22 mei


Onenigheid en geschillen

Uitlokken van zondigheid

Spr. 1:10-19
Mijn zoon, als slechte mensen proberen je om te praten,
ga dan niet overstag.
Ook niet als zij zeggen: "Kom op, we nemen er een stel te pakken;
wat maakt het uit als zij onschuldig zijn?
Wij maken hen af
en jagen ze de dood in.
Zij hebben genoeg geld en spullen,
dus wij kunnen een flinke slag slaan.
Reken maar dat jij je deel krijgt,
want de buit is voor ons allemaal."
Mijn zoon, trek niet met zulke mensen op.
Blijf liever bij hen uit de buurt.
Zij hebben weinig goeds in de zin
en gebruiken maar al te graag geweld.
Als een vogel het vangnet ziet,
vliegt hij weg.
Maar deze mannen niet.
Zij stellen hun leven in de waagschaal
en vormen zo een bedreiging voor zichzelf.
Want wie zich zo tracht te verrijken,
gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder.

16:29
Een gewelddadig mens tracht ook de ander aan te steken
en leidt hem zo op de verkeerde weg.

25:26
De rechtvaardige die faalt voor de ogen van de goddelozen,
lijkt op een fontein, die modder spuit, of op een verstopte bron.

27:3
Een steen is zwaar en zand gewichtig,
maar de woede van een dwaas is zwaarder om te dragen.

28:10
Wie oprechten ompraat en op het verkeerde pad brengt,
stort zelf in de kuil die hij voor hen groef;
wie God volgen, zullen echter gelukkig worden.

Geweld

Spr. 3:31,32
Wees niet jaloers op iemand
die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt.
Dat mag geen voorbeeld voor je zijn.
Van zo iemand heeft de HERE een afkeer.
Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen, die oprecht zijn.

21:7
De goddelozen worden met gelijke munt terugbetaald,
omdat zij weigeren ieder het zijne te geven.

21:29
Een goddeloze doet zijn eigen zin,
maar een oprecht mens leeft bewust met God.

Moordenaars

Spr. 28:17
Een moordenaar die door een wreker wordt vervolgd,
vlucht zijn ondergang tegemoet.
Laat niemand het voor hem opnemen!

Anderen kwetsen

Spr. 3:29,30
En beraam geen kwade plannen tegen iemand, die volledig op jou vertrouwt.
Bind niet zonder reden de strijd aan met iemand, die je niets in de weg legde.

Wraak

Spr. 20:22
Zeg niet dat u het onrecht zult wreken;
wacht liever op de HERE, want Hij zal u bijstaan.

24:28.29
Treed niet zomaar op als getuige tegen uw naaste,
want een onjuist getuigenis is niet goed.
Zeg niet: "Ik behandel hem net zoals hij mij behandelt;
ik vergeld een man naar wat hij doet."

Verdeeldheid en geschillen

Spr. 6:16-19
Er zijn veel dingen, die de HERE haat
en zeker zeven waarvan Hij een afkeer heeft:
hoogmoed,
liegen,
moorden,
slechte plannen smeden,
met plezier kwaad doen,
vals getuigen
en verdeeldheid zaaien onder broeders.

17:1
Een stuk droog brood, in alle rust gegeten,
is beter dan een overvloedige maaltijd, waar ruzie heerst.

18:18
Het werpen van het lot maakt een einde aan geschillen
en brengt scheiding tussen de partijen.

18:19
Een broeder, die zich onrechtvaardig behandeld voelt,
is een hardnekkiger tegenpartij dan een sterke en opstandige stad.
Geschillen tussen broeders sluiten deuren,
zoals grendels de paleispoorten afsluiten.

Bemoeienis

Spr. 26:17
Een voorbijganger, die zich in een ruzie mengt die hem niet aangaat,
is net zo gevaarlijk bezig als iemand die een hond uitdaagt.

Eerlijkheid

Trouw zijn aan de waarheid

Spr. 12:20
Snode plannen komen uit een bedrieglijk hart,
maar wie vreedzaamheid adviseert, kent blijdschap.

13:5
De rechtvaardige mens haat leugens,
maar de goddeloze maakt zich gehaat en zet zichzelf voor schut.

24:26
Men kust degene,
die oprechte antwoorden geeft.

26:18,19
Wie zonder aanleiding als een razende
zijn pijlen en bedreigingen om zich heenwerpt,
is te vergelijken met iemand die zijn naaste bedriegt
en dan zegt: "Ach, ik deed het toch voor de grap?"

Eerlijke maten

Spr. 11:1
De HERE verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is,
maar een zuiver gewicht is goed in Zijn ogen.

16:11
De HERE hanteert de weegschaal van het recht,
de gewichten komen uit Zijn handen.

20:10
De HERE heeft een afkeer van veel dingen,
maar van deze twee zeker: ongelijke gewichten en ongelijke inhoudsmaten.

20:23
De HERE verafschuwt ongelijke gewichten
en een weegschaal waarmee geknoeid is, is een zonde.

Grenzen

Spr. 22:28
Houd u aan de morele grenzen,
die al van oudsher gelden.

23:10,11
Houd u aan de morele grenzen, die al van oudsher gelden
en blijf van de bezittingen van wezen af.
Want God, hun Verlosser, is sterk;
Hij zal hen tegen u in bescherming nemen.

Oneerlijk verkregen winsten

Spr. 10:2
Oneerlijk verkregen vermogen levert niets op;
maar zijn oprechtheid redt een mens van de dood.

13:11
Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven,
maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen.

20:17
Onrechtmatig verkregen goed smaakt aanvankelijk zoet,
maar verandert tenslotte in een mondvol scherpe stenen.

20:21
Snel vergaarde rijkdom
verliest tenslotte zijn waarde.

Omkoperij

Spr. 15:27
Een oneerlijk mens brengt onrust in zijn eigen huis,
maar wie smeergeld haat, zal leven.

17:8
Een geschenk is prettig voor degene die het krijgt,
maar ook de gever zal ervan genieten.

17:23
De goddeloze laat zich omkopen
om het recht geweld aan te doen.

21:14
Een geschenk, dat onopvallend wordt gegeven,
helpt de woede bekoelen.

Gerechtigheid

Valse getuigenissen

Spr. 12:17
Wie de waarheid spreekt, toont duidelijk wat is gebeurd,
maar een vals getuige verdraait de zaak.

14:5
Een eerlijke getuige zal niet liegen,
maar een vals getuige is een bron van leugens.

14:25
Een eerlijke getuige kan levens redden;
een vals getuige kan iemand door bedrog de dood injagen.

19:9
Een valse getuige ontloopt zijn straf niet
en een leugenaar wordt in het verderf gestort.

19:28
Een boosdoener laat zich niets gelegen liggen aan de wet;
de goddeloze slobbert gretig van de ongerechtigheid.

21:28
Een valse getuige loopt de dood in de armen;
maar een man, die eerlijk vertelt wat hij weet, is overwinnaar.

25:18
Een man, die vals getuigt tegen zijn naaste,
is als een hamer, een zwaard en een scherpe pijl.

Een open geest

Spr. 18:17
De eerste pleiter in een rechtszaak schijnt gelijk te hebben,
maar de woorden van de wederpartij werpen pas volledig licht op de zaak.

Rechtspraak

Spr. 17:15
De HERE verafschuwt wie de goddeloze rechtvaardigt
en ook wie de rechtvaardige schuldig verklaart.

17:26
Het is al niet in de haak een rechtvaardige te beboeten,
laat staan een prins te laten slaan.

18:5
Het is niet goed om in een rechtszaak een schuldige onschuldig te verklaren
en daardoor een oprecht mens te benadelen.

21:15
Een oprecht mens vindt voldoening in rechtvaardigheid,
maar voor boosdoeners is dat een verschrikking.

24:11,12
Red hen, die ten onrechte met de dood worden bedreigd;
zij verkeren in levensgevaar, tenzij je ingrijpt.
Als je zegt: "Ik kan er ook niets aan doen",
zal God, die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent,
dan niet beter weten?
Want God zal de mensen vergelden naar wat zij hebben gedaan.

24:23-25
Ook dit zijn spreuken van wijzen.

Het is verkeerd om in de rechtspraak
de rijken boven de armen voor te trekken.
Wie een goddeloze onschuldig verklaart,
wordt door de oprechte mensen vervloekt
en haalt zich de woede van alle volken op de hals.
Maar wie hem veroordelen, zal het goed gaan;
zij worden gezegend met voorspoed.

28:5
Boosdoeners begrijpen niet wat de HERE van hen verwacht,
maar zij die naar de HERE luisteren, beseffen dat maar al te goed.

29:26
Veel mensen verwachten hun heil van hooggeplaatsten,
maar de HERE heeft het laatste woord.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen