Glorie aan God

Glorie aan God - Zijn schepping en daden
Eer, lof, roem, eminentie - dit zijn allemaal woorden die een synoniem zijn voor glorie. Alle geschapen dingen zijn een manifestatie van het werk van Gods handen en brengen Hem daarom glorie. In Genesis 1:31 lezen we: "God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag". Psalm 19:2 zegt: "De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: 'Ik kom uit zijn handen'". Gods werken zelf prijzen Hem en verheerlijken Hem.

Glorie aan God wordt door Zijn machtige daden uitgestald. Psalm 111:3, "Aan zijn daden, zijn glorie en pracht, en zijn weldadig werk komt geen einde". In Psalm 138:5 lezen we: "Zij moeten de wegen van de HEER bezingen, want de glorie van de HEER is groot".

Exodus 15:11 zegt: "Wie van de goden is als U, HEER? Wie is er als U, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder?" Niemand kan bereiken wat God kan bereiken. Hij staat boven en buiten ons begripsvermogen.

Glorie aan God - Leven en dood van Jezus Christus
Het doel van het leven van Jezus Christus was om glorie aan God te brengen. Na Zijn geboorte verkondigden de engelen de glorie van God: "Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 'Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.'" (Lucas 2:13-14).

Het verheerlijken van God, de Vader, was de rol van Jezus op aarde. in Johannes 8:54 zei Jezus: "Als Ik mijzelf verheerlijk heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt Hem 'Onze God'".

Hoe vreemd dit aanvankelijk ook mag klinken, de kruisiging van Jezus Christus is misschien wel de grootste uitdrukking van Gods glorie. Johannes 3:16 zegt: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit". Jezus Christus bracht het ultieme offer om de doelen te volbrengen die God al sinds het begin had vastgesteld. Op deze manier bevrijdde Hij ons van de slavernij van de zonde, zodat wij zouden kunnen genieten van een eeuwig leven met God in Zijn eeuwige Koninkrijk.

Glorie aan God wordt door Johannes uitgedrukt wanneer hij de eeuwige hemel beschrijft. Openbaring 21:23 zegt: "De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam". Wat een wonderbaarlijke plaats zal de hemel zijn, verlicht door de glorie van God!

Glorie aan God - Nieuw leven in Christus
Gelovigen worden opgeroepen om glorie aan God te brengen. In 1 Korintiƫrs 10:31 spoort de Apostel Paulus ons aan: "Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God". Gelovigen worden opgeroepen om God te verheerlijken met hun woorden en hun handelingen. Dat betekent niet dat we ook maar iets kunnen toevoegen aan de glorie die God reeds heeft. Het betekent dat we de glorie van God door middel van onze woorden, onze leefstijl en ons gedrag aan de wereld openbaren. Het betekent ook dat we God prijzen en aanbidden.

Hoe kunnen gelovigen glorie aan God brengen en Hem prijzen? We kunnen ons in alle zaken aan Gods wil overgeven en bereid zijn om voor Hem te lijden (Johannes 21:18-19). We moeten tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft (Filippenzen 4:11) en ons geen zorgen maken, omdat we weten dat God voor ons zal zorgen (Filippenzen 4:19). We kunnen op God vertrouwen, niet op onszelf, om ons voldoende kracht te geven (Filippenzen 4:13). We kunnen anderen helpen en de eer hiervoor aan God geven door Hem met onze woorden te verheerlijken. We worden opgeroepen om onzelfzuchtig en bescheiden te zijn (Filippenzen 2:3-4). We tonen liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in onze levens (Galaten 5:22-23). Geen enkele van deze dingen is gemakkelijk. Deze zitten ook niet in onze natuur. Maar door ons geloof in Jezus Christus is de transformatie van onze levens mogelijk. Wanneer we ons aan Zijn wil overgeven, dan brengen we glorie aan God.

2 Korintiƫrs 3:18 zegt: "Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer."

Glorie aan God - Zichtbaar in jouw leven?
Wat denken anderen wanneer ze naar jouw leven kijken? Is het waarschijnlijk dat zij God zullen verheerlijken door wat ze daarin zien? Dit is het hart van de zaak: behoort jouw hart aan Jezus Christus toe? Als jij die stap nog niet gezet hebt, als jij Hem nog in jouw hart moet uitnodigen, dan nodigen wij je uit om dat nu te doen.

Erken daarna dat je niets hebt wat buiten de wil van God werkelijk van jou is. Al je talenten, je vermogens, zelfs je bezittingen zijn van jou omdat God deze in jouw leven heeft toegestaan. Wanneer je deze bestaansmiddelen voor ZIJN koninkrijk gebruikt, dan zal God alle glorie ontvangen... en zo zou het moeten zijn.

Lees nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen