De zonde van hoogmoed

(Lees eerst deel 1 van "De zonde van hoogmoed")

De zonde van hoogmoed - Hoe deze zonde te bestrijden
Nou, hoe bestrijden we dan de zonde van hoogmoed? Eerst moeten we herkennen dat we een probleem hebben. En dit zou wel eens de moeilijkste stap kunnen zijn, omdat hoogmoed – zoals we gezien hebben – onze perceptie van de werkelijkheid kan vertekenen. Hoogmoed liegt tegen ons. Hoogmoed zegt tegen ons: "Je hebt helemaal geen probleem met hoogmoed; je bent niet trots, je bent gewoon eerlijk tegenover jezelf! Je bent beter dan alle anderen en je verdient alle eer. Jij hebt jezelf met jouw wijsheid en jouw vermogens gebracht waar je bent. Jij, jij, jij…" En dat voelt goed. Het is moeilijk om de waarheid te zien wanneer je eigen hart tegen je liegt en jou het hof maakt met goedkeuring. Het is moeilijk om pas op de plaats te houden en even te denken: "Nee, ik ben niet meer waard dan andere mensen. God houdt van ons allemaal op dezelfde manier en Zijn mening is de enige mening die er werkelijk toe doet. En wat mijn eer betreft: aan God komt alle eer en glorie toe! Ik heb mezelf niet door mijn eigen wijsheid en macht gebracht waar ik ben. Ik heb slechts de gaven gebruikt die God mij gegeven heeft om juist te doen wat Hij voor mij gepland heeft! Ik ben een dienaar zonder beloningen; ik heb alleen mijn plicht gedaan."1

Het is moeilijk om jezelf op deze manier nederig op te stellen als je je vastklampt aan je trots. En het is moeilijk om de waarheid te zien als je tegen jezelf liegt. Je zult dus hulp nodig hebben. De Heer zegt: "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient."2 Je hart mag dan misschien wel in staat zijn om je voor de gek te houden, maar jij kunt God niet voor de gek houden!

Dus het allereerste wat je moet doen is op je knieën gaan en bidden. Zeg met Davids woorden: "Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is."3 Vraag God om genade. Roep uit met David: "Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden."4 Door God om hulp te vragen neem je tegenover Hem een nederige houding aan en Hij zal dat in ere houden. De Schriftteksten zeggen: "God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade". Dit is niet slechts een waarschuwing aan de hoogmoedigen; het is een belofte aan de nederigen. Als jij jezelf in gebed nederig opstelt tegenover God, dan zal God zijn genade over je uitgieten. En hoewel de zonde jou dan misschien nog steeds kan bevangen, is die geen partij meer voor Gods ontzagwekkende kracht. Dus bid. Bid, bid, bid. Dat is de eerste stap. In gebed vraag je God niet alleen om voor jou op te treden, wat Hij door middel van Zijn genade zal doen als je oprecht bent, maar je bestrijdt dan ook feitelijk de zonde van hoogmoed omdat je jezelf nederig voor God opstelt. En een dergelijke deemoedigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed. Het is alsof je vuur met water bestrijdt.

Nadat God je de gebieden van jouw leven begint te tonen waarin je hoogmoedig bent, moet je deze mentaal gaan bestrijden. Wanneer je een plotse steek van trots voelt en je dit als zodanig herkent, dan moet je dit mentaal blootstellen. Geef tegenover jezelf toe dat je hoogmoedig bent en vraag de Heer om je te vergeven. Zeg: "Ik ben gewoon hoogmoedig; Heer, vergeef mij alstublieft".

Het derde en laatste wat je moet doen is je broeders en zusters in Christus vertellen dat je met hoogmoed worstelt en hen vragen om voor je te bidden. "Belijdt daarom elkander uw zonde en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig."5

De zonde van hoogmoed - Samenvatting
Samengevat: de zonde van hoogmoed manifesteert zich in zelfzuchtige motieven, een opgeblazen ego, een lage opinie over anderen en minachting voor God. Deze zonde kan tot andere zonden tegen God leiden, zoals God beroven van de eer die Hem toekomt. Daarnaast kan en zal deze zonde je perceptie van de werkelijkheid vertekenen. We bestrijden hoogmoed door ons in gebed nederig voor God op te stellen, Hem te vragen om ons de hoogmoed te laten zien die in onze harten verborgen is, deze vervolgens erkennen en er berouw van hebben, en dan transparant zijn voor onze Christelijke familie wat betreft verantwoordelijkheid en gebed.

Ter afsluiting volgen hier enkele passages uit de Schriftteksten die specifiek met hoogmoed te maken hebben:

"De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs." (Psalm 10:3-4)

"De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre." (Psalm 138:6)

"Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad." (Spreuken 8:13)

"Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is." (Spreuken 11:2)

"Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs." (Spreuken 13:10)

"Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val." (Spreuken 16:18)

"De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft." (Spreuken 16:5)

"De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is." (Spreuken 29:23)

Voetnoten:
  1. Lucas 17:10
  2. Jeremia 17:9-10
  3. Psalm 139:23-24
  4. Psalm 51:3-4
  5. Jakobus 5:16


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen