23 augustus


Jer. 33:10,11
VREUGDE ZAL TERUGKEREN. De HERE verklaart dat de blijde stemmen van bruidegommen en bruiden en de vrolijke liederen van hen die de HERE dankoffers brengen, weer zullen worden gehoord in dit eens verwoeste land. De mensen zullen zingen:

  "Dank de HERE!
  Want Hij is goed
  en Zijn goedheid en trouw zijn eeuwig!"

Ik zal dit land weer net zo gelukkig en welvarend maken als vroeger.

Jer. 33:12,13
WELVAART ZAL TERUGKEREN. De HERE van de hemelse legers zegt: In dit land dat totaal verwoest is en waar alle steden door mens en dier zijn verlaten, zullen in de velden weer herders met hun kudden te zien zijn. Zij zullen weer met hun kudden gezien worden in de bergdorpen en steden ten oosten van de Filistijnse laagvlakte, in alle steden van de Negev, in het land van Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en in alle steden van Juda.

God gebiedt Jeremia om Zijn beloften over het herstel op te schrijven, zodat alle mensen zullen weten dat de uiteindelijke vrijlating van het volk van Israël niet het gevolg is van toeval of veranderende politieke omstandigheden. Jeremia gebruikt dezelfde profetische poëzie die hij zo vaak gebruikt om duidelijk te maken dat het volk hersteld zal worden door de God van Israël en niemand anders.

Jer. 30:1-3
HERSTEL BELOOFD. Dit is een volgende boodschap van de HERE aan Jeremia: De HERE God van Israël zegt: Schrijf alles wat Ik tegen u heb gezegd op in een boek. Er komt namelijk een tijd, waarin Ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat Ik hun voorouders gaf; zij zullen het bezitten en er opnieuw in wonen.

Jer. 30:4-11
BALLINGSCHAP ZAL EINDIGEN. De HERE droeg Jeremia op het volgende over Juda en Israël op te schrijven:

  "Waar zullen wij vrede vinden?" roepen zij.
  "Er is alleen angst en beven.
  Brengen mannen kinderen ter wereld?
  Waarom staan zij daar dan zo,
  lijkbleek en met de handen op hun buik,
  als vrouwen die op het punt staan te bevallen?"
  Ach, is er in de hele geschiedenis ooit een tijd van angst geweest,
  zoals die nu in aantocht is?
  Het is een tijd van grote nood voor de mensen van mijn volk.
  Maar toch zal God hen redden!

  Want op die dag,
          zegt de HERE van de hemelse legers,
  zal Ik het juk op hun nek breken
  en hen uit de boeien bevrijden.
  Buitenlanders zullen dan niet langer hun meesters zijn!
  Dan zullen zij alleen de HERE, hun God, dienen
  en David, hun koning,
  die Ik voor hen zal laten opstaan,
          zegt de HERE.

  Wees dus niet bang, mijn dienaar Jakob.
  Wees niet angstig, Israël,
  want Ik zal u terugbrengen vanuit verre landen
  en uw kinderen vanuit hun ballingschap.
  Zij zullen vrede en veiligheid hebben in hun eigen land
  en niemand zal hen bang maken.
  Want Ik ben met u en zal u redden,
          zegt de HERE.

  Ik zal de volken waarheen Ik u heb gestuurd volledig vernietigen,
  maar u zal Ik niet uitroeien;
  Ik zal u straffen;
  nee, ongestraft zult u er niet vanaf komen.

Jer. 30:12-15
BALLINGSCHAP DOOR ZONDE.

  Uw zonde is namelijk ongeneeslijk,
  een vreselijke wond.
  Er is niemand die u kan helpen
  of uw wond kan verbinden.
  Geen medicijn is er tegen opgewassen.
  Al uw bondgenoten hebben u verlaten
  en geven niets meer om u;
  want Ik heb u wreed verwond, alsof Ik uw vijand was.
  Meedogenloos, of Ik een onverzoenlijke tegenstander was;
  uw zonden zijn ontelbaar,
  uw schuld is enorm.
  Waarom beklaagt u zich nu over uw zonde
  als over een wond die niet meer te genezen is?
  Ik heb u zo vaak moeten straffen
  wegens de enorme omvang van uw schuld.

Jer. 30:16,17
GENEZING KOMT ERAAN.

  Maar op die dag zullen allen die u vernietigen, vernietigd worden
  en al uw vijanden zullen slaven worden.
  Zij die u beroven, zullen zelf beroofd worden;
  zij die u aanvallen, zullen zelf worden aangevallen.
  Dan zal Ik u uw gezondheid teruggeven
  en uw wonden genezen.
  Nu wordt u nog 'Verstotene' genoemd
  en Jeruzalem heet 'Sion, de plaats die niemand wil'.

Jer. 30:18-24
ALLES ZAL NORMAAL ZIJN. Maar, zegt de HERE,

  als Ik u vanuit de gevangenschap naar uw vaderland terugbreng
  en u weer welvaart geef,
  zal Jeruzalem op haar puinhopen worden herbouwd.
  Het paleis zal weer worden opgebouwd, waar het vroeger heeft gestaan.
  De steden zullen vol vreugde en dankbaarheid zijn.
  Ik zal mijn volk laten groeien en bloeien
  tot het weer groot en aanzienlijk is.
  De kinderen van mijn volk zullen net als vroeger weer in welvaart leven.
  Zij zullen onder mijn ogen samenkomen
  en Ik zal iedereen straffen, die probeert hun schade te berokkenen.
  Ook zullen zij weer een eigen leider hebben,
  iemand die te midden van hen zal opstaan.
  Ik zal hem uitnodigen dichtbij Mij te komen en dat zal hij ook doen.
  Wie zal zich echter uit zichzelf van harte aan Mij toevertrouwen
  en in mijn nabijheid durven komen?
  Dan zult u weer mijn volk zijn
  en Ik zal uw God zijn.

  Kijk, plotseling brult de allesvernietigende wervelwind van de HERE;
  hij zal losbarsten boven de hoofden van de goddelozen.
  De HERE zal Zijn brandende toorn pas laten bedaren
  wanneer Hij alle plannen, waartoe Hij had besloten, heeft uitgevoerd.
  Later zult u begrijpen wat Ik u nu vertel.

Jer. 31:1-14
VREUGDE OVER HERSTEL. In die tijd, zegt de HERE, zullen alle stammen van Israël Mij erkennen als de HERE; zij zullen zich als mijn volk gedragen.

  Ik zal voor hen zorgen,
  zoals Ik zorgde voor hen die uit Egypte kwamen,
  aan wie Ik mijn genade toonde in de woestijn,
  toen Israël wanhopig behoefte had aan rust.

Want lang voor die tijd heeft de HERE tegen Israël gezegd:

  Mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde;
  liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken.
  Ik zal uw volk herstellen, maagd van Israël.
  U zult opnieuw gelukkig zijn
  en weer dansen op het ritme van de tamboerijnen.
  U zult weer wijngaarden planten
  op de berghellingen van Samaria
  en met voldoening de opbrengst van uw eigen tuinen eten.
  Er zal een dag komen dat de wachters op de heuvels van Israël zullen roepen:
  "Sta op, laten we naar Sion gaan,
  naar de HERE, onze God."

Want de HERE zegt:

  Zing blij over alles wat Ik voor Israël zal doen;
  jubel, prijs de HERE en zeg:
  "Voor het grootste van alle volken!"
  Schreeuw het van de daken:
  "De HERE heeft Zijn volk,
  de restanten van Israël, gered."
  Want Ik zal hen terugbrengen vanuit het noorden
  en uit de verste hoeken van de aarde, zonder iemand te vergeten.
  Lammen en blinden zullen terugkomen;
  jonge moeders met hun kleine kinderen;
  vrouwen die op het punt staan te bevallen.
  Het zal een grote menigte zijn, die terugkeert.
  Vreugdetranen zullen hen langs de wangen lopen
  en zij zullen tot Mij bidden wanneer Ik hen naar huis leid.
  Zij zullen langs rustige beken trekken,
  zonder te struikelen.
  Want Ik ben een vader voor Israël
  en Efraïm is mijn oudste zoon.

  Luister naar deze boodschap van de HERE, volken van de wereld,
  en laat iedereen in verre landen het horen:
  De HERE, Die Zijn volk uiteenjoeg, haalt het weer bij elkaar
  en zal erop letten als een herder die zijn kudde bewaakt.
  Hij zal de Israëlieten weer vrijmaken
  en verlossen uit de macht die hun te sterk was!
  Zij zullen thuiskomen en vrolijke liederen zingen op de heuvels van Sion,
  verheugd over de goedheid van de HERE;
  de goede oogsten, de tarwe, de wijn en de olie,
  de pasgeboren kalveren en lammetjes.
  Hun leven zal zijn als een tuin met genoeg water
  en al hun problemen zullen voorbij zijn.
  De jonge meisjes zullen dansen van blijdschap
  en ook de mannen, oud en jong, zullen delen in de feestvreugde.
  Want Ik zal hun rouw veranderen in vreugde,
  Ik zal hen troosten en blij maken,
  want de gevangenschap met al zijn ellende zal achter de rug zijn.
  Ik zal de priesters plezier doen met een overvloed van offers,
  die in de tempel bij hen worden gebracht;
  Ik zal mijn volk verzadigen met mijn overvloed,
          zegt de HERE.

God geeft een bijzonder hoopvol woord aan de vertwijfelde ballingen in het deportatiekamp te Rama.

Jer. 31:15-17
BEMOEDIGING. De HERE sprak opnieuw tegen mij en zei:

  In Rama wordt bitter gejammerd;
  Rachel huilt om haar kinderen
  en wil zich niet laten troosten,
  want er is er niet één meer over.

Maar de HERE zegt:

  Huil niet langer,
  Ik heb uw gebeden gehoord en u zult ze terugzien;
  zij zullen bij u terugkomen uit het verre land van de vijand.
  Uw toekomst ziet er hoopvol uit,
          zegt de HERE,
  want uw kinderen zullen terugkeren naar hun eigen land.

Jer. 31:18-25
Ik heb Israëls klachten gehoord:

  "U hebt mij hard gestraft, maar dat was nodig.
  Want ik was een koppig kalf,
  dat moest wennen aan het juk.
  Keer mijn hart naar U toe,
  opdat ik weer tot U zal terugkeren,
  want U alleen bent de HERE, mijn God.
  Ik ben van U afgedwaald,
  maar kreeg daar al snel berouw over.
  Ik kan mijzelf wel slaan om mijn domheid.
  Ik schaam mij diep
  voor wat ik in mijn jeugd heb misdaan."

De HERE antwoordt:

  Israël is nog steeds mijn zoon,
  mijn liefste kind.
  Ik moest hem vaak straffen,
  maar Ik houd nog steeds van hem.
  Ik verlang naar hem
  en zal genadig voor hem zijn.
  Als u in ballingschap wordt weggevoerd,
  zet dan tekens langs de weg,
  die in de richting van Israël wijzen.
  Markeer uw weg goed.
  Want u zult weer terugkeren naar uw steden, Israël.
  Hoe lang zult u nog aarzelen, afvallige dochter?
  Want de HERE zal iets nieuws en onbekends laten gebeuren;
  Israël zal uit zichzelf de HERE zoeken!

De HERE van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Als Ik hen weer terugbreng, zal men in Juda en haar steden zeggen: "De HERE zegene u, centrum van rechtvaardigheid, heilige heuvel!" Stedelingen, boeren en herders zullen voor altijd in vrede en blijdschap samenleven. Ik zal de vermoeiden rust en de bedroefden blijdschap geven.

Het lijkt erop dat Jeremia deze woorden in een droom heeft ontvangen, omdat hij nu aangeeft dat hij ontwaakt uit een plezierige slaap.

Jer. 31:26
JEREMIA ONTWAAKT. Toen werd ik, Jeremia, wakker. Wat genoot ik van zo'n slaap!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen