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als Ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor Mij. En als Ik uw Heer ben, waarom is er dan geen ontzag?" vraagt de HERE van de hemelse legers. "Zelfs de priesters minachten mij."
"Wat? Doen wíj dat?" zegt u. "Wanneer hebben wij minachting voor u gehad?"
"Door op mijn altaar minderwaardig voedsel te offeren."
"Minderwaardig voedsel? Wanneer is dat dan voorgekomen?"
"Dat gebeurt telkens wanneer wordt gezegd: 'Het offer voor de HERE hoeft niet zo waardevol te zijn'. En als wordt toegestaan dat iemand een blind dier offert, is dat dan niet erg? Als de mensen wordt verteld dat zij gerust een kreupel of ziek dier mogen offeren, is dat dan niet vreselijk? Probeer uw gouverneur eens zoiets aan te bieden. Denkt u heus dat hij er blij mee zou zijn of u vriendelijk zou behandelen?
'God, heb medelijden met ons!' Zo bidt u. 'God wees ons genadig!' Maar als dat soort giften als offer wordt gebracht, waarom zou Ik u dan gunstig gezind zijn?" vraagt de HERE van de hemelse legers.
"Och, was er maar één priester onder u, die de deuren zou sluiten en zulke offers zou weigeren. Ik beleef aan u niet veel vreugde", zegt de HERE van de hemelse legers, "en uw offers zal Ik niet aannemen. Maar Ik zal worden geëerd onder de heidenen van het oosten tot het westen. Overal ter wereld zullen zij voor Mij wierook branden en zuivere graanoffers brengen. Want mijn naam zal bekend zijn onder de volken", zegt de HERE van de hemelse legers.
"Maar u haalt mijn naam door het slijk door te zeggen dat mijn altaar niet belangrijk is en door de mensen aan te moedigen daarop goedkope, zieke offerdieren aan Mij te offeren. U zegt wel: 'Wat is het moeilijk God te dienen en te doen wat Hij vraagt.'
Maar Zijn geboden worden veracht. Stel u toch eens voor! Gestolen, kreupele en zieke dieren als offer voor God! Zou Ik zulke offers met genoegen aanvaarden?" vraagt de HERE. "Vervloekt is de man die een mooie ram uit zijn kudde belooft, maar hem later vervangt door een ziek dier als offer aan de HERE. Want Ik ben een groot koning", zegt de HERE van de hemelse legers, "en alle volken hebben diep ontzag voor Mij."

Mal. 2:1-9
GEEN ONDERRICHT DOOR PRIESTERS. Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de HERE van de hemelse legers: "Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen.
Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en u zelf zal weggooien als mest. Dan zult u zien dat Ik het was, Die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen", zegt de HERE van de hemelse legers. "Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. Hij onderwees de mensen de waarheid, die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg.
De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de HERE van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en uw zogenaamde 'onderricht in de wet' heeft velen laten struikelen. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt", zegt de HERE van de hemelse legers. "Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen."

Mal. 2:10-12
GEMENGDE HUWELIJKEN. Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders?
In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de HERE ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen, die afgoden aanbidden. Laat de HERE iedere man (of het nu een priester of een leek is) die dit heeft gedaan, uitroeien uit Zijn volk!

Mal. 2:13-16
ECHTSCHEIDINGEN HEEL NORMAAL. En dan is er nog iets: Het altaar van de HERE wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. "Waarom?" vraagt men zich af. "Waarom heeft God ons verlaten?" Omdat de HERE er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen!
U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in Zijn ogen. En wat wil Hij van u? Gelovige kinderen uit uw verbintenis. Pas daarom op voor hartstocht! Blijf trouw aan uw eigen vrouw.
"Want Ik haat de echtscheiding", zegt de HERE, de God van Israël. "En Ik haat mensen, die geweld plegen."
Wees daarom op uw hoede voor hartstocht en word uw vrouw niet ontrouw.

Mal. 2:17-3:4
HEER DER GERECHTIGHEID ZAL KOMEN. U vermoeit de HERE met uw woorden.
"Waarmee doen wij dat dan?" antwoordt u quasi verrast.
Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de HERE en dat de HERE zo iemand waardeert. Of door te vragen: "Waar blijft God met Zijn rechtvaardigheid?" "Luister, Ik stuur mijn bode voor Mij uit om de weg in gereedheid te brengen. En onverwacht zal de Here, naar Wie wordt uitgezien, naar Zijn tempel komen. Hij is de boodschapper van Gods beloften, Die de grote vreugde zal bezorgen, die zo lang werd verwacht. Ja, Hij komt beslist", zegt de HERE van de hemelse legers.
"Maar wie kan in leven blijven wanneer Hij verschijnt? Wie kan Zijn komst verdragen? Want Hij is als een gloeiend vuur, dat de kostbaarste metalen loutert en Hij reinigt als iets dat de vuilste kleren kan bleken! Als de zilversmelter zal Hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat zij hun werk voor de HERE zullen doen met een rein hart. Dan zal de HERE weer (net als vroeger) genoegen scheppen in de offers, die de mensen uit Juda en Jeruzalem brengen.

Mal. 3:5
BOOSAARDIGEN ZULLEN VEROORDEELD WORDEN. In die tijd zal Ik vlot en doeltreffend vonnissen. Ik zal optreden als een snelle aanklager van de tovenaars, de echtbrekers, de meinedigen, ook tegen hem, die de dagloner zijn loon onthoudt en tegen hen, die weduwen en wezen onderdrukken, buitenlanders opzijdringen en geen eerbied voor Mij hebben", zegt de HERE van de hemelse legers.

Mal. 3:6-12
GOD BEROVEN. "Want Ik, de HERE, ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want Ik blijf altijd genade bewijzen. Hoewel mijn geboden al eeuwen lang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij Mij terugkomen", zegt de HERE van de hemelse legers. "Kom en Ik zal u vergeven.
Maar u zegt: 'Wij hebben U in geen enkel opzicht ooit verlaten!'
O nee? Mag een mens God beroven? Beslist niet! En toch hebt u Mij beroofd.
'Wanneer hebben wij U beroofd?' vraagt u dan.
U hebt Mij beroofd van de tienden en de gaven, die voor Mij waren bestemd. Daarom wordt u getroffen door een vreselijke vervloeking van God, want uw hele volk heeft Mij beroofd. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens", moedigt de HERE van de hemelse legers aan, "dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insekten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat uw land zal blaken van geluk", belooft de HERE van de hemelse legers.

Mal. 3:13-4:3
DAG VAN DE HEER ZAL KOMEN. "U hebt een trotse, arrogante houding tegen Mij aangenomen", zegt de HERE.
"Hoe bedoelt U?" vraagt u. "Wat hebben wij verkeerd gezegd?"
"U zegt: 'Het is dwaas God te dienen. Wat hebben wij eraan als wij Zijn geboden gehoorzamen en voor de HERE van de hemelse legers treuren over onze zonden? Van nu aan zeggen wij wat ons betreft: Je kunt maar beter overmoedig zijn. Want wie goddeloos leven, zal het voor de wind gaan en wie God verzoeken, zullen er zonder kleerscheuren afkomen."
Zij, die eerbied voor de HERE hebben en Hem liefhebben, zeggen tegen elkaar: "Toch bemerkte de HERE het en hoorde het. En Hij heeft een gedenkboek, waarin de namen worden opgeschreven van de mensen, die eerbied voor Zijn naam hebben en aan Hem denken."
"Zij zullen van Mij zijn", antwoordt de HERE van de hemelse legers, "op de dag waarvoor Ik voorbereidingen zal treffen. En Ik zal hen sparen zoals iemand zijn gehoorzame, plichtsgetrouwe zoon spaart. Dan zult u het verschil zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen degene die God dient en hij, die dat niet doet." "Let op", kondigt de HERE van de hemelse legers aan, "de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al. Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan met genezing onder haar vleugels. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren, die in de wei worden losgelaten. De goddelozen zullen worden vertrapt tot stof onder uw voeten op de dag, die nadert", zegt de HERE van de hemelse legers.

Mal. 4:4
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET VOLK. "Denk eraan de wetten van mijn dienaar Mozes te gehoorzamen, die Ik hem op de berg Horeb voor Israël heb gegeven.

Mal. 4:5,6
DE MESSIAS ZAL KOMEN. Kijk, Ik zal u nog een profeet als Elia sturen, voordat die grote, angstaanjagende dag van de HERE aanbreekt. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn. Want zij zullen inzien, dat als zij zich niet bekeren, Ik zal komen en hun land volkomen zal verwoesten."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen