26 april


Psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid

Eén van de steeds terugkerende thema's van de Schriftteksten is de inherente superioriteit van rechtschapenheid over boosaardigheid. Maar vaak lijken de goddelozen een gerieflijker leven te leiden dan de rechtschapenen en lijken kwaadaardige mensen hun verdiende straf vaak te ontlopen. Wanneer een dergelijk onrecht geschiedt, is het dan wel toereikend dat de rechtschapenen weten dat zij de wil van God uitvoeren en tevreden moeten zijn met de kruimels die van de tafel vallen? Of is het zelfs zo dat rechtschapen mensen tweederangs burgers zijn? Of gaat er achter de façades van welvaart en macht misschien een stille ontevredenheid en ellende schuil? En zullen de boosaardigen, hoe dan ook, uiteindelijk hun verdiende loon ontvangen, op zijn laatst tijdens het laatste oordeel over de mensheid? Dit zijn de grote vragen en thema's die in de volgende 17 psalmen worden besproken.

Psa. 1 - Vitaliteit van de rechtschapenen en kwetsbaarheid van de slechten.

  Gelukkig is de mens,
  die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen,
  die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars
  en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten.
  Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de HERE van hem vraagt;
  dag en nacht is hij bezig met Zijn woord.
  Hij lijkt op een boom, die staat aan de oever van een beek.
  Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,
  draagt hij volop vrucht
  en zijn bladeren verwelken niet
  Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.

  Bij de zondaars ligt het echter anders!
  Die waaien uiteen als het kaf in de wind.
  Op de dag van het oordeel zullen zij niet veilig zijn;
  Zij kunnen dan immers niet standhouden temidden van Gods trouwe volgelingen!
  Want de HERE leidt de wegen van zijn volgelingen,
  terwijl de weg van de goddelozen rechtstreeks naar de afgrond voert.

Psa. 14 - Dwaasheid van ongeloof en de ellende van schurken.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  Een dwaas zegt bij zichzelf:
  "Er bestaat helemaal geen God."
  De mensen begaan de ergste misdaden.
  Niemand doet wat goed is.

  Vanuit de hemel kijkt de HERE
  op de mensen neer.
  Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is,
  iemand die naar Hem vraagt.
  Maar alle mensen zijn van Hem afgedwaald;
  met elkaar zijn zij het spoor bijster.
  Er is er zelfs niet één,
  die doet wat goed is.

  Weten zij het dan niet, al die zondaars,
  al die mensen die van anderen niets heel laten?
  Geen van hen zoekt de HERE.
  Opeens krijgen zij de schrik te pakken; paniek overvalt hun:
  Het blijkt dat God de Zijnen terzijde staat.
  Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op,
  omdat de HERE hen beschermt.

  Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem! Dat zal ook gebeuren:
  Wanneer eens de HERE de redding van het volk aandraagt,
  zal Jakob juichen en heel Israël van vreugde zingen.

Psa. 15 - Eigenschappen van een rechtschapen mens.
Een psalm van David.

  Wie mag in Uw huis wonen, HERE?
  Wie mag bij U zijn op Uw heilige berg?

  Die zonder struikelen door het leven gaat,
  eerlijk is en altijd de waarheid spreekt.
  Die niet kwaadspreekt,
  zijn naaste geen kwaad doet
  en voorkomt dat een ander wordt belasterd.
  Degene die alles wat zonde is, afwijst
  en respect heeft voor wie God zoeken
  en ontzag voor Hem hebben.
  Als zo iemand in zijn eigen nadeel een belofte heeft gedaan,
  zal hij die toch nakomen.
  Hij zal zijn geld niet misbruiken voor woekerpraktijken
  en ook niets aannemen dat onschuldigen kan belasten.

  Wie zo door het leven gaat,
  kan op Gods bescherming rekenen.

Psa. 36 - Verdorvenheid van de slechten en gunst van de rechtschapenen.
Van David, de dienaar van de HERE, voor de koordirigent.

De zonde beïnvloedt de goddeloze;
deze denkt bij zichzelf:
"Wat heb ik met God te maken?
Ik red mijzelf wel; ik ben niet bang voor Hem!"
Hij denkt heel wat van zichzelf,
totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.
Dan wordt hij een gehaat man.
Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.
Verstandig en goed handelen is er niet bij.
Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad;
hij bevindt zich op de verkeerde weg
en stelt zich open voor alles wat slecht is.

HERE, Uw goedheid en liefde zijn zó groot;
Uw trouw is oneindig, niet te meten.
Uw rechtsgevoel is als de bergen die U Zelf hebt gemaakt.
Uw oordeel is als een grote overstroming.
U bevrijdt mensen zowel als dieren, HERE.
Wat is het geweldig om Uw goedheid en liefde te mogen ervaren, HERE!
Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
Zij genieten van al het goede dat U hun biedt
en ondergaan Uw ontelbare zegeningen.
Want U bent de bron van al het leven;
als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.

Laten Uw volgelingen voortdurend Uw goedheid en liefde mogen ervaren
en laten de eerlijke mensen mogen delen in Uw rechtsgevoel.
Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt
en de goddeloze mij niet opjaagt.
De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen;
zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!

Psa. 37 - Rechtschapen arme mensen hebben geen reden om de slechten te benijden.
Een lied van David.

  Wees niet jaloers op de zondaars,
  op de mensen die slechte dingen doen.
  Zij verdwijnen net zo snel als het gras
  en verwelken als eendagsbloemen.

  Stel heel uw vertrouwen op de HERE en doe wat Hij goed vindt.
  Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent.
  Verheug u in de HERE;
  dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt.

  Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem.
  Hij zal in alles voor u zorgen.
  Hij zal u openlijk recht verschaffen
  en uw oprechtheid aan het licht brengen.

  Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem.
  Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt
  en wie het ogenschijnlijk goed gaat.

  Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten;
  wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.
  Eenmaal worden alle zondaars vernietigd;
  maar wie uitzien naar de HERE, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.

  Nog een klein poosje en dan zal de zondaar zijn verdwenen;
  dan kijkt u naar hem en plotseling ziet u hem niet meer.
  Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen
  en genieten van een onuitsprekelijke vrede.

  De goddeloze beraamt slechte plannen tegen de gelovige;
  hij kan hem niet verdragen.
  Maar de Here lacht erom;
  Hij weet dat Zijn tijd is gekomen.

  De zondaars grijpen naar de wapens
  om arme mensen neer te maaien
  en de gelovigen te vernietigen.
  Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd
  en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.

  Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten
  dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen.
  Want de HERE zal de goddelozen machteloos maken
  en oprechte mensen ondersteunen.

  De HERE kent het leven van Zijn volgelingen
  en er wacht hun een geweldige toekomst.
  In moeilijke momenten zal Hij hen niet in de steek laten;
  als er hongersnood is, zal Hij voor voedsel zorgen.

  Het is werkelijk waar: De goddeloze zal te gronde gaan.
  De tegenstanders van de HERE zullen in rook opgaan;
  verbranden, zoals men een veld afbrandt.

  De goddeloze leent wel, maar geeft nooit terug.
  Maar de oprechte mens bekommert zich om een ander en geeft wat nodig is.
  Het is werkelijk waar: Zij, die door God gezegend zijn,
  mogen in het land wonen en het bezitten.
  Maar wie Hij vervloekt, wordt vernietigd.

  Als de HERE instemt met iemands wijze van leven,
  zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.
  Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden,
  omdat de HERE zijn hand vasthoudt.

  Gedurende mijn hele leven (en ik ben toch al oud)
  heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien, die door de HERE werd verlaten.
  En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.
  Zo iemand bekommert zich om anderen en geeft wat nodig is;
  ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.

  Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is,
  want dan zult u altijd veilig kunnen leven.
  De HERE heeft oprechtheid lief
  en Hij zal Zijn volgelingen nooit in de steek laten.

  Hij zal hen altijd bewaren en beschermen.
  Maar de goddelozen vernietigt Hij.
  De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen
  en er altijd blijven wonen.

  De oprechte mens spreekt wijze woorden
  en alles wat hij zegt, is eerlijk.
  In alles geldt voor hem de wet van God.
  Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.

  De goddeloze zoekt naar een gelegenheid
  om de oprechte mens te vermoorden.
  De HERE laat dat niet toe. De HERE zorgt ervoor dat hij,
  als hij voor de rechter moet verschijnen, niet wordt veroordeeld.

  Zie onder alles uit naar de HERE
  en blijf op Zijn weg.
  Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen en er altijd te wonen;
  de vernietiging van de goddelozen zal u een vreugde zijn.

  Ik zag eens een goddeloos mens.
  Het leek heel wat en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,
  maar toen er iemand langskwam, was hij opeens weg.
  Ik zocht nog naar hem, maar kon hem niet vinden.

  Kijk maar eens naar de gelovige en let op de oprechte mens:
  zij zullen in vrede leven.
  De zondaars worden echter allemaal vernietigd;
  ook hun kinderen hebben geen kans van overleven.

  Maar de redding van de oprechten komt van de HERE;
  Hij beschermt hen in moeilijke tijden.
  De HERE helpt hen ontkomen aan de goddelozen en bevrijdt hen.
  Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.

Psa. 39 - Moeite om verontwaardiging niet te uiten; herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.
Een psalm van David voor de koordirigent. Voor Jeduthun.

  Ik was van plan zorgvuldig te leven
  en ook in mijn spreken niet te zondigen.
  Ik wilde mijzelf in bedwang houden,
  zolang ongelovigen op mij letten.
  Ik zweeg en sprak geen woord;
  ik hield mijn mond en ontving het goede niet.
  Mijn zorgen en problemen werden alleen maar groter.
  Het verteerde mij van binnen;
  als ik zuchtte, laaide alles weer op.
  Toen sprak ik wel.

  HERE, laat mij toch zien hoe het met mij afloopt;
  hoelang ik nog te leven heb.
  Toon mij maar dat ik eigenlijk niets voorstel.
  Want voor U is mijn leven niet langer dan enkele decimeters.
  Mijn leven stelt in Uw ogen niets voor.
  Ieder mens is maar een ademtocht.
  Een mens gaat voorbij als een schaduw;
  als een zuchtje wind vliegt zijn leven weg.
  Mensen verzamelen van alles,
  maar beseffen niet dat anderen het na hun dood zullen nemen.

  Maar nu wat mijzelf betreft, Here.
  Wilt U weten wat ik van U verwacht?
  Ik vertrouw geheel op U.
  Vergeef mij al mijn zonden;
  laten de dwazen niet over mij spotten.
  Ik kan niet spreken; ik zeg niets.
  Want U hebt alles voor mij gedaan.
  Neem al dit lijden van mij af;
  ik zal sterven als U Zich tegen mij verzet.
  Als U iemand straft voor zijn zonden,
  vergaat alles wat hem tot aanzien bracht;
  net zoals een mot een kledingstuk vernielt.
  Een mens is immers niets meer dan een ademtocht.

  HERE, luister toch naar mijn bidden
  en hoor mijn smeken om hulp.
  Blijf niet zwijgen als ik moet huilen,
  want dan voel ik mij een vreemde bij U.
  Ver van U zoals mijn voorouders.
  Neem Uw straf van mij af, zodat ik weer blij door het leven kan gaan,
  voor ik sterf en niet meer zal bestaan.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen