2 januari


De eerste drie zonen van Adam en Eva

Het boek Genesis vertelt ons in een opeenvolging van nieuwe aanvangen allereerst over het begin van het eerste gezin. Adam en Eva hebben twee zonen, genaamd Kaïn en Abel, en later een derde, genaamd Seth. De tekst zal vervolgens aangeven dat het gezin over een tijdspanne van vele jaren nog met talrijke zonen en dochters zal worden uitgebreid. Omdat er geen sprake is van andere geschapen menselijke wezens, is het zeer waarschijnlijk dat deze eerste broers en zussen met elkaar in het huwelijk traden, ondanks het gevoel van ongepastheid dat een dergelijke eenheid in volgende generaties zal oproepen.
Een ander nieuw begin in het boek Genesis is het verslag over de eerste formele vorm van aanbidding van God. Zowel Kaïn als Abel brengen offergaven naar God door de vrucht van hun arbeid aan Hem te wijden. Kaïn is een landbouwer en geeft een deel van zijn oogst, terwijl Abel, een herder, het beste deel van zijn kudde aan God geeft. Hoewel de tekst zwijgt over de reden van Gods reactie, is het duidelijk dat God niet tevreden is met Kaïns offer. Of dit nu komt omdat God de broers specifiek opdroeg om dieren te offeren, of omdat God op dit moment al weet dat Kaïn een boosaardig karakter heeft, is onduidelijk.
Hoe dan ook, Kaïns trots wordt verpletterd en hij is zó woedend op Abel dat hij hem met voorbedachten rade vermoordt. Daarna verslechtert de situatie zelfs omdat Kaïn tegen God liegt over de verblijfplaats van zijn broer.
Hoewel God Kaïn straft voor zijn kwaad, biedt de tekst interessante inzichten in het karakter van God door aan te geven dat Hij Kaïn genadig is, ondanks de ernst van de begane zonde. En dit is geen eenmalige uiting van Gods genade. Gods mededogen kan steeds weer ontwaard worden. Helaas blijkt Kaïn niet erg welwillend op Gods genade te reageren, als zijn afstammelingen tenminste een weerspiegeling van Kaïns karakter na dit moment in de geschiedenis zijn. Daarentegen lijkt Seth, zijn jongere broer, het rechtschapen karakter van Abel te bezitten en dit respect voor God ook aan zijn nakomelingen door te geven.

Gen. 4:1,2a - Eden
KAIN EN ABEL GEBOREN. Adam had gemeenschap met Eva en zij raakte in verwachting. De zoon die werd geboren, noemden zij Kaïn. "Want", zei Eva, "met hulp van de HERE heb ik een man ter wereld gebracht." Hun volgende kind was ook een zoon, Abel.

Gen. 4:2b-7
DE BROERS BRENGEN OFFERS. Abel werd schaapherder en Kaïn legde zich toe op de landbouw. Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de HERE. Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De HERE accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kaïn niet. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede.
"Waarom ben je boos?" vroeg de HERE hem. "Waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen."

Gen. 4:8,9
KAIN VERMOORDT ABEL. Op een dag stelde Kaïn Abel voor de velden in te gaan. Toen ze daar samen liepen, overmeesterde Kaïn zijn broer en vermoordde hem.
Maar kort daarna vroeg de HERE aan Kaïn: "Waar is je broer? Waar is Abel?"
"Hoe weet ik dat nu?" antwoordde Kaïn ontwijkend. "Moet ik dan altijd op hem passen?"

Gen. 4:10-16
KAIN BESTRAFT. Maar de HERE zei: "Wat heb je gedaan? Het bloed van je broer roept naar Mij vanaf de aarde! Van nu af aan verban Ik je van de grond, waarop het bloed van je broer heeft gevloeid. Hoe je ook zwoegt en ploetert, de aarde zal je nooit voldoende opleveren. Voortaan zul je een vluchteling zijn, die van de ene naar de andere plaats zwerft."
"Deze straf is zwaarder dan ik kan dragen!" protesteerde Kaïn. "U verjaagt mij van mijn grond en uit Uw nabijheid. U maakt mij een dakloze zwerver en ieder die mij ziet, zal proberen mij te doden!"
Maar de HERE antwoordde: "Niemand zal je doden, want degene die dat doet, zal Ik zevenmaal zwaarder straffen dan Ik jou heb gedaan." En de HERE plaatste een merkteken op Kaïn als waarschuwing aan anderen dat ze hem niet mochten doden. Zo verliet Kaïn de HERE en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

Gen. 4:17-22 - Nod, ten oosten van Eden
KAINS AFSTAMMELINGEN. Kaïns vrouw raakte in verwachting en kreeg een zoon, Henoch. Toen Kaïn een stad stichtte, noemde hij die stad ook Henoch, naar zijn zoon. Henoch was de vader van Irad; Irad was de vader van Mehujaël; de zoon van Mehujaël was Methusaël; Methusaël was de vader van Lamech.
Lamech trouwde twee vrouwen: Ada en Zilla. Ada kreeg een zoon, Jabal. Hij werd de vader van de veehoeders en de mensen, die in tenten wonen. Zijn broer heette Jubal en werd vader van allen, die de citer en de fluit bespelen. Lamechs tweede vrouw, Zilla, kreeg een zoon met de naam Tubal-Kaïn. Hij legde zich toe op de metaalbewerking en werd de vader van de smeden. Zijn zuster heette Naäma.

Gen. 4:23,24
LAMECH BEKENT EEN MOORD. Op een dag riep Lamech zijn vrouwen bij zich en zei:

  "Luister, vrouwen! Een man, die mij verwondde
  en een jongen, die mij sloeg, doodde ik.
  Hij, die Kaïn doodt, wordt zevenmaal zo zwaar gestraft,
  maar de man die Lamech doodt,
  zal 77 maal zo zwaar worden gestraft."

Gen. 4:25,26
SETH GEBOREN. Adam en Eva kregen later nog een zoon en noemden hem Seth. "Want", zei Eva, "God heeft mij een zoon gegeven in de plaats van Abel, die door Kaïn werd vermoord." Seth groeide op en kreeg een zoon die hij Enos noemde.
In die tijd begonnen de mensen de HERE God voor het eerst te aanbidden.

De nakomelingen van Adam tot Noach

Wat nu volgt is een eenvoudige chronologie van de tien generaties van Adam via Seth tot Noach. En toch bevat deze genealogie vele verrassingen. Op de eerste plaats leven de genoemde mannen elk honderden jaren lang en krijgen zij kinderen op leeftijden van 65 tot 500 jaar! Er is veel gespeculeerd over de oorzaak van deze hoge leeftijden. Sommige mensen hebben zelfs de historische nauwkeurigheid van het verslag hierom verworpen, en beweren dat de “jaren” slechts een voorstelling van bepaalde tijdsperioden zijn die misschien wel korter zijn dan de moderne jaren. Maar, de oorspronkelijke taal laat helemaal geen ruimte voor een dergelijke interpretatie. Anderen, die de nauwkeurigheid van dit verslag ondersteunen, hebben de lange levensduur van deze mensen op verschillende manieren weten te verklaren; bijvoorbeeld door de gevolgen van het eten van de vrucht van de Boom des Levens in de Hof van Eden, de oorspronkelijke onsterfelijkheid van de mens die aanvankelijk slechts weinig beïnvloed werd door de gevolgen van de zonde, of de superioriteit van het voedsel, de atmosfeer en andere leefomstandigheden in deze tijdsperiode. Men kan hier slechts over speculeren, maar het mag erkend worden dat een scheppend Wezen dat machtig genoeg is om het universum tot ontstaan te brengen zeker in staat moet zijn om mensen ongewoon lange levens te verschaffen als dit in Zijn alomvattende plan voor de mensheid past. Een aantal mogelijke doeleinden hiervoor dienen zich meteen aan, zoals de behoefte om de aarde snel te bevolken en de behoefte om bepaalde morele basisprincipes aan het begin van de mensheid aan allen te verkondigen.
Het verkondigen van een dergelijke moraliteit werd in de eerste generaties zeker vergemakkelijkt door het feit dat Adam en Seth beide lang genoeg leven om zij aan zij te leven met vele generaties van hun eigen nageslacht. Adam wordt bijvoorbeeld 930 jaar oud en is dus nog steeds in leven tijdens het leven van Lamech, de vader van Noach, aan het eind van het eerste millennium na de schepping. Men kan zich haast voorstellen hoe Adam de vroege patriarchen bijeen riep en hen steeds weer vertelde over hoe God de wereld schiep, hoe Hij de mens opdroeg om te leven en hoe Hij zowel strafte als genade toonde toen Adam en Eva, en zelfs Kaïn, ongehoorzaam waren.
Een andere verrassing is dat één van Adams nakomelingen, Henoch, nooit sterft – nooit! Na een kennelijk uitzonderlijk rechtschapen leven van 365 jaar wordt Henoch uit deze wereld opgenomen, op een andere manier dan de dood. De verslagen over de andere patriarchen vermelden steeds het jaar waarin zij sterven, maar het verslag over Henoch zegt slechts dat “hij verdween”. Wat nog vermeldenswaardiger is, is dat een dergelijke opname uit dit leven zonder feitelijk te sterven een opwindende suggestie doet: de mensheid is onsterfelijk – er bestaat feitelijk een leven na de dood!
Het is zeker mogelijk dat deze genealogische lijst, en nog volgende genealogische lijsten, niet elke opeenvolgende generatie vermelden en zo honderden jaren uit de menselijke geschiedenis onvermeld laten. Dat is bijvoorbeeld het geval als het woord “zoon” gebruikt zou zijn om een kleinzoon of een nog verder verwijderde nakomeling aan te duiden, zoals soms in latere historische lijsten werd gedaan. Als dat inderdaad het geval is, dan zou het bijzonder moeilijk worden om specifieke data toe te kennen aan belangrijke gebeurtenissen zoals de schepping van de eerste man en vrouw, of de grote vloed uit de dagen van Noach. Omdat niet wordt aangegeven dat dit het geval is, zal deze vertelling er van uitgaan dat de genealogieën vader-op-zoon relaties aangeven zonder rekening te houden met eventuele tussenliggende generaties, maar zal deze vraag verder onbeantwoord laten.
Vroege data zullen worden aangegeven met N.S., Na Schepping (van de mensheid), zoals berekend kan worden uit de informatie die in het boek Genesis wordt aangeboden, tot het moment waarop een zekerder datering in het tijdperk “voor Christus” kan worden gebruikt. Maar zelfs dan zijn data in het algemeen slechts een benadering en kunnen deze niet als absoluut waar worden aangenomen. Data worden vermeld wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze accuraat zijn, om zo het begrip van de lezer over de historische context te vergroten.

Gen. 5:1,2
VERSLAG VAN DE MENSHEID. Hier volgt een lijst van de nakomelingen van Adam, de man die God schiep naar Zijn gelijkenis. God schiep de mens als man en vrouw en zegende hen. Hij noemde hen 'mens' vanaf het begin.

Gen. 5:3-5 (130 N.S.)
SETH. Adam was 130 jaar oud toen zijn zoon Seth werd geboren, die in alle opzichten op zijn vader leek. Na Seths geboorte leefde Adam nog 800 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Adam werd 930 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:6-8 (235 N.S.)
ENOS. Seth was 105 jaar oud toen zijn zoon Enos werd geboren. Daarna leefde hij nog 807 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 912 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:9-11 (325 N.S.)
KENAN. Enos was 90 jaar oud toen zijn zoon Kenan werd geboren. Hij leefde daarna nog 815 jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters. Enos werd 905 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:12-14 (395 N.S.)
MAHALALEEL. Kenan was 70 jaar oud toen zijn zoon Mahaleël werd geboren. Hij leefde daarna nog 840 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 910 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:15-17 (460 N.S.)
JERED. Mahaleël was 65 jaar oud, toen zijn zoon Jered werd geboren. Na Jereds geboorte leefde hij nog 830 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 895 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:18-20 (622 N.S.)
HENOCH. Jered was 162 jaar oud toen zijn zoon Henoch werd geboren. Na diens geboorte leefde Jered nog 800 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 962 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:21-24 (687 N.S.)
METHUSALAH. Henoch was 65 jaar oud toen zijn zoon Methusalah werd geboren. Hij leefde daarna nog 300 jaar als trouwe dienaar van God. Hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij 365 jaar oud was geworden, verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen.

Gen. 5:25-27 (874 N.S.)
LAMECH. Methusalah was 187 jaar oud toen zijn zoon Lamech werd geboren. Hij leefde daarna nog 782 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 969 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:28-31 (1056 N.S.)
NOACH. Lamech was 182 jaar oud toen zijn zoon Noach (Troost) werd geboren. "Want", zei Lamech, "deze zoon zal troost brengen voor het harde werk, dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond." Na Noachs geboorte leefde Lamech nog 595 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 777 jaar oud. Toen stierf hij.

Gen. 5:32 (1556 N.S.)
SEM, CHAM EN JAFETH. Noach was 500 jaar oud en had drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- januariMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen