De vrees voor God

De vrees voor God - Het begin van begrip
In de hele Joodse Schrift lezen we dat “de vrees voor God het begin is van begrip… wijsheid... kennis.” De vrees, in de NBV vertaald als het ontzag voor God, is zelfs een hoofdthema in het gehele Oude Testament:

“Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht” (Spreuken 1:7).

“Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar Zijn wet, getuigt van goed inzicht” (Psalm 111:10).

“Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige” (Spreuken 9:10).

“Maar onwrikbaar als Hij is - wie doet Hem op Zijn schreden keren? Al wat Hij verlangt, laat Hij gebeuren. Wat Hij heeft besloten, voert Hij uit, en Hij heeft nog veel meer plannen. Daarom maakt Zijn aanwezigheid mij zo beducht; wanneer ik Hem beschouw, dan sidder ik. God heeft mijn hart verzwakt, de Ontzagwekkende heeft mij verlamd” (Job 23:13-16).

“Hebben jullie geen ontzag voor Mij? - spreekt de HEER. Beven jullie niet voor mij?" (Jeremia 5:22).

“Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde” (Psalm 2:11).

“Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd” (Psalm 19:10).

“Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen Hem duchten” (Psalm 33:8).

“Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER” (Psalm 34:12).

“Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam” (Psalm 86:11).

“Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens” (Prediker 12:13).

De vrees voor God - De werkelijke betekenis
In deze teksten over Godvrezendheid is het woord “ontzag” afgeleid van Hebreeuwse woorden zoals yir’ah (Spreuken 1:7; 9:10; Psalm 2:11; 19:10; 34:12), yare’ (Psalm 33:8; 86:11; Jeremia 5:22; Prediker 12:13) en pachad (Job 23:13-16), dat eigenlijk “angst”, “schrik” of “er tegenop zien” betekent. Hoewel veel Christelijke leraren de “vrees voor God” wat milder zullen overbrengen en in plaats daarvan woorden als “respect”, “eerbied” of “eer” zullen gebruiken, is de Hebreeuwse taal er vrij duidelijk over. Bovendien zijn er andere Hebreeuwse woorden die meer zachtaardige betekenissen tot uitdrukking kunnen brengen, zoals kabad (Exodus 20:12 - “Toon eerbied voor uw vader en moeder…”, Spreuken 3:9 - “Eer de HEER met al je rijkdom…”)

De vrees voor God - De rest van het verhaal
Het goede nieuws is dat de vrees voor God pas het begin is van begrip. We moeten ook de rest van het verhaal lezen! Het grote nieuws is dat de Liefde van God, door Jezus Christus weerspiegeld in het Nieuwe Testament, de macht heeft om deze angst te verwerpen en ons te bevrijden!

“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden” (1 Johannes 4:18). “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden” (1 Johannes 4:7-12). “Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8). “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Jezus tot Zijn leerlingen in Johannes 15:12-13).

De vrees voor God - De liefde van God
Hoe kunnen wij dat zo grote nieuws over Jezus Christus begrijpen als we niet eerst de vrees voor God bevatten? Kunnen wij zonder totaal ontzag, verwondering, schrik, opzien, eerbied en respect voor een volmaakt heilige, rechtvaardige en goede Schepper, werkelijk naar waarde beseffen wat Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons deed op het kruis van Golgotha? Uiteindelijk komt het neer op perspectief en positie. Wie is God en hoe zien wij zelf Zijn karakter, macht en gerechtigheid? Wie ben ik en wat is mijn menselijke positie ten opzichte van deze Almachtige God?

Pas als we het hele verhaal begrijpen en accepteren, kunnen we ons leven leiden met een bijzondere waardering voor twee waarheden die naast elkaar bestaan: de “vrees voor God” en de “Liefde van God.”

“.. wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt Zijn trouw’" (Psalm 118:4).

“Vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op Zijn liefde en trouw” (Psalm 147:11).

“Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft’" (Openbaring 14:7).

Leer meer over God!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen