16 juli


Jes. 48:16-19
ISRAEL MOET NU LUISTEREN. Kom dichterbij en luister goed.

  Ik heb u altijd duidelijk verteld wat zou gaan gebeuren,
  zodat u het allemaal goed kon begrijpen.

  En nu heeft de HERE God door Zijn Geest mij deze boodschap voor u gegeven:

  De HERE, uw verlosser,
  de Heilige van Israël, zegt:
  Ik ben de HERE, uw God,
  Die u voor uw eigen bestwil straft
  en Die u de paden wijst waarlangs u moet lopen.
  Och, had u toch maar naar mijn wetten geluisterd!
  Dan had u vrede gehad als een kalmstromende rivier
  en golven van gerechtigheid.
  Dan was u even talrijk geworden als het zand langs de zeeën van de wereld,
  teveel om te tellen.
  Dan was uw vernietiging niet nodig geweest.

Jes. 48:20-22
RECHTSCHAPEN MENSEN VRIJGEKOCHT.

  Maar wees nu bevrijd uit uw gevangenschap!
  Verlaat Babel zingend
  en roep de einden van de aarde toe
  dat de HERE Zijn dienaren, het volk van Jakob, heeft verlost.
  Zij hadden geen dorst toen Hij hen door de woestijnen leidde;
  Hij spleet de rots
  en het water gutste eruit, zodat zij konden drinken.

  Maar, zo zegt mijn God, voor de goddelozen is er geen vrede.

Jes. 49:1-4
ISRAEL IS GODS DIENAAR.

  Luister naar mij, bewoners van verre landen:
  De HERE riep mij, voordat ik werd geboren.
  Vanuit de schoot van mijn moeder riep Hij mij bij de naam.
  "God zal de veroordelingen die ik u laat horen, scherp als zwaarden maken.
  Hij heeft mij verborgen in de schaduw van Zijn hand;
  ik ben als een scherpe pijl in Zijn pijlkoker.
  Hij zei tegen mij: "U bent mijn dienaar, Israël.
  In u zal Ik mijn glorie laten zien!"
  Ik antwoordde: "Maar mijn werk voor hen lijkt zo nutteloos;
  ik heb mijn krachten voor hen ingezet, maar ik kreeg geen enkele reactie.
  Mijn beloning laat ik aan God over."

Jes. 49:5-7
DE MESSIAS IS GODS DIENAAR.

  "En nu", zei de HERE,
  Die mij in de schoot van mijn moeder vormde als Zijn dienaar,
  met de opdracht Zijn volk Israël bij Hem terug te brengen,
  Die mij de kracht heeft gegeven om deze taak uit te voeren
  en mij daarvoor eerde:
  "U zult meer doen dan alleen Israël bij Mij terugbrengen.
  Ik zal u stellen tot een licht voor alle volken van de wereld
  om ook hen te laten delen in mijn heil.
  Mijn heil zal tot aan de einden der aarde reiken."

  De HERE,
  de redder en Heilige van Israël,
  zegt tegen hem die diep wordt veracht,
  van wie de mensen een afkeer hebben
  en die onderworpen is aan aardse heersers:
  "Koningen zullen opstaan als u voorbij komt;
  prinsen zullen diep buigen,
  omdat de HERE u heeft uitgekozen;
  Hij, de trouwe HERE, de Heilige van Israël, kiest u uit."

Jes. 49:8-13
BALLINGSCHAP ZAL TEN EINDE KOMEN. De HERE zegt:

  "Dit is het moment, waarop Ik uw gebed kan verhoren;
  de dag van uw heil, waarop Ik u zal helpen.
  Ik zal u tegen gevaar beschermen
  en u als een teken aan Israël geven,
  als bewijs dat Ik het land Israël weer zal herstellen
  en het aan zijn oorspronkelijke bewoners zal teruggeven.
  Via u zeg Ik tegen de gevangenen van de duisternis:
  Kom naar buiten! Ik geef u uw vrijheid terug!

  Zij zullen mijn schapen zijn
  en grazen in malse weiden en op groene heuvels.
  Zij zullen geen honger of dorst lijden;
  de brandende zon en de schroeiende woestijnwinden
  zullen hen niet meer bereiken.
  Want de HERE zal hen in Zijn genade leiden
  naar koele waterbronnen.
  Ik zal mijn bergen voor hen tot vlakke paden maken;
  de wegen zullen dalen overbruggen.
  Kijk, mijn volk zal vanuit het oosten,
  het noorden en het westen terugkeren.

  Hemelen zing van blijdschap;
  jubel, o aarde.
  Barst uit in een lied, o bergen;
  want de HERE heeft Zijn volk getroost
  en zal medelijden hebben met Zijn volk, dat zo zwaar verdrukt werd.

Jes. 49:14-21
BALLINGEN ZULLEN NIET VERGETEN WORDEN.

  Toch zeggen zij: "De HERE heeft ons verlaten;
  Hij is ons vergeten."

  Nooit! Kan een moeder haar kleine kind vergeten
  en niet van haar eigen zoon houden?
  Ook al zou dat kunnen,
  dan zou Ik u nog niet vergeten.
  Kijk maar, Ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd;
  de verwoeste muren van Jeruzalem staan Mij voortdurend voor ogen.
  Uw herbouwers zullen binnenkort komen
  en allen wegjagen die u verwoestten.
  Kom en zie, want de HERE heeft gezworen
  dat al uw vijanden zullen komen om uw slaven te zijn.
  Zij zullen zijn als uitgestalde juwelen,
  als de sieraden van een bruid.

  Zelfs de meest troosteloze gedeelten van uw verlaten land
  zullen spoedig wemelen van uw mensen
  en uw vijanden die u tot slaven maakten,
  zullen ver weg zijn.
  De generaties die in ballingschap zijn geboren,
  zullen terugkomen en zeggen:
  "We hebben meer ruimte nodig!
  Het is hier overbevolkt!"
  Dan zult u bij uzelf denken:
  "Wie heeft mij dit allemaal gegeven?
  Want het merendeel van mijn kinderen was gedood
  en de rest werd in ballingschap weggevoerd,
  mij eenzaam achterlatend.
  Wie bracht hen ter wereld?
  Wie voedde hen voor mij op?"

Jes. 49:22,23
VEROVERAARS ZULLEN BALLINGEN EREN. De HERE God zegt:

  "Ik zal de vreemde volken een teken geven
  en zij zullen uw zonen in hun armen
  en uw dochters op hun schouders bij u terugbrengen.
  Koningen en koninginnen zullen u dienen;
  zij zullen in al uw behoeften voorzien.
  Zij zullen tot op de grond voor u buigen
  en het stof van uw voeten likken;
  dan zult u weten dat Ik de HERE ben.
  Zij, die het van Mij verwachten, zullen nooit beschaamd worden."

Jes. 49:24-26
VERLOSSING BELOOFD.

  Wie kan een prooi uit de handen van een machtige man grijpen?
  Wie kan van een tiran eisen dat hij zijn gevangenen vrijlaat?

Maar de HERE zegt:

  "Zelfs de gevangenen van de machtigste en hardvochtigste tiran
  zullen worden bevrijd;
  want Ik zal vechten tegen hen die u bevechten
  en Ik zal uw kinderen redden.
  Ik zal uw vijanden hun eigen vlees te eten geven
  en zij zullen dronken worden van de stromen van hun eigen bloed.
  De hele wereld zal goed weten
  dat Ik, de HERE, uw redder en verlosser ben,
  de Machtige van Israël."

Jes. 50:1-3
BALLINGSCHAP VEROORZAAKT DOOR ZONDE. De HERE vraagt:

  Verkocht Ik u aan schuldeisers?
  Bent u daarom niet hier?
  Is uw moeder weg omdat Ik van haar scheidde
  en haar wegstuurde?
  Nee, u hebt uzelf verkocht door uw zonden.
  En uw moeder werd genomen als betaling voor uw schulden.
  Was Ik te zwak om u te redden?
  Is het huis daarom stil en leeg wanneer Ik thuiskom?
  Heb Ik niet langer de macht om te verlossen?
  Nee, dat is niet de reden!
  Want Ik kan de zee bestraffen en droogleggen!
  Ik kan rivieren in woestijnen veranderen,
  zodat overal stervende vissen liggen.
  De hemel doe Ik in het zwart gaan als in een rouwgewaad.

Jes. 50:4-9
GEHOORZAAMHEID VAN EEN DIENAAR.

  De HERE God heeft mij Zijn woorden van wijsheid gegeven
  zodat ik weet wat ik tegen al deze terneergeslagen mensen moet zeggen.
  Elke morgen maakt Hij mij wakker
  en opent Hij mijn verstand voor Zijn woorden.
  De HERE God heeft tegen mij gesproken en ik heb geluisterd;
  ik was niet opstandig
  en keerde Hem niet de rug toe.
  Ik ontblootte mijn rug voor de zweep
  en keerde mijn wangen toe aan degenen, die de baardharen uittrokken.
  Ik verborg mij niet voor de schande,
  ook al spuwden zij mij in het gezicht.
  Omdat de HERE God mij helpt,
  word ik niet ontmoedigd.
  Het voornemen Zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als steen
  en ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
  Hij, Die mij recht doet, is dichtbij.
  Wie zal mij nu durven bestrijden?
  Waar zijn mijn vijanden gebleven?
  Laten zij eens tevoorschijn komen!
  Kijk, de HERE God staat voor mij!
  Wie zal mij schuldig verklaren?
  Al mijn vijanden zullen worden vernietigd als oude kleren,
  die door de motten worden opgegeten!

Jes. 50:10,11
GEVANGENEN MOETEN OP GOD VERTROUWEN.

  Wie onder u vreest de HERE
  en gehoorzaamt Zijn dienaar?
  Als zulke mannen in de duisternis lopen,
  verstoken van enig licht,
  laten zij dan de HERE vertrouwen
  en steunen op hun God.
  Maar u die leeft in uw eigen licht,
  u die zich aan uw eigen vuren warmt
  in plaats van aan Gods vuur;
  mijn hand zal u treffen
  en op een bed van smarten zult u moeten liggen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen