1 november


Wonderen en menigten

De bediening van Jezus gaat bijna het tweede jaar in. Jezus bereikt een hoogtepunt wat Zijn populariteit onder de menigten betreft. Hij verbaast een mensenmassa van meer dan 5000 mensen door hen allemaal te voeden met slechts een handvol broden en enkele vissen. Na dat vertoon staan zij op het punt Hem tot koning uit te roepen, maar natuurlijk hebben zij de aard van Zijn koninkrijk niet goed begrepen. Wanneer Jezus zegt dat Hij het echte brood van het leven is en dat zij Zijn vlees moeten eten, voelen velen zich beledigd en keren zich van Hem af. Zij zijn in staat Jezus te aanvaarden als een populaire volksheld die wonderen verricht, maar zijn niet bereid om de vereisten van echt discipelschap te accepteren.
Jezus vervolgt Zijn dialoog met de Farizeeërs en wijst op het gevaar van legalisme, vooral op het gebied van traditionele doctrinaire regels die niet in de wet staan. Natuurlijk zijn zij Jezus vijandig gezind vanwege Zijn veroordeling van hun georganiseerde religie en de bedreiging die Hij vormt voor hun politieke macht. De oppositie in Judea groeit zo sterk dat de politieke en religieuze leiders van die streek Jezus willen vermoorden. Daarom blijft Jezus nog een tijdje in Galilea. Hij verlaat dat gebied kennelijk niet eens om het Paschafeest in Jeruzalem te vieren dat in deze tijd plaatsvindt.
Ondanks deze oppositie is het indrukwekkend dat Jezus de harten van het gewone volk zo massaal heeft weten te winnen. De profeten uit de oudheid predikten eveneens rechtschapenheid en spraken eveneens oordelen uit over valse religieuze leiders, maar geen van hen was zo populair bij het volk als Jezus. Wie van de profeten kon Jezus' inzicht evenaren? Wie van de profeten kon Jezus' persoonlijke rechtschapenheid benaderen? En wie van de profeten wilden de mensen tot koning kronen? Deze Jezus is niet zomaar weer een profeet, maar Hij is de Messias over wie alle andere profeten hebben geprofeteerd.

Mat. 14:14, Mar. 6:34, Luk. 9:11b, Joh. 6:2-4
JEZUS ONDERWIJST MENIGTE. Mk Toen Jezus uit de boot stapte, zag het op de oever zwart van de mensen, die uit de dorpen en steden waren gekomen. Hij had met hen te doen, het leek net een kudde schapen zonder herder. Daarom vertelde Hij hun weer over God. Lk Jezus bleef vriendelijk en vertelde hun over het Koninkrijk van God en genas degenen die ziek waren. Jo Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.

Mat. 14:15-21, Mar. 6:35-44, Luk. 9:12-17, Joh. 6:5-14 (Derde Paschafeest, april, 29 n.C.)
VIJFDUIZEND GEVOED. Mk Tegen de avond zeiden Zijn discipelen: "Het is al laat. U moet de mensen maar wegsturen, dan kunnen ze naar de dorpen en boerderijen gaan om eten te kopen. Hier kunnen zij niets krijgen; er woont hier niemand." Jo Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg Hij aan Filippus: "Waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven?" Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan, maar was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden.
Filippus zei: "Al kopen wij voor 200 zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven."
Andreas mengde zich in het gesprek. "Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee gedroogde vissen heeft. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen?" Mk Jezus zei tegen de mensen dat zij in groepen in het gras moesten gaan zitten. Even later zaten zij op het gras in groepen van vijftig en honderd personen. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek op naar de hemel en dankte God voor dit eten. Daarna brak Hij de broden in stukken. Zijn discipelen moesten die uitdelen onder de mensen. Ook de vissen verdeelde Hij. Iedereen at tot hij genoeg had. Er waren heel veel mensen. Het aantal mannen alleen al bedroeg 5000. Na de maaltijd werd het overschot opgehaald en in manden gedaan. Twaalf manden vol! Jo Het drong tot de mensen door dat Hij iets geweldigs had gedaan. "Ja", zeiden zij, "Hij moet de Profeet zijn, die komen zou!"

Mat. 14:22,23a, Mar. 6:45,46, Joh. 6:15-17a
KONINGSCHAP VERMEDEN. Mk Hierna zei Jezus tegen Zijn discipelen dat zij vlug moesten overvaren naar Bethsaïda. Hij zou later komen, maar wilde eerst de mensen naar huis sturen. Jo Omdat Jezus merkte dat de mensen Hem wilden dwingen hun koning te worden, ging Hij alleen de bergen in.

Mat. 14:23b-27, Mar. 6:47-50, Joh. 6:17b-21
JEZUS LOOPT OVER WATER. Mt Het werd donker en de discipelen waren al ver op het meer. Jo Plotseling begon het vreselijk te waaien en kwamen er hoge golven op het meer. Mk Jezus zag hoe zij tegen de wind in moesten roeien. Hij liep over het meer naar hen toe en wilde hun voorbijgaan. Jo Nadat zij ongeveer vijf kilometer geroeid hadden, zagen zij Jezus over het water lopen. Hij kwam naar hun boot toe. Mk Zij schrokken vreselijk en dachten dat ze een spook zagen. Zij schreeuwden van angst.
Jezus kalmeerde hen meteen. "Ik ben het", zei Hij, "wees maar niet bang."

Mat. 14:28-33, Mar. 6:51,52 - Meer van Tiberias
PETRUS LOOPT OVER WATER. Mt Petrus riep: "Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe mag komen!"
"Goed", riep Jezus. "Kom maar!"
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De golven waren erg hoog! De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. "Here, help mij!" schreeuwde hij.
Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. "Och, twijfelaar", zei Hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?"
Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. Mk De discipelen waren met stomheid geslagen. Hier konden ze niet bij. Want ze begrepen nog steeds niet wie Hij was. Zelfs niet na het wonder met de broden dat ze 's avonds hadden gezien. Mt De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. "U bent inderdaad de Zoon van God!" zeiden zij.

Mat. 14:34-36, Mar. 6:53-56 - Vlakte van Gennésareth
WONDEREN TE GENNESARETH. Zij meerden bij Gennésareth af en gingen aan land. De mensen die op de kant stonden, herkenden Jezus onmiddellijk. Zij vertelden overal in de omtrek dat Hij er was en begonnen zieken naar Hem toe te dragen. Waar Hij ook kwam (in dorpen, steden of gehuchten) overal legde men de zieken op straat. Overal smeekte men Hem of de zieken de kwast van Zijn mantel mochten aanraken. En alle zieken die Hem aanraakten, werden genezen.

Joh. 6:22-24
OVERSTEEK VAN JEZUS EEN MYSTERIE. De volgende morgen kwamen weer heel veel mensen naar de plaats waar Jezus het brood had uitgedeeld. Zij dachten dat Hij daar nog zou zijn, omdat Zijn discipelen de vorige dag alleen waren weggevaren. Maar toen zij zagen dat Jezus er niet was, stapten zij in een paar boten die uit Tiberias waren gekomen en staken over naar Kapernaüm om Jezus te zoeken.

Joh. 6:25-40 - Kapernaüm
UITEENZETTING OVER BROOD VAN HET LEVEN. Toen zij Hem daar vonden, vroegen zij: "Meester, wanneer bent U hier aangekomen?"
"Ik weet wel waarom u Mij zoekt", antwoordde Hij. "U komt niet om de wonderen die u hebt gezien, maar omdat Ik u volop te eten heb gegeven. Maak u toch niet zo druk om gewoon voedsel. Het is zo verteerd en snel bedorven. Werk voor het voedsel, dat blijft en waardoor u eeuwig leven krijgt. Ik zal u dat geven. Dat heeft God Mij opgedragen."
Zij vroegen: "Hoe kunnen wij doen wat God wil?"
Jezus antwoordde: "U moet in Mij geloven. Dat is de wil van God, want Ik ben door Hem gestuurd."
"Bewijs dat dan eens", zeiden zij. "Geef ons een teken van Uw macht. Wat doet U dan voor werk? Onze voorouders hadden in de woestijn steeds te eten. Er staat in de Boeken dat zij van Mozes brood uit de hemel kregen."
Jezus zei: "Dat brood uit de hemel hebben zij niet van Mozes gekregen, maar van mijn Vader. Want het brood van God is Hij, Die uit de hemel is gekomen. Hij geeft het leven aan deze wereld."
"Here", zeiden zij. "Dat brood willen wij altijd wel hebben."
Jezus antwoordde: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. U hebt Mij gezien en toch gelooft u Mij niet. Dat heb Ik u trouwens al eens eerder gezegd. Alle mensen die de Vader Mij geeft, zullen naar Mij toekomen. En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen. Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van God Die Mij gestuurd heeft. God wil niet dat Ik één van deze mensen, die Hij aan Mij gegeven heeft, verlies, maar dat Ik ze op de laatste dag uit de dood terughaal. Mijn Vader wil dat ieder die inziet wie Zijn Zoon is en op Hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. Ik zal hen op de laatste dag uit de dood terughalen."

Joh. 6:41-51
JODEN VECHTEN BEWERING AAN. De Joden begonnen onrust te stoken, omdat Hij had gezegd: "Ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen." Zij zeiden tegen elkaar. "Die man is niemand anders dan Jezus, de zoon van Jozef. Wij kennen Zijn vader en moeder! Hoe durft Hij dan te zeggen dat Hij uit de hemel is gekomen?"
"Houd op met dat gemopper", zei Jezus. "Niemand kan bij Mij komen als de Vader hem niet zover brengt. En op de laatste dag zal Ik hem uit de dood terughalen. De profeet Jesaja heeft geschreven: 'Zij zullen allemaal door God onderwezen worden.' Ieder die de stem van God hoort en naar Hem luistert, komt bij Mij. Niet dat ooit iemand de Vader heeft gezien. Alleen Ik heb Hem gezien, want Ik kom bij Hem vandaan. Luister goed: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood, dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn brood uit de hemel gegeten en zijn toch gestorven. Maar met dit brood uit de hemel is het anders. Wie hiervan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam."

Joh. 6:52-59
JOODSE VRAGEN OVER ETEN VAN VLEES. De Joden kregen hierover ruzie onder elkaar. "Hoe kan Hij ons Zijn lichaam te eten geven?" zeiden zij.
"Ik zeg het nog eens", zei Jezus. "Als u mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal Ik op de laatste dag uit de dood terughalen. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. Ik leef door de kracht van de Vader, Die Mij gestuurd heeft. Als iemand Mij eet, zal hij leven door mijn kracht. Ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen. Wie het eet, zal altijd blijven leven. Het is heel ander brood dan uw voorouders vroeger hebben gekregen, want die zijn tenslotte toch gestorven." Hij zei deze dingen terwijl Hij in een synagoge van Kapernaüm aan het woord was.

Joh. 6:60-66
BELEDIGDE VOLGELINGEN VERLATEN JEZUS. Veel van Zijn volgelingen hadden moeite met deze woorden. "Wat is Hij hard", zeiden zij. "Wie kan dit nu begrijpen?"
Jezus wist wel dat zij hierover bezig waren en vroeg hun: "Erger Ik u met mijn woorden? En als u Mij naar de hemel ziet teruggaan, wat dan? Het leven wordt door de Heilige Geest gegeven; lichamelijk leven heeft op zichzelf geen nut. Wat Ik gezegd heb, is zowel geest als leven. Maar sommigen van u geloven Mij niet." Want Jezus wist allang wie Hem niet vertrouwden en wie Hem zou verraden. Hij zei: "Daarom heb Ik u gezegd dat niemand bij Mij kan komen als de Vader hem niet zover brengt."
Vanaf dat moment gingen veel van Zijn volgelingen niet meer met Jezus mee. Zij wilden niets meer met Hem te maken hebben.

Joh. 6:67-71 - Kapernaüm
PETRUS BEVESTIGT ZIJN GELOOF. "Willen jullie niet ook liever weggaan?" vroeg Jezus aan Zijn twaalf discipelen.
Simon Petrus antwoordde: "Naar wie moeten wij toegaan, Here? U bent de enige Die ons over het eeuwige leven kan vertellen. Wij geloven en zullen openlijk getuigen dat U de Zoon van God bent."
Jezus zei: "Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, maar één van jullie is een duivel." Daarmee bedoelde Hij Judas, de zoon van Simon Iskariot. Die zou Hem later verraden!

Mat. 15:1-9, Mar. 7:1-13 (lente, 29 n.C.)
TRADITIE VEROORDEELD. Op een dag kwamen er enkele Farizeeërs en godsdienstleraars uit Jeruzalem bij Jezus. Zij zagen dat sommige van Zijn discipelen voor het eten hun handen niet wasten. De Joden, vooral de Farizeeërs, zullen niets eten als ze niet eerst hun handen hebben gewassen. Dat hoort zo volgens hun oude traditie. Als zij van de markt komen, wassen zij zich eerst en gaan dan pas eten. Er zijn veel van die oude gewoonten, waaraan zij nog altijd vasthouden. Zo spoelen zij ook bekers, potten en pannen af voordat zij die gebruiken.
De Farizeeërs en godsdienstleraars vroegen aan Jezus: "Waarom trekken Uw discipelen zich niets aan van de oude traditie? Zij hebben voor het eten niet eens hun handen gewassen."
Hij antwoordde: "Huichelaars! De profeet Jesaja had gelijk toen hij zei:

  Deze mensen kunnen heel mooi over God praten,
  maar in hun hart moeten zij niets van Hem hebben.
  Zij eren Hem voor de schijn.
  De wetten en regels die ze de mensen opleggen, komen niet van God.'

U houdt vast aan de traditie, maar aan Gods opdracht denkt u niet. U schuift Gods gebod gewoon aan de kant en zet uw traditie ervoor in de plaats. Mozes, de dienaar van God, heeft bijvoorbeeld gezegd: 'Heb respect en waardering voor uw vader en moeder. Wie kwaad spreekt van zijn ouders, moet sterven.' Maar wat hebt u ervan gemaakt? 'Je hoeft je ouders niet te verzorgen als je tegen hen zegt dat je heel je bezit aan God wilt geven.' Hiermee zegt u eigenlijk dat niemand zich iets van Gods woorden hoeft aan te trekken. Maar u eist wel dat iedereen doet wat uw traditie zegt. Zulk soort dingen doet u wel meer."

Mat. 15:10-20, Mar. 7:14-23
SLECHTHEID VANUIT ANDERE INVALSHOEK. Mk Jezus riep de mensen bij Zich en zei tegen hen: "Luister! Dit is iets wat u beslist moet weten. Een mens wordt niet slecht door wat hij eet. Nee, hij wordt slecht door wat hij denkt en zegt en doet." Mt De discipelen gingen naar Hem toe en zeiden: "Weet U dat de Farizeeërs zich hebben geërgerd aan wat U hebt gezegd?"
Jezus antwoordde: "Iedere plant die niet door mijn Vader is geplant, zal worden uitgetrokken. Trek u dus niets aan van de Farizeeërs. Zij zijn blinde gidsen, die blinde mensen leiden. Zij zullen samen in een kuil vallen."
Petrus vroeg Jezus wat Hij nu precies bedoelde met dat slecht worden door woorden en gedachten.
"Zijn jullie ook nog zo dom?" vroeg Jezus. Mk "Begrijpen jullie niet dat je niet slecht wordt door wat je eet?" zei Hij. "Het voedsel gaat immers niet naar het hart, maar naar de buik en tenslotte komt het in het riool terecht." Jezus maakte hiermee duidelijk dat men alle voedsel zonder gewetensbezwaar mag eten.
Hij ging verder: "Je wordt slecht door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord; overspel, hebzucht en gemenigheid; bedrog, losbandigheid en jaloezie; gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens. Die maken hem slecht."

Joh. 7:1
BEDIENING ALLEEN IN GALILEA. Hierna trok Jezus rond door Galilea. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joodse leiders erop uit waren om Hem te doden.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- novemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen