De Bijbel en de geslachten

De Bijbel en de geslachten – Hoe moeten we geslacht, huwelijk en gezin zien?
Volgens de Bijbel zijn de geslachten belangrijk voor God. Hij schiep zowel man als vrouw “naar Zijn gelijkenis” (Genesis 1:27). Er zijn dus aspecten van mannen én vrouwen die een gedeelte van Gods aard weerspiegelen. Hij is sterk, maar zachtmoedig. Hij verdedigt en Hij verzorgt. Hij is onafhankelijk en sociaal. Kortom, God is tegelijkertijd als een goede vader en als een goede moeder.

Daarnaast weten we dat het huwelijk in de hemel niet meer zal bestaan, al werd de man het eerst geschapen, is de man lichamelijk sterker en neemt de man vaak de rol van geestelijk, sociaal en economisch leider op zich. In de hemel zullen zowel mannen als vrouwen verheerlijkte engelachtige wezens zijn. Daarom zijn mannen en vrouwen, zelfs hier op aarde, voor God van gelijke waarde (Galaten 3:26-29). Jezus was genadig voor de boetvaardige hoer (Lukas 7:40-50; Johannes 8:1-11) en eerde er zelfs één (Matteüs 26:13), maar Hij ging flink tekeer tegen arrogante, godsdienstige mannen (Matteüs 23).

Helemaal in het begin maakte God een enkele man en een enkele vrouw. Dat was Zijn plan voor het huwelijk en voor de seksuele omgang. In latere tijden hadden sommige gelovige mannen als Abraham, Jakob, David en Simson meer dan een enkele vrouw of echtgenote. Maar dat was niet Gods bedoeling, en die praktijken bleken altijd gepaard te gaan met problemen en verdriet. Jezus is hier bijzonder duidelijk over (Matteüs 19:3-12).

Omdat het huwelijk en het gezin zulke primaire onderdelen van de schepping zijn, zijn zij twee van Gods grootste geschenken voor ons. Het huwelijksbed is een wonderbaarlijke en eervolle zaak (Hebreeën 13:4). Er bestaat een bijna onverklaarbare lichamelijke en emotionele eenheid wanneer twee mensen één worden in lichaam en hart (Matteüs 19:5-6). Een gevolg hiervan, als het Gods wil is, is de wonderbaarlijke geboorte van kinderen; nieuwe levens die geschonken worden om de ouders te weerspiegelen en te zegenen… en er ook door gezegend te worden.

De wereld is beschadigd door de zonde. Het is geen gemakkelijke wereld. Daarom vertelt de beroemde prediker ons dat het “beter is om met z'n tweeën te zijn dan alleen” (Prediker 4:9-12). Het huwelijk was Gods plan vóór de mensheid in zonde verviel, en het is ook vandaag de dag nog steeds de beste oplossing. Omdat het zo belangrijk is, en omdat wij zondige mensen zo gemakkelijk verleid worden om Zijn kostbare geschenk te vernietigen, heeft God ons veel te vertellen over het huwelijk. Hij doet dat om ons te beschermen. Zijn ontwerp van een huwelijk tussen een man en een vrouw maakt echtscheiding onacceptabel, tenzij er ontrouw is gepleegd (Matteüs 5:31-32). Daarnaast verbiedt God overspel (Exodus 20:14; Spreuken 6:32), homoseksuele betrekkingen (Leviticus 18:22; 20:13; Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9) en bestialiteit (Exodus 22:19; Leviticus 18:23; Deuteronomium 27:21).

De Bijbel en de geslachten – Het wonder van het huwelijk
Laten we ter afsluiting kijken naar de prachtige woorden van de apostel Paulus die ons vertellen hoe het wonder van het huwelijk op nog veel grotere wonderen wijst.

    “Mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft Zichzelf voor de gemeente opgeofferd! Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend vóór Hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn Lichaam. Er staat in de Boeken, dat een man en zijn vrouw samen één zijn: ‘Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dat moment zijn ze één geheel.’ Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf, en de vrouwen moeten respect hebben voor hun man” (Efeziërs 5:25-33).
Leer meer!

Met dank aan Scott Munger, PhD, Biblica. Alle rechten voorbehouden in het origineel.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen