7 september


Einde van Ezechiëls bediening

Na Ezechiëls visioen van de grote tempel duurt het twee jaar voordat het woord van de Heer hem weer bereikt. Ditmaal blijkt het te gaan om een enigszins vreemde voetnoot bij een oordeel dat Ezechiël zestien jaar eerder over de stad Tyrus had uitgesproken. Volgens die eerdere profetie zou Nebukadnezar Tyrus volledig verwoesten en zou de stad ooit niets meer zijn dan een “kale rots”. Sindsdien heeft Nebukadnezar Tyrus inderdaad dertien jaar lang belegerd en is het gedeelte van de stad dat zich op het vasteland bevindt al verwoest. Maar Nebukadnezar heeft de eilandstad blijkbaar nog niet weten te bereiken – tenminste niet op een manier die voor hem de moeite van de inspanning waard is. Daarom lijkt God Ezechiël te vertellen dat Hij Egypte als een soort troostprijs aan Nebukadnezar zal geven. Voor een dergelijke korte passage blijkt deze verschillende interessante vragen op te roepen. De passage eindigt zelfs met een mysterieus slotwoord.

Ezec. 29:17-20 (570 v.C.)
BELEG VAN TYRUS NIET LONEND. In het zevenentwintigste jaar van koning Jojakins gevangenschap, op de eerste dag van de eerste maand, kreeg ik de volgende boodschap van de HERE: "Mensenzoon, het leger van koning Nebukadnezar van Babel voerde een hevige strijd tegen Tyrus. De hoofden van de soldaten waren kaal en hun schouders waren ontveld en deden pijn door het dragen van zware manden met aarde en door de ladingen stenen, die nodig waren voor het beleg. En Nebukadnezar kreeg geen vergoeding waarmee hij zijn leger voor al dit zware werk kon betalen. Daarom, zegt de Oppermachtige HERE, zal Ik Egypte aan koning Nebukadnezar van Babel geven. Hij zal haar rijkdommen wegslepen en haar volledig uitplunderen om zijn leger te kunnen betalen. Ja, Ik heb hem het land Egypte als loon gegeven, omdat hij de afgelopen dertien jaar voor Mij bij Tyrus heeft gewerkt, zegt de HERE.

Ezec. 29:21
EZECHIELS TOEKOMSTIGE ROL. En er zal een dag komen dat Ik de glorie van het Israël van vroeger zal laten herleven en dan zal Ik u temidden van hen weer vrijuit laten spreken. Egypte zal dan ook erkennen dat Ik de HERE ben."

Al is Nebukadnezar inderdaad niet in staat om Tyrus volledig te onderwerpen, dan nog is het lot van de stad niet veiliggesteld. In 322 voor Christus zal Alexander de Grote met zijn machtige Griekse leger een dijk naar het eiland bouwen en de stad, precies zoals Ezechiël had voorspeld, met de grond gelijk maken. Met deze cryptische passage komen de profetieën van Ezechiël ten einde. Ezechiël is nu 55 jaar oud en heeft een prachtige bediening van 25 jaar achter de rug. Misschien zal God hem ook later nog gebruiken, zoals de laatste passage lijkt aan te geven. Er zullen nog 34 jaar verstrijken voordat de eerste ballingen naar Palestina terugkeren. Als Ezechiël dan nog in leven is, zal hij 89 jaar oud zijn. Dus zelfs als Ezechiël in ballingschap in Babylonië sterft, dan is het nog steeds goed mogelijk dat hij getuige is geweest van het begin van dat grote herstel, waarvoor hij zelf zoveel hoop heeft gegeven.


Nebukadnezars tijdelijke krankzinnigheid

Koning Nebukadnezar wordt blijkbaar een oprecht gelovige in de machtige God van zijn dienaar Daniël en dat lijkt tijdens de laatste twee of drie jaar van zijn heerschappij te gebeuren. Het heeft lang geduurd, meer dan veertig jaar, voordat hij volledig tot geloof is gekomen. Nebukadnezar was voor het eerst verwonderd over de God van Daniël toen Daniël het vermogen werd gegeven om de koning te vertellen wat hij had gedroomd en wat die droom betekende. Later stond hij versteld toen deze God van de Joden de drie vrienden van Daniël (Sadrach, Mesach en Abednego) uit de brandende oven redde. Maar Nebukadnezar heeft een polytheïstisch wereldbeeld en moet het idee van een enkelvoudige, scheppende en persoonlijke God van het universum met exclusieve macht nog het hoofd bieden. Op dit moment erkent hij nog niet dat hij afhankelijk is van een dergelijk Goddelijk wezen. Hij gelooft nog steeds dat al zijn prestaties het gevolg zijn van zijn eigen vermogens en ziet niet in hoe een doelgerichte God via hem aan het werk is. Hij kijkt terug op zijn heerschappij en zijn hart is vervuld van valse trots. Maar het is ironisch dat Nebukadnezar juist door deze trots een gemakkelijk doelwit is voor Gods laatste oproep aan hem.
In het volgende verslag lezen we hoe Nebukadnezar een verordening uitvaardigt, waarin hij de hele wereld laat weten hoe God hem eerst waarschuwde en vervolgens vernederde door hem tijdelijk krankzinnig te maken. In die tijd zwierf hij buiten zijn paleis tussen de wilde dieren. Hij geeft te kennen dat hij dit beschamende voorval wil openbaren om zo de God te eren die machtig genoeg is om een wereldleider te vernederen, maar toch genadig genoeg is om hem zijn troon terug te geven. Nebukadnezar lijkt vanwege deze verordening een oprecht gelovige te zijn geworden en hij roept alle mensen zelfs op een heel evangelistische manier op om zich tot deze bijzondere Koning van de hemel te keren, de Allerhoogste God. Wat een gelukkige afloop van een leven dat zo lang bezig is geweest met het onderdrukken van Gods verkozen volk!

Dan. 4:1-3 (ca. 562 v.C.)
NEBUKADNEZARS VERORDENING. Proclamatie van koning Nebukadnezar

aan alle volken van alle talen ter wereld:

Ik wens u vrede toe!

Het is mijn uitdrukkelijke wil u allemaal op de hoogte te brengen van de wonderen die de allerhoogste God mij heeft laten meemaken.

  Wat een grote wonderen
  en machtige daden verricht Hij!
  Zijn koningschap is onvergankelijk
  en Hij regeert over alle generaties.

Dan. 4:4-18
DANIEL OVER DROOM VERTELD. Ik, Nebukadnezar, leefde in rust en goede welstand in mijn paleis. Maar op zekere nacht had ik een vreselijke droom. Voor mijn geestesoog zag ik dingen, die mij verschrikten. Ik ontbood alle wijze mannen uit Babel om mij de betekenis van de droom te vertellen. Alle geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. Tenslotte kwam Daniël naar mij toe, de man die ik, net als mijn god, Beltsazar heb genoemd. In hem woont de geest van de heilige goden. Ik vertelde hem mijn droom.
"Beltsazar, meester-geleerde", zei ik. "Ik weet dat de geest van heilige goden in u woont en dat geen enkel geheim voor u verborgen blijft. Leg mij uit wat deze droom van mij betekent. Ik zag in mijn droom een bijzonder hoge boom midden op een veld staan. Zijn sterke takken reikten tot de hemel en hij was tot in alle hoeken der aarde te zien. Hij had prachtige bladeren en de takken bogen door onder het gewicht van de vruchten. Er was genoeg fruit voor iedereen. Alle dieren rustten uit in zijn schaduw en de vogels nestelden in zijn takken. De hele wereld werd door hem gevoed.
Toen zag ik in mijn droom een heilige wachter uit de hemel neerdalen. Hij riep: 'Hak de boom om, kap zijn takken, haal het loof eraf en gooi zijn vruchten weg. Laten de dieren onder hem wegvluchten en de vogels van zijn takken opvliegen. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten, bijeengehouden door banden van ijzer en koper en omringd door fris groen gras.
Laat de dauw uit de hemel hem bevochtigen en laat hem gras eten met de dieren. Laat hem zeven jaar lang de geest van een dier hebben in plaats van die van een mens.
Want zo hebben de wachters het bepaald, zo luidt het besluit van de heiligen. De bedoeling van dit besluit is, dat alle mensen zullen inzien dat de Allerhoogste alle koninkrijken ter wereld in Zijn macht heeft en deze geeft aan wie Hij wil, zelfs aan de onaanzienlijkste onder de mensen!'
Welnu, Beltsazar, dit was mijn droom. Vertel mij nu wat hij betekende, want alle wijzen uit mijn rijk moesten mij het antwoord schuldig blijven. Maar u kunt het wel, want de geest van heilige goden woont in u."

Dan. 4:19-27
DROOM IS WAARSCHUWING. Daniël, bijgenaamd Beltsazar, was voor een moment hevig van streek. Zijn gedachten verontrustten hem. De koning zei: "Beltsazar, wees niet bang mij te vertellen wat de droom betekent."
Beltsazar antwoordde: "Majesteit, werden uw vijanden maar getroffen door de komende gebeurtenissen uit deze droom en niet u! Eerst wat die boom betreft: U zag dat hij hoog en sterk was en dat zijn kruin tot de hemel reikte en dat hij over de hele wereld te zien was. U zag dat hij frisse groene bladeren had en zwaarbeladen was met genoeg fruit voor alle mensen. Er zaten ook dieren in zijn schaduw en vogels nestelden in zijn takken.
Welnu, majesteit, die boom bent u! Want u bent groot en sterk geworden. Uw grootheid is uitgegroeid tot de hemel en uw heerschappij strekt zich uit tot de einden der aarde. Daarna zag u een engel van God uit de hemel neerdalen en u hoorde hem zeggen: 'Hak de boom om en vernietig hem, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten, bijeengehouden door banden van ijzer en koper en omringd door fris groen gras. Laat de dauw uit de hemel hem bevochtigen en laat hem gras eten met de dieren, zeven jaar lang.'
Ik zal het u uitleggen, majesteit. De Allerhoogste heeft dít over u besloten: De samenleving zal u uit haar midden verstoten en u zult in de velden leven als een dier. U zult gras eten als een koe en nat worden van de dauw uit de hemel. Zeven jaar lang zal uw leven er zo uitzien, tot u erkent dat de Allerhoogste alle koninkrijken in Zijn macht heeft en die geeft aan wie Hij wil. Uit de woorden van uw droom blijkt echter dat de wortelstronk in de aarde zal blijven staan! Dit betekent dat u uw koningschap blijvend terugkrijgt op het moment, waarop u erkent dat de hemel de macht heeft. Majesteit, luister daarom naar mijn advies. Maak een einde aan het onrecht en de zonde in uw leven en wees rechtvaardig. Heb medelijden met de armen. Misschien zal God u dan voorspoed geven."

Dan. 4:28-30
JAAR ZONDER BEROUW. Al deze dingen zijn koning Nebukadnezar echter toch overkomen. Twaalf maanden na deze droom maakte hij een wandeling over het platte dak van zijn paleis in Babel. "Kijk", zei hij, "is dit niet het grote Babel dat ik met mijn eigen grote kracht en tot mijn eer tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt?"

Dan. 4:31-33
TIJDELIJKE KRANKZINNIGHEID. Nauwelijks was hij uitgesproken of er klonk een stem uit de hemel: "Koning Nebukadnezar, u wordt meegedeeld dat u niet langer zult regeren over dit rijk. U zult uit de samenleving worden verstoten en wonen bij de dieren in het veld. U zult gras eten als een koe, zeven jaar lang, tot u eindelijk erkent dat alle aardse koninkrijken het eigendom zijn van de allerhoogste God en dat Hij die geeft aan wie Hij wil."
Op hetzelfde ogenblik werden deze woorden bewaarheid. Hij werd verstoten en at gras als de koeien en zijn lichaam werd nat van de dauw. Zijn haren werden zo lang als arendsveren en zijn nagels als vogelklauwen.

Dan. 4:34,35
GEZOND VERSTAND TERUGGEGEVEN. Na verloop van zeven jaar keek Nebukadnezar omhoog naar de hemel en zijn verstand keerde terug. Toen prees en aanbad hij de Allerhoogste en bewees Hem, de eeuwig Levende, eer. "Want", zei hij,

  "Hij heerst tot in eeuwigheid
  en Zijn koningschap houdt voor altijd stand.
  Alle bewoners van deze aarde
  zijn niets vergeleken bij Hem.
  Hij doet wat Hij het beste vindt
  met de hemelse legers
  en met de mensen op aarde.
  Niemand kan Hem tegenhouden
  of ter verantwoording roepen en vragen:
  'Wat is uw bedoeling met alles wat U doet?'

Dan. 4:36,37
LOF VOOR DE WARE GOD. Toen ik mijn verstand terugkreeg, kwamen ook mijn roemruchte koningschap, majesteit en luister terug. Mijn raadsheren en functionarissen zochten mij weer op en ik kreeg mijn positie als hoofd van het rijk terug onder nog grotere eerbewijzen dan vroeger. Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de Koning van de Hemel. Hij is oprecht en leidt ons op juiste en goede wegen. Hij bezit de macht hoogmoedigen te vernederen!"

Het is niet duidelijk hoe lang Nebukadnezars mentale ziekte duurde (het is niet duidelijk of de “zeven keer” in de oorspronkelijke tekst daadwerkelijk “zeven jaar” betekent). Wat wel duidelijk is, is dat deze periode lang genoeg duurde om Nebukadnezar te confronteren met zijn zondige toestand en zijn behoefte aan een God die hem hiervan kan verlossen. Hoe vaak vernedert God hoogmoedige mensen, verzwakt Hij machtige mensen en beschaamt hij mooie mensen in een poging om alle schepselen zo ver te krijgen dat zij Hem willen kennen! Natuurlijk reageren niet alle mensen hierop met berouw en geloof, maar in Nebukadnezar vond God blijkbaar een vruchtbaar geweten dat rijp was voor bekering.


Einde van Jeremia's bediening

Een minder belangrijke historische voetnoot beëindigt het verslag over Jeremia's bediening, in een tijd waarin het leiderschap in Babylonië in andere handen overgaat. Na een heerschappij van 45 jaar wordt Nebukadnezar opgevolgd door zijn zoon Evil-Merodach (Amel-Marduk in het Babylonisch). In het eerste jaar van zijn regeerperiode laat hij Jojakin vrij uit de gevangenis en geeft hij hem een eervolle positie in Babylonië. Evil- Merodach beschouwt Jojakin blijkbaar als de legitieme koning van Juda en verleent hem daarom een verheven status (Jojakin werd 37 jaar eerder tijdens de grote deportatie van 597 v.C. gevangengenomen). Jojakin is nu 55 jaar oud en krijgt een nieuwe kans in het leven, maar zal in Juda's toekomst geen rol meer spelen.

Jer. 52:31-34, 2 Kon. 25:27-30 (ca. 561 v.C.)
JOJAKINS VRIJLATING. Op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand in het zevenendertigste jaar dat koning Jojachin van Juda in Babel gevangen zat, liet Evil-Merodach, die in dat jaar koning van Babel werd, koning Jojachin uit de gevangenis vrij. Hij onderhield zich vriendelijk met Jojachin en behandelde hem beter dan de andere koningen in Babel. Hij gaf hem nieuwe kleding en liet hem voor de rest van zijn leven regelmatig mee-eten aan zijn tafel. Bovendien kreeg Jojachin elke dag een toelage om tot zijn dood in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien.

Of Jeremia op dit moment nog steeds in leven is, is niet duidelijk. Zijn laatste profetische boodschap stamt uit 586 voor Christus, nadat hij door een groep opstandelingen onder zijn eigen volk naar Egypte werd meegenomen. Op dat moment had zijn bediening al meer dan veertig jaar geduurd. Sindsdien zijn er weer 25 jaar verstreken. Zonder te weten hoe oud Jeremia precies was toen hij door God werd opgeroepen om te profeteren, in 627 voor Christus, is het onmogelijk om zijn leeftijd op dit punt in de geschiedenis vast te stellen. Hoe dan ook, het verslag over Jojakins vrijlating is vermoedelijk aan Jeremia's profetieën toegevoegd door zijn trouwe schrijver Baruch.
Al zullen er nog andere profeten en profetieën volgen, het tijdperk van de grote geschreven profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël wordt nu afgesloten.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen