Je geestelijke gaven ontdekken

Je geestelijke gaven ontdekken - Wanneer krijg je een geestelijke gave?
Het ontdekken van je geestelijke gaven is geen jacht naar een verloren schat. 1 Korintiërs 12 en Romeinen 12:3-8 maken duidelijk dat elke gelovige geestelijke gaven heeft ontvangen, volgens de wil of de leiding van de Heilige Geest. Het doel van de geestelijke gaven is de opbouw van andere gelovigen (1 Korintiërs 12:7; 14:12). Het exacte tijdstip waarop deze gaven worden uitgereikt wordt niet specifiek genoemd. Ik had zelf altijd aangenomen dat dit als een soort "geestelijke genetica" werkte. Hiermee bedoel ik dat een mens zijn geestelijke gaven ontvangt op het moment van zijn redding en deze dan verder kan ontwikkelen. Maar bepaalde passages in de Schrift lijken aan te geven dat God ons ook in een latere fase van ons Christelijke leven nog geestelijke gaven kan geven. Zowel 1 Timoteüs 4:14 als 2 Timoteüs 1:6 noemen een "gave" die Timoteüs op het moment van zijn inwijding had ontvangen. De meeste Bijbelgeleerden denken dat dit betekent dat één van de oudsten die bij Timoteüs' inwijding aanwezig waren - onder Gods invloed - verkondigde dat Timoteüs een geestelijke gave zou ontvangen voor zijn toekomstige bediening. Deze twee verzen geven aan dat Timoteüs de verantwoordelijk had om deze gave in beweging te zetten, te ontwikkelen en te gebruiken.

Je geestelijke gaven ontdekken - Welke gaven heb ik?
Je kunt je geestelijke gaven ontdekken door God te dienen. 1 Korintiërs 12:28-31 en 1 Korintiërs 14:12-13 leren ons dat de Heilige Geest kiest hoe de gaven worden gegeven. Niet iedereen zal een enkele specifieke gave hebben. Paulus vertelt de Korinthische gelovigen dat ze hun fascinatie voor de "spectaculaire" en "uiterlijke" gaven aan de kant moeten zetten en in plaats daarvan moeten streven naar opbouwender gaven zoals het profeteren (het spreken van Gods Woord zodat anderen hierdoor opgebouwd en verlicht kunnen worden).

Waarom zou Paulus hen zo krachtig vertellen dat ze naar de "beste" gaven moeten verlangen, als ze hun gaven al gekregen hadden en er geen mogelijkheid meer zou zijn om deze "beste" gaven nog te ontvangen? Dit leidt ons tot de overtuiging dat God ons de gaven zal geven die we nodig hebben om de beste resultaten voor Zijn kerk (andere gelovigen) te kunnen boeken, net zoals Salomo naar wijsheid van God streefde om een goed heerser over Gods volk te zijn. Dit gezegd hebbend blijft het een feit dat deze gaven naar de wil van de Heilige Geest verdeeld worden, en niet naar onze eigen wil. Misschien wilde Paulus alleen maar dat de Korintiërs zich niet meer concentreerden op de gaven die zij zelf erg "gaaf" vonden, maar op de gaven die werkelijk nuttig voor de kerk zijn! Als iedere Korinthiër een sterk verlangen naar een zekere gave had, dan kan ik me niet voorstellen dat God hen deze gave gewoon zou geven omdat ze dat sterke verlangen hadden. Dan zou het lichaam van Christus te lijden hebben, omdat dan te weinig mensen in andere rollen zouden dienen (1 Korintiërs 12:12-27).

Je geestelijke gaven ontdekken - Waarom zijn deze belangrijk?
Het ontdekken van je geestelijke gaven is van cruciaal belang! Eén ding is bijzonder duidelijk: "Gods gebod maakt Gods doelen mogelijk". Dat wil zeggen: als God ons opdraagt om iets te doen (bijvoorbeeld je getuigenis geven, van mensen houden waarvan moeilijk te houden valt, van alle volken Zijn leerlingen maken, enzovoorts), dan zal Hij ons de vermogens geven om dit te doen. Ik ben misschien niet zo "begaafd" op het gebied van evangelisatie als andere mensen, maar toch gebiedt God alle Christenen om het Evangelie met anderen te delen en anderen te helpen om geestelijk te groeien (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8). Daarom moet ik er klaar voor zijn om mijn getuigenis te geven (1 Petrus 3:15) en dit ook daadwerkelijk doen, of ik nu het gevoel heb dat ik de gave van evangelisatie heb of niet. Op de tweede plaats heb ik mensen gezien die minder begaafde muzikanten zijn dan anderen, maar toch betere muzikanten bleken te worden dan sommige mensen met een natuurlijk talent hiervoor, eenvoudig omdat ze vastbesloten waren om beter te worden. Ik geloof dus dat een daadkrachtig Christen, die er naar streeft om Gods Woord te leren en die zijn vermogen om anderen te onderwijzen ontwikkelt door gelegenheden hiertoe aan te grijpen, inderdaad een beter leraar kan worden dan iemand die de geestelijke gave van onderwijzen heeft ontvangen, maar deze verwaarloost.

Je geestelijke gaven ontdekken - De kern van de zaak
Aangaande het ontdekken van je geestelijke gaven zegt 1 Korintiërs 12:31 dat we ons op de "hoogste gaven" moeten richten. Je kunt naar een geestelijke gave van God verlangen en er ijverig naar streven om jezelf op dat gebied te ontwikkelen. Het is mogelijk dat God je die bepaalde geestelijke gave zal geven, maar Hij kan ook van mening zijn dat je Christus beter op een andere manier, met een andere gave kan dienen. Het maakt niet uit hoe zeer we begiftigd zijn met een bepaalde gave, we zijn toch geroepen om een aantal verschillende aspecten te ontwikkelen, zoals opgesomd in de bovenstaande lijst van geestelijke gaven. We dienen allemaal gastvrij te zijn, barmhartigheid aan anderen te tonen, elkaar te dienen, te evangeliseren, enzovoorts, of we deze specifieke geestelijke gave nu hebben of niet. Wanneer we er naar streven om Hem te dienen - met het doel om de anderen uit liefde voor Zijn glorie op te bouwen - dan zal Hij Zijn naam verheerlijken, Zijn Kerk doen groeien en ons belonen (1 Korintiërs 3:5-8; 12:31-14:1). God belooft ons dat Hij ons zal geven wat onze harten verlangen, als we ons geluk in Hem zoeken (Psalm 37:4-5). Dat betekent ook dat Hij ons zal voorbereiden om Hem op een zódanige manier te dienen, dat we doelgerichtheid en tevredenheid in het leven zullen hebben.

Ontdek nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen